Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie inwentaryzacji wykonanych prac oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy...

Przedmiot:

Wykonanie inwentaryzacji wykonanych prac oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy otwartego basenu miejskiego

Data zamieszczenia: 2020-05-26
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Bogatynia
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia
powiat: zgorzelecki
tel. 75 7725110, faks 75 7725109
zamowienia.publiczne@bogatynia