Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowo - budowlanej

Data zamieszczenia: 2020-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Siekierczyn
Siekierczyn 271
59-818 Siekierczyn
powiat: lubański
tel. 75 7221778, 75 7221788, 75 7221750 fax: wew. 32
zamowieniapubliczne@siekierczyn.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Siekierczyn
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Gmina Siekierczyn zaprasza do składania ofert na opracowanie dokumentacji projektowo -
budowlanej dla zadania pn. ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z likwidacją muru"
IF. Opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo - budowlanej wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień oraz zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę lub uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z modernizacją dróg wewnętrznych.
W ramach zamówienia należy opracować dokumentację projektowo - budowlaną dla zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej wraz z likwidacją muru".
1. Założenia proj ektowe:
a. kategoria projektowanej drogi - droga gminna wewnętrzna,
b. długość projektowanej drogi - około 210,00 mb,
c. kategoria obciążenia ruchem - droga wewnętrzna,
d. droga położona na działkach oznaczonych numerem ewidencji gruntów 1567/5, 1567/3, 1570/2 i 1629/39 obręb Siekierczyn,
e. Drogę asfaltowo - szutrową wraz ze zjazdami należy zaprojektować
z wyrównaniem podbudowy, nawierzchnią dwuwarstwową z betonu asfaltowego, z poboczami utwardzonymi kamieniem oraz z odwodnieniem. Projektowane parametry techniczne drogi należy dostosować odpowiednio do jej planowanej klasy zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Należy zaprojektować remont istniejącego na drodze mostu poprzez naprawę przyczółków oraz barierek wraz z izolacją i malowaniem antykoro-
zyjnym. Przebudowa dwóch zjazdów na drogę powiatową wraz z wykonaniem zabezpieczenia skarpy, na której zlokalizowana jest wiata przystankowa. Dodatkowo na długości około 110,00 mb należy zaprojektować energooszczędne oświetlenie drogowe. 2. Podstawowy zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie:
a. uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich warunków niezbędnych w procesie projektowania wynikających z przepisów; w tym opinii, warunków, zgód, uzgodnień i pozwoleń, łącznie z uzyskaniem zgłoszenia robót niewymagają-cych pozwolenia na budowę lub z pozwoleniem na budowę o ile jest wymagane,
b. sporządzenie projektu budowlano - wykonawczego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i spełniającego wymagania rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1935) - w ilości 6 egzemplarzy w formie pisemnej (w tym dwa egzemplarze przyjęte przez organ administracji architektoniczno - budowlanej jako załącznik do decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót oraz 1 - go egzemplarza w formie elektronicznej w formacie pdf,
c. sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje muszą uwzględniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 3 egzemplarzy w formie pisemnej oraz 1 - go egzemplarza w formie elektronicznej w formacie pdf,
d. przedmiaru robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalania cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Przedmiary muszą uwzględniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego - w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 - go egzemplarza w formie elektronicznej w formacie pdf;
e. kosztorysu inwestorskiego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-u-żytkowym (Dz. U. z 2004 r., Nr 130, poz. 1389 ze zm.) - w ilości 1 egzemplarza w formie pisemnej oraz 1 -go egzemplarza w formie elektronicznej w formacie ath;
f. wszystkie opracowania objęte zamówieniem w formie elektronicznej Wykonawca przekaże Zamawiającemu na osobnych nośnikach CD lub pendrive. Wymienione
powyżej ilości egzemplarzy dokumentacji obejmują ilości wymagane przez Zamawiającego, bez uwzględnienia egzemplarzy przekazywanych przez Wykonawcę do uzgodnień. Opracowania w formie elektronicznej muszą dawać możliwość kopiowania do celów przetargowych, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych
g. planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) w formie pisemnej oraz w formie elektronicznej w formacie pdf;
h. niezbędnych uzgodnień, w tym uzgodnienie włączenia projektowanej drogi do drogi powiatowej nr 2454D w Siekierczynie i uzyskanie opinii branżowych.
3. Zamawiający dostarczy:
a. aktualną mapę sytuacyjno - wysokościową obejmującą teren projektowanej drogi,
b. wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
4. Dokumentację należy opracować zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, sztuką budowlaną oraz winna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
5. Proponowane materiały i urządzenia należy opisać za pomocą parametrów technicznych tzn. bez podawania ich nazw. Jeżeli nie będzie to możliwe i jedyną możliwością będzie podanie nazwy materiału lub urządzenia to Wykonawca zobowiązany jest do dopuszczenia możliwości zastosowania innych materiałów o równoważnych lub lepszych parametrach technicznych.
6. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, gdzie mają być wykonane roboty oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych informacji koniecznych do przygotowania oferty. Wizję lokalną należy przeprowadzić na koszt własny.
7. W ramach niniejszego zamówienia obowiązkiem Wykonawcy będzie:
a. Doradztwo techniczne na etapie postępowania,
b. Uczestnictwo w odpowiedziach na pytania oferentów związane z opracowaną dokumentacją projektowo - budowlaną,
c. Asysta techniczna w okresie objętym rękojmią, w szczególności w trakcie realizacji zadania.

