Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remontu otwartego zbiornika przeciwpożarowego

Przedmiot:

Remontu otwartego zbiornika przeciwpożarowego

Data zamieszczenia: 2020-05-25
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wleń
Plac Bohaterów Nysy 7
59-610 Wleń
powiat: lwówecki
75 713 64 38, 75 713 60 84
inwestycje@wlen.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wleń
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Remontu otwartego zbiornika przeciwpożarowego w Bystrzycy"
III PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu otwartego zbiornika przeciwpożarowego, który znajduje się na dz. nr 535 obręb Bystrzyca.
2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlanych, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Przedmiot zamówienia szczegółowo został opisany w załączniku nr 2 do niniejszego zaproszenia.

Dokument nr: ZP.7021.03.2020.PD

Składanie ofert:
X TERMIN, MIEJSCE ORAZ FORMA SKAŁADANIA OFERT:
1. Termin złożenia oferty: 01.06.2020r., godz. 17:00;
2. Oferty można składać tylko w formie elektronicznej na adres inwestycje@wlen.pl, w postaci skanu podpisanych dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, o których mowa w pkt. VI.

Miejsce i termin realizacji:
IV TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:
Termin realizacji zamówienia - do 30.06.2020r.

Wymagania:
V WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zdolność techniczna i zawodowa:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodne z przepisami prawa budowlanego.
VI OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, KTÓRE NALEŻY DOSTARCZYĆ:
1. Zaparafowany przedmiot zamówienia - załącznik nr 2;
2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy - wzór załącznik nr 3;
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
4. Oświadczenie dot. RODO - wzór załącznik nr 4.
Gmina Wleń
2
VII KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:
1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
- cena oferty (brutto) - znaczenie 100%
2. Ocena ofert będzie się odbywała wg następujących zasad:
2.1. W kryterium ,,cena" (Kc) Zamawiający dokona oceny punktowej każdej z ofert zgodnie z formułą:
Kc =
Cena najnizsza
* 100
pkt * 100 %
cena oferty badanej
2.2. Ocena punktowa będzie wyrażona liczbą zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku.
2.3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą ilość punktów w wyniku następującego działania:
K = Kc
3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu do złożenia oferty na realizację zadania i zostanie oceniona, jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
4. Jeżeli nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej oferty przedstawiać będzie taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
VIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:
1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
2. Termin liczony jest od dnia terminu składania ofert, który został określony w pkt. X.
IX ZASADY WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA:
Zapytania do treści ogłoszenia można składać na adres email.
3. Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym w niniejszym zapytaniu terminie składania ofert - nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
XI WYNIKI POSTĘPOWANIA:
Wyniki postępowania zostaną przesłane drogą elektroniczną do Wykonawców, którzy złożyli oferty.
Gmina Wleń
3
XII OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA:
1. Postępowanie prowadzi się w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
2. Oferty składane są w formie elektronicznej - należy przedłożyć skan podpisanych dokumentów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem, o których mowa w pkt. VI.
3. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmienić lub odwołać warunki postępowania. Informację o dokonanej zmianie lub odwołaniu Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania bez podania przyczyny. Odwołanie może nastąpić w każdym czasie. Informację o odwołaniu postępowania Zamawiający przekaże Wykonawcom, którzy złożyli oferty.
5. Zamknięcie postępowania bez dokonania wyboru nastąpi, w przypadku, gdy:
o nie wpłynie żadna oferta lub żadna z ofert nie spełni warunków postępowania;
o cena najkorzystniejszej oferty przekroczy kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
o wystąpi zmiana okoliczności powodująca, że realizacja zamówienia jest niecelowa;
o postępowanie obarczone będzie wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.
6. Oferty nie będą podlegały ocenie w przypadku, gdy:
o zostaną złożone po upływie terminu składania ofert;
o treść oferty nie będzie odpowiadała treści ogłoszenia;
o Wykonawca nie uzupełni dokumentów w wyznaczonym terminie,
o będą zawierały błędy w obliczeniu ceny, których nie będzie można uznać za oczywistą omyłkę rachunkową.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne nieistotne omyłki. Informację o poprawieniu omyłek Zamawiający zamieści w informacji o wynikach postępowaniu.
8. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy wraz z formularzem oferty nie złożyli wymaganych skanów oświadczeń lub dokumentów, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku nie złożenia wymaganych wyjaśnień i dokumentów w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona. Wezwania przesyłane będą drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres email w formularzu ofertowym.
9. Wykonawca będzie mógł przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę, składając w formie elektronicznej stosowne pisemne oświadczenie.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana nie podpisze umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający będzie uprawniony do wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert lub zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.
UWAGA!!!
Szczegółowe rozpoznanie tematu w zakresie przygotowania oferty leży po stronie Wykonawców. Wykonawca w ofercie winien przewidzieć i skalkulować wszystkie niezbędne czynności niezbędne do prawidłowego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia.

Kontakt:
XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCĄ ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW:
Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcą ze strony Zamawiającego jest Pamela Dziekiewicz, tel.: 75 713 60 84, e-mail: inwestycje@wlen.pl

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.