Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
620z dziś
4466z ostatnich 7 dni
16013z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji...

Przedmiot:

Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach

Data zamieszczenia: 2020-05-22
Dane kontaktowe Zamawiającego: Transportowy Dozór Techniczny w Warszawie
ul. Puławska 125
02-707 Warszawa
powiat: Warszawa
tel. +48224902902
przetargi@tdt.gov.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-04 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Transportowego Dozoru Technicznego
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynkach Transportowego Dozoru Technicznego

Część nr: 1 Nazwa: Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Oddziału Terenowego i Laboratorium Transportowego Dozoru Technicznego w Krakowie w 2020 roku. 1. Zakres usługi obejmuje: 1) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i systemów określonych w ust 2 pkt 3). 2) dokonywanie napraw urządzeń i systemów, których konieczność wynikła: a) w trakcie przeglądu okresowego, b) w wyniku wystąpienia awarii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2, 50730000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres czasu od zgłoszenia awarii do skalkulowania kosztów jej usunięcia 20,00
okres gwarancji jakości na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie przeglądów okresowych, konserwacji oraz napraw urządzeń i instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych w budynku Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku w 2020 roku 1. Zakres usługi obejmuje: 1) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji urządzeń i systemów określonych w ust 2 pkt 3). 2) dokonywanie napraw urządzeń i systemów, których konieczność wynikła: a) w trakcie przeglądu okresowego, b) w wyniku wystąpienia awarii.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2, 50730000-1

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
okres czasu od zgłoszenia awarii do skalkulowania kosztów jej usunięcia 20,00
okres gwarancji jakości na wykonane usługi 20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Usługi w zakresie przeglądów okresowych oraz konserwacji urządzeń i instalacji branży sanitarnej w budynku Biura Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest bieżąca obsługa techniczna, serwis i konserwacja urządzeń i instalacji branży sanitarnej znajdującej się w budynku Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie, przy ul. Puławskiej 125 wraz z instalacjami znajdującymi się na terenie przyległym. Usługa konserwacji urządzeń winna być realizowana poprzez kontrolę stanu urządzeń i instalacji w ilości 8 godzin tygodniowo. W ramach eksploatacji maszyn, urządzeń, systemów i instalacji personel Wykonawcy zobowiązany jest do wykonywania wszystkich czynności obsługowych, konserwacyjno-naprawczych zgodnie z dokumentacją obiektu, instrukcjami, wymaganiami producentów urządzeń oraz najlepszą wiedzą techniczno-eksploatacyjną dla urządzeń, instalacji i systemów, a w szczególności: 1) uzgodnienie i wdrożenie w życie harmonogramu przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji objętych zamówieniem, 2) wykonywanie wszystkich okresowych przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie instalacyjne budynku oraz wymaganych prawem przeglądów, 3) prowadzenie czynności związanych z obsługą urządzeń i instalacji w zakresie utrzymania ruchu, 4) dysponowanie przez Wykonawcę wykwalifikowanym personelem techniczny w przypadku konieczności zabezpieczenia skutków awarii przez 24h/7; 5) monitorowanie stanu instalacji, urządzeń i systemów znajdujących się w budynku, 6) wykonywanie prac konserwacyjnych, 7) zabezpieczanie skutków występujących awarii, 8) wsparcie Zamawiającego w podejmowanych przez niego czynnościach związanych z identyfikacją i usuwaniem awarii oraz w procedurze likwidacji szkody, 9) wsparcie Zamawiającego w podejmowanych przez niego czynnościach dotyczących egzekwowania uprawnień Zamawiającego z tytułu gwarancji lub rękojmi dotyczących wykonanych robót, 10) w razie potrzeby zapewnienie asysty technicznej wydarzeń w budynku TDT i w jego bezpośrednim otoczeniu, 11) sporządzanie raportów, w tym szczegółowych raportów cyklicznych i na żądanie, 12) utrzymywanie czystości pomieszczeń technicznych oraz urządzeń i instalacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 50700000-2, 50730000-1, 50720000-8

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
cena 60,00
czas reakcji na zgłoszenie awarii 10,00
dodatkowa liczba roboczogodzin 30,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 50700000-2,50730000-1,50720000-8

Dokument nr: 542933-N-2020, ZP 4/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://www.tdt.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
poczta, kurier, osobiście
Adres:
ul. Puławska 125, 02-707 Warszawa

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli, Wykonawca składający ofertę, wykaże, że posiada certyfikat dla przedsiębiorców pozwalający na prowadzenie działalności polegającej na konserwacji lub serwisowaniu oraz naprawie stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych wydany zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 z późn.zm.). (dotyczy każdej z części niniejszego postępowania) W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o wykonanie zamówienia, ww. warunek musi spełniać każdy z nich. Ocena spełnienia ww. warunku odbywać się będzie metodą spełnia/nie spełnia.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający określa następujące warunki w zakresie: - kwalifikacji zawodowych: Wykonawca spełni warunek jeśli wykaże iż dysponuje co najmniej 1 osobą dedykowaną do realizacji usług w zakresie przeglądu urządzeń klimatyzacyjnych spełniającą wymagania określone w ustawie z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (tj.: Dz.U. z 2019 poz. 2158 z późn. zm.) t.j posiadającą certyfikat dla personelu wydany zgodnie z wymaganiami powyżej cytowanej ustawy. co najmniej 1 osobą posiadającą kwalifikacje w zakresie eksploatacji urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r. Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) (dotyczy każdej z części postępowania. Wykonawca spełni powyższy warunek także w sytuacji gdy co najmniej 1 osoba będzie posiadała w/w kwalifikacje łącznie). W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie powyższy warunek może spełnić jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. - doświadczenia: (dotyczy wyłącznie części III - Usługi w zakresie przeglądów okresowych oraz konserwacji urządzeń i instalacji branży sanitarnej w budynku Biura Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie.) Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenie działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej: dwie usługi polegające na przeglądach i/lub konserwacjach urządzeń wentylacji i klimatyzacji o wartości minimum 60.000,00 PLN brutto każda usługa; Zamawiający uzna usługę (zamówienie/umowę): - wykonaną, tj. zrealizowaną, zakończoną przed upływem terminu składania ofert o wartości min. wymaganej wysokości brutto, a także - wykonywaną, tj. nadal trwającą pod warunkiem, że wartość już zrealizowanej części trwającej nadal usługi (zamówienia/umowy), najpóźniej na dzień składania ofert wyniosła min. wymaganą wartość brutto W przypadku Wykonawców, którzy składają ofertę wspólnie, przynajmniej jeden musi się wykazać wykonaniem, co najmniej dwóch usług odpowiednio obejmujących przedmiot zamówienia o wartości odpowiedniej, dla w/w części. W przypadku wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w zakresie usługi wykonywanej (będącej w trakcie realizacji), Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli do upływu terminu składania ofert część usługi zrealizowano na kwoty nie mniejsze niż określone powyżej dla w/w części
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający żąda następujących dokumentów: a) certyfikat dla przedsiębiorców pozwalający na prowadzenie działalności polegającej na konserwacji lub serwisowaniu oraz naprawie stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych wydany zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2158 z późn.zm.). Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, b) wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku kwalifikacji zawodowych wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, c) wykaz usług wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Uwaga: (dotyczy wyłącznie części III Usługi w zakresie przeglądów okresowych oraz konserwacji urządzeń i instalacji branży sanitarnej w budynku Biura Transportowego Dozoru Technicznego w Warszawie).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
pełnomocnictwo - o ile dotyczy; zobowiązanie podmiotu trzeciego, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, każdy Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.