Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
797z dziś
4277z ostatnich 7 dni
15551z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa chodników

Przedmiot:

Przebudowa chodników

Data zamieszczenia: 2020-05-21
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego
ul. Sikorskiego 3-4
66-400 Gorzów Wielkopolski
powiat: Gorzów Wielkopolski
tel. +48 95 735 55 00
Województwo: lubuskie
Miasto: Gorzów Wielkopolski
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-05-26 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Opis przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: ,,Tuptuś - przebudowa
chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp." - przebudowa chodnika od ul. Krasińskiego
od ul. Mieszka do ul. Dąbrowskiego (strona lewa)
Zakres przebudowy obejmuje odcinek chodnika w ciągu ul. Krasińskiego od ul. Mieszka do
ul. Dąbrowskiego. Obszar ten zlokalizowany jest na terenie zabytku wpisanym do rejestru
zabytków jakim jest układ urbanistyczny tzw. Nowego Miasta wpisany do rejestru zabytków pod
nr L-224/A.
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia przewidziano m.in.:
- rozebranie istniejącej nawierzchni chodnika z kostki kamiennej wraz z podbudową,
rozebranie obrzeży betonowych i ścieków z elementów kamiennych i betonowych,
- wykonanie nowego chodnika o szerokości 2,5 m z płyt betonowych szarych 50x50x7
i z kostki kamiennej 9/11,
- wykonanie dojść do jezdni z płyt betonowych szarych 50x50x7 i z kostki kamiennej 9/11,
- ułożenie oporników z kostki kamiennej 15/17,
- ułożenie ścieków chodnikowych otwartych i zamkniętych z elementów kamiennych -
kostka kamienna 15/17 oraz z elementów betonowych.

Dokument nr: WIR-llI.7013.20.2019.HM

Składanie ofert:
Oferty należy złożyć do dnia: 26.05.2020 r. - do godz. 16;00
oferty złożone po tej dacie nie będą
rozpatrywane.
Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie zatytułowanej:
,,Tuptuś - przebudowa chodników na terenie miasta Gorzowa Wlkp" - przebudowa chodnika
ul. Krasińskiego od ul. Mieszka do ul. Dąbrowskiego-nr sprawy WDR-III.7013.20.2020.FIM
Ofertę prosimy przesłać:
pocztą na adres: Urząd Miasta Gorzowa Wlkp. Wydział Dróg, ul. Myśliborska 34, 66-400 Gorzów Wlkp. lub złożyć w kancelarii UM Gorzowa Wlkp., ul. Myśliborska 34- parter budynku
pocztą elektroniczną na adres:
faksem pod nr:

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2020 r.

Wymagania:
dodatkowe informacje:
Opis sposobu przygotowania oferty
1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z treścią Zapytania cenowego i załącznikami do
Zapytania cenowego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania cenowego.
3. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
4. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia we własnym zakresie i na własny
koszt wykona wszelkie roboty budowlane związane z przedmiotem umowy.
5. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę wykonywanych robót i jakości
wbudowanych materiałów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy na realizację przedmiotu
umowy.
7. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były ponumerowane (tj. strony zapisane lub
zadrukowane) oraz spięte w sposób zapobiegający zdekompletowaniu i podpisane przez
Wykonawcę.
8. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii____
dokumentu przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym)
Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
9. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po
przecinku.
10. Do oferty należy złożyć:
- wypełnioną Tabelę Elementów Rozliczeniowych stanowiącą załącznik do zapytania
cenowego,
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej,
- uprawnienia budowlane (drogowe) kierownika robót/budowy,
11. Kryterium oceny ofert: cena 100%
12. Ponadto należy:
- przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest posiadać
uzgodniony z Zarządca drogi i zatwierdzony przez Miejskiego Inżyniera Ruch UM Gorzowa
Wlkp., tymczasowy projekt organizacji ruchu (wykonany we własnym zakresie i na własny
koszt),
- na czas wykonywania robót w pasie drogowym Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć
teren robót to jest dokonać ich prawidłowego oznakowania, zgodnie z załącznikiem do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz.2181 z późn.
zm.),
- wykonanie dla robót stanowiących utrudnienie w ruchu, projektu organizacji ruchu na czas
wykonywania robót oraz oznakowania na czas prowadzenia robót i jego uzgodnienia,
- dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających
jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp.,
- przywrócenie do stanu pierwotnego terenu, po zakończeniu robót.
12.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące sposobu komunikowania się Stron
1) W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzeń, powiadomień,
przekazywanie informacji lub wydawanie poleceń lub zgód, będą one przekazywane na piśmie
i dostarczane osobiście, wysłane pocztą lub kurierem, drogą elektroniczną lub faksem na
podane przez Strony adresy, wskazane w załączniku do Umowy.
2) Wszystkie wpisy do Dziennika robót mogą być dokonywane przez osoby do tego upoważnione
i będą traktowane odpowiedni jak: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody.
12.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące osób funkcyjnych:
1) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami
objętymi niniejszą umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe
i uprawnienia budowlane.
2) Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik robót (lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy złożonej w przetargu poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy.
3) Kierownik robót ma obowiązek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robót budowlanych stanowiących przedmiot Umowy. Do zadań kierownika robót
należy:
- zorganizowanie i kierowanie budową w sposób zgodny z uproszczonym projektem
przedmiarem robót, SST, wymaganiami Zamawiającego, przepisami, w tym techniczno-
budowlanymi oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy,
- protokolarne przejęcie od Zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie palcu budowy,
- poinformowanie właścicieli posesji w zlokalizowanych w pobliżu prowadzonych robót
o utrudnieniach,
- prowadzenie dokumentacji budowy,
- zgłaszanie Zamawiającemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót ulegających
zakryciu lub robót zanikowych,
- nadzorowanie jakości i terminowości wykonywanych robót,
- koordynowanie pracy sił własnych i podwykonawców,
prowadzenie analizy i postępu robót,
przygotowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej, sporządzenie rozliczeń
finansowo-rzeczowych.
12.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące Dokumentacji powykonawczej.
1) Dokumentacja powykonawcza winna być wykonana w 2 egz. w wersji
drukowanej (jeden oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)
oraz 1 egz. w wersji elektronicznej na płycie CD (w formacie PDF).
2) Dokumentacja powykonawcza ma być opracowana zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego i zapisami umowy.
3) przedłożyć wraz ze złożeniem dokumentacji pisemne oświadczenie o jej kompletności
i prawidłowości wykonania w świetle ww. zapisów Prawa budowlanego.
12.4. Zasady ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy na etapie realizacji robót.
Rozliczenie robót obmiarowo po zakończeniu robót. Wartość wykonanych robót będzie
obliczana następująco: ryczałtowe ceny jednostkowe netto będą przyjmowane z Tabeli
Elementów Rozliczeniowych (TER), stanowiącej Załącznik nr 1 do umowy, a ilość według
faktycznie wykonanych i odebranych robót z obmiaru.
Ryczałtowe ceny jednostkowe netto nie będą podlegały zmianie do końca trwania umowy.
12.5. Podwykonawstwo
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W przypadku
powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca w Formularzu
ofertowym wskaże części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć
podwykonawcom i podania przez Wykonawcę (jeśli jest to wiadome) firm podwykonawców.
Istotne warunki przyszłej umowy: w załączeniu ,,Projekt umowy"
uwagi:
Załączniki do zapytania ofertowego:
a) Formularz ofertowy,
b) Tabela Elementów Rozliczeniowych,
c) Dokumentacja projektowa
d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
e) Projekt umowy

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.