Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
14699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich

Przedmiot:

,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich

Data zamieszczenia: 2020-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Świeradów-Zdrój
ul. 11-go Listopada 35
59-850 Świeradów-Zdrój
powiat: lubański
tel. 757 816 471, faks 757 816 585
zp@swieradowzdroj.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Świeradów-Zdrój
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój"
,,Remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych i wojewódzkich będących w zarządzie Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój". 3. Zakres zadania obejmuje: Zadanie nr I: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 500 m2 o głębokości ubytku średnio 4, 6, 8 i 10 cm - NA DROGACH GMINNYCH, b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masa na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1500 m2 o głębokości ubytku średnio 4, 6, 8 i 10 cm - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358, Zadanie nr II : a) naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi gminnej stanowiącej ul. Lwówecką od nieruchomości nr 5 do nr 9 o śr. szerokości 5 m i dł. 0,215 km - NA DROGACH GMINNYCH, 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4cm - wywóz i zagospodarowanie frezowiny w gestii wykonawcy - ok. 1075 m2 2. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - ok. 1075 m2 3. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową - ok.1075 m2 4. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - ok. 1075 m2, b) naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Czerniawa-Zdrój o dł. 1 km - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4cm - wywóz i zagospodarowanie frezowiny w gestii wykonawcy - ok. 4600 m2 2. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - ok. 4600 m2 3. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową - ok. 4600 m2 4. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - ok. 4600 m2 Zadanie nr III: a) naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez uszczelnienie emulsjami np. szwa lub innych spękań w ilości ok. 2000 mb - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358, Zadanie nr IV: a) remont cząstkowy spękań siatkowych przy szerokości średnio 1,5m - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358: 1. warstwa ścieralna - 4 cm, 2. warstwa wiążąca - gr.8 cm, 3. podbudowa tłuczniowa 0/31,5 - gr. 20 cm, 4. frezowanie lub nacięcie nawierzchni, rozbiórka (spękania siatkowe) w tym ścieralna, wiążąca podbudowa gr. 4+8+20 cm w łącznej ilości ok. 250 m2 na odcinku Krzewie - Proszówka 3.1 Technologia wykonania robót drogowych remontowych została określona w specyfikacjach Technicznych oraz Warunkach wykonania robót drogowych, które stanowią załączniki do SIWZ. 3.2 Oznakowanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, 3.4 Wszystkie prace objęte przetargiem należy wykonać przy zachowaniu ruchu kołowego. 3.5 Zamawiający zastrzega sobie zmniejszeniu lub zwiększenie zakresu rzeczowego zamówienia, realizacja będzie uzależniona od stanu nawierzchni dróg. Zakres i lokalizację wykonania określi Zamawiający na etapie realizacji zadania. Uzyskany z rozbiórki gruz zostanie przez Wykonawcę zagospodarowany zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce odpadami. 3.6 Wszelkie materiały niezbędne do wykonania zamówienia muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do stosowania w budownictwie i do obrotu handlowego (deklaracja zgodności, znak CE, certyfikaty producentów, atest higieniczny PZH, aprobata techniczna ITB). 3.7 Wymagany okres rękojmi i gwarancji na wykonane roboty (materiały i robociznę) wynosi 12 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. 3.8 Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w ,,Istotnych postanowieniach umownych" stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. Integralną częścią SIWZ stanowi Specyfikacja Techniczna