CPV: 71 32 0000 - 7

Dokument nr: Z0.271.17.2020

Składanie ofert:
Termin i miejsce składania ofert
Termin złożenia oferty ustala się do dnia 1 czerwca 2020 r. godz. 11:00 Miejsce składania ofert:
1.osobiście u Zamawiającego w Urzędzie Gminy Siekierczyn, 59-818 Siekierczyn 271, 2.pocztą tradycyjną, kurierem,
3.pocztą internetową (e-mailem) na adres: zamowieniapubliczne@siekierczyn.pl
W przypadku złożenia oferty cenowej elektronicznie, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do złożenia oferty na piśmie w formie papierowej.

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania opracowania dokumentacji projektowo - budowlanej wraz
z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót niewymagających pozwolenia
na budowę do dnia 31 lipca 2020 r.

Wymagania:
I. Tryb udzjelenia zamówienia publicznego
1 .Postępowanie prowadzone - z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) - podstawa art. 4 pkt 8, 2.Na podstawie zarządzenia nr 95/81/19 Wójta Gminy Siekierczyn z dnia 30 sierpnia
2019 r. w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej
30000 euro.
3.Od niniejszego zapytania i rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.
IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym
1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert jako załącznik do składanej oferty.
2. posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia, a także dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, czyli dysponują minimum jedną osobą posiadającą uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie obejmujące projektowanie w specjalności inżynieryjnej drogowej oraz mostowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje
zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych) - załącznik numer 2.
3. wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -- w tym okresie, co najmniej dwie usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowo - budowlanej w zakresie budowy lub przebudowy drogi o pełnej podbudowie i nawierzchni asfaltowej wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane - załącznik numer 3. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że wykazane dostawy zostały wykonane należycie np. referencje.
UWAGA:
Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.), rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020, poz. 220).
V. Wykaz, oświadczeń i dokumentów, które musi dostarczyć Wykonawca
Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - załącznik nr 1,
2. Wykaz osób - załącznik nr 2,
3. Wykaz usług - załącznik nr 3,
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - składany z ofertą,
5. RODO- klauzula informacyjna - załącznik numer 4.
VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów
VII. Wyjaśnienia i modyfikacje treści warunków zapytania ofertowego
Zamawiający ma prawo zmiany treści Zapytania Ofertowego. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.siekierczyn.pl.
VIII. Termin związania z ofertą
Ustala się termin 30 dni związania złożoną ofertą. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
IX. Opis sposobu przygotowywania ofert
1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
2. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań określonych w niniejszym ZO.
3.Oferta musi być sporządzona: w języku polskim i złożona w formie pisemnej. 4. Strony powinny być ponumerowane.
X. Kryterium oceny ofert oraz sposób obliczenia ceny
Cena -100% = 100,00 pkt
l.Cena ofertowa jest ceną ryczałtową,
2.Sposób zapłaty - jednorazowo w terminie 30 dni - po przedłożeniu prawidłowo
wystawionej faktury VAT, na podstawie pozytywnego protokołu odbioru końcowego.
XII. Informacje dodatkowe
1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym
etapie, w tym także po terminie składania ofert,
3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona na stronie
internetowej Zamawiającego w zakładce zamówienia publiczne poniżej 30000 euro.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza powierzenia zadania ani jego części podwykonawcom.

Kontakt:
1. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą
pisemnie na adres Gmina Siekierczyn,
59-818 Siekierczyn 271 drogą elektroniczną na adres zamowieniapubliczne@siekierczyn.pl
Osobami uprawnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania jest:
Anna Uryga - tel. 75 722 17 78 - w zakresie procedury przetargowej Anna Trzcińska - tel. 75 722 17 78 - w zakresie przedmiotu zamówienia W godzinach 8.00 - 15.00 od poniedziałku do piątku.

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.