Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont drogi wewnętrznej

Przedmiot:

Remont drogi wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2020-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy w Żaganiu
ul. Armii Krajowej 9
68-100 Żagań
powiat: żagański
tel. 683 777 021, faks 683 772 336
urzad@gminazagan.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Żagań
Wadium: 15 000 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Remont drogi wewnętrznej nr 577, 575, 578/2 w miejscowości Jelenin
Remont drogi wewnętrznej nr 577, 575, 578/2 w miejscowości Jelenin. Zadanie obejmuje przebudowę drogi ( poszczególne odcinki wskazano na PZT) o parametrach: - długość drogi L=1.323,80m, - projektuje się jezdnię o szerokości równej 4,0m z miejscowym zwężeniem do 3,0m w celu włączenia się do istniejącej nawierzchni), - na włączeniu w drogi prostopadłe wykonać rozbiórki w zakresie niezbędnym do nawiązania, - istniejącą nawierzchnię jezdni bitumicznej należy oczyścić, zapadnięte krawędzie odciąć, powstały odpad destruktu bitumicznego należy zutylizować, - dla jezdni bitumicznej na odcinku km 0+000 do 1+138,00 należy wykonać poszerzenia (zgodnie z PZT), na poszerzeniach należy wykonać korytowanie z profilowaniem w celu ułożenia warstwy stabilizacji o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm, - dla jezdni szutrowej na odcinku 1+138,00 do 1+323,80 należy wykonać rozbiórkę istniejącej nawierzchni szutrowej pozyskany materiał z rozbiórki należy wbudować w pobocza. Po rozbiórce należy wykonać korytowanie z profilowaniem w celu ułożenia warstwy stabilizacji o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa oraz warstwy podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm o gr 20cm, - projektuje się podbudowę zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 20 cm ułożoną na warstwie stabilizacji o gr 10cm z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa, - na całej jezdni oraz zjazdach zaprojektowano ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego AC16W o gr 4cm, - zaprojektowano warstwę ścieralną jezdni i zjazdów z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4cm, - spadek poprzeczny drogi: dwustronny 2,5%, - należy nawiązać się jezdnią wysokościowo do istniejącego zagospodarowania terenu, - przewiduje się wymianę uszkodzonych przepustów pod koroną drogi oraz pod zjazdem, - przewiduje się wycinkę drzew. Lokalizacja drzew do wycinki zgodnie z PZT, - geometria poszczególnych elementów drogi zgodnie z rysunkami PZT oraz rysunkami przekrojów poprzecznych. Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 0+000 do 1+138,00: - 4cm - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, - 4cm -warstwa wiążąca/ wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (100kg/m2), - istniejąca nawierzchnia po oczyszczeniu Na odcinkach jezdni ulegających korekcie dodatkowo: - 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm, - 10cm-podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Konstrukcja nawierzchni jezdni w km 1+138,00 do 1+323,80: - 4cm - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, - 4cm -warstwa wiążąca/ wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (100kg/m2), - 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, - 10cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Konstrukcja nawierzchni zjazdów bitumicznych: - 4cm - warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S, - 4cm -warstwa wiążąca/ wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W (100kg/m2), - 20cm - podbudowa z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5mm, - 10cm - podbudowa z kruszywa mineralnego stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa. Konstrukcja poboczy: - 10cm- materiał z rozbiórki jezdni szutrowej Zestawienie projektowanych elementów: - powierzchnia nawierzchni bitumicznej jezdni 5.330,00m 2, - powierzchnia nawierzchni bitumicznej zjazdów 350,00m 2

CPV: 45233220-7

Dokument nr: 543597-N-2020, OSO.271.1.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.gminazagan.pl/
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Urzad Gminy Żagań ul.Armii Krajowej 9, 68-100 Żagań

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-10, godzina: 09:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: - wykonawca musi dysponować środkami finansowymi lub zdolnością kredytową w wysokości nie mniejszej niż 500 000,00 zł;
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podst. art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej- składane w terminie 3 dni od podania informacji o złożonych ofertach na stronie internetowej zamawiającego 2) Dowód wniesienia wadium 3) Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy i składania podpisu na ofercie (jeśli dotyczy) 4) Zobowiązanie innego podmiotu (jeśli dotyczy) 5) Oświadczenie wykonawcy w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z RODO (jeśli dotyczy) 6) Kosztorys ofertowy wraz z podaniem wysokości stawek kalkulacyjnych
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Termin gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.