Część nr: 1 Nazwa: Zadanie nr I
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr I: a) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masą na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 500 m2 o głębokości ubytku średnio 4, 6, 8 i 10 cm - NA DROGACH GMINNYCH, b) remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych masa na gorąco z frezowaniem ubytków i zabezpieczeniem krawędzi emulsją w ilości ok. 1500 m2 o głębokości ubytku średnio 4, 6, 8 i 10 cm - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA BRUTTO 60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Zadanie nr II
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr II : a) naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi gminnej stanowiącej ul. Lwówecką od nieruchomości nr 5 do nr 9 o śr. szerokości 5 m i dł. 0,215 km - NA DROGACH GMINNYCH, 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4cm - wywóz i zagospodarowanie frezowiny w gestii wykonawcy - ok. 1075 m2 2. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - ok. 1075 m2 3. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową - ok.1075 m2 4. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - ok. 1075 m2, b) naprawa bieżąca - remont cząstkowy wielkopowierzchniowy jezdni drogi wojewódzkiej nr 358 w m. Czerniawa-Zdrój o dł. 1 km - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358 1. Frezowanie nawierzchni bitumicznej do gr. 4cm - wywóz i zagospodarowanie frezowiny w gestii wykonawcy - ok. 4600 m2 2. Oczyszczenie nawierzchni bitumicznej - ok. 4600 m2 3. Skropienie warstwy wyrównawczej emulsją asfaltową - ok. 4600 m2 4. Ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno bitumicznej asfaltowej grub. 4 cm z transportem mieszanki - ok. 4600 m2
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA BRUTTO 60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Zadanie nr III
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr III: a) naprawa nawierzchni bitumicznych poprzez uszczelnienie emulsjami np. szwa lub innych spękań w ilości ok. 2000 mb - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358,
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA BRUTTO 60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Zadanie nr IV
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie nr IV: a) remont cząstkowy spękań siatkowych przy szerokości średnio 1,5m - NA DRODZE WOJEWÓDZKIEJ NR 358: 1. warstwa ścieralna - 4 cm, 2. warstwa wiążąca - gr.8 cm, 3. podbudowa tłuczniowa 0/31,5 - gr. 20 cm, 4. frezowanie lub nacięcie nawierzchni, rozbiórka (spękania siatkowe) w tym ścieralna, wiążąca podbudowa gr. 4+8+20 cm w łącznej ilości ok. 250 m2 na odcinku Krzewie - Proszówka
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233100-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-10-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
CENA BRUTTO 60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45233100-0

Dokument nr: 543428-N-2020, GMI.271-3/20

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.umswieradowzdroj.nv.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę nalezy złozyć w formie pisemnej lub przesłać na poniższy adres.W przypadku przesłania oferty będzie sie liczyła data jej wpłynięcia do siedziby Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta Świeradów- Zdrój, ul. 11Listopada 35, 59-850 Świeradów-Zdrój

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 13:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-10-31
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-10-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: DOTYCZ TYLKO ZADANIA NR II - Posiadanie wiedzy i doświadczenia niezbędnego do wykonania przedmiotu zamówienia, tj. udokumentowanie wykonania, tj. zakończenia w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu remontów cząstkowych technologią o której mowa w Zadaniu II o powierzchni min. 2500 m2.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W przypadku składania oferty wspólnej przez kilku przedsiębiorców (tzw. konsorcjum) lub przez spółkę cywilną, każdy ze wspólników konsorcjum lub spółki cywilnej musi złożyć dokument wymieniony w punktach 6.1. niniejszej SIWZ. Pozostałe dokumenty będą traktowane jako wspólne. Wspólnicy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo, podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli każdego ze wspólników. Wspólnicy ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, określoną w art. 366 Kodeksu cywilnego.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych, zgodny ze wzorem zamieszczonym w załączniku nr 3 do SIWZ, spełniających wymagania określone w punkcie 5.2. SIWZ wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami Prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty, które wykonawcy muszą złożyć w ofercie: 1) Wypełniony druk OFERTA, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji. Do oferty należy dołączyć aktualne dokumenty potwierdzające status prawny wykonawcy, np. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej. Oferta nie musi zawierać tych dokumentów w przypadku wskazania w ofercie przez wykonawcę, że są one dostępne w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z w/w dokumentów. 2) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy). Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie, ustanowione do reprezentowania wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. 2. Dokumenty wymienione w punktach 6.2., 6.3. i 6.4. SIWZ wykonawcy będą musieli złożyć na każde żądanie zamawiającego w terminie przez niego wskazanym i w formie określonej w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
CENA BRUTTO 60,00
Termin przystąpienia do realizacji zamówienia 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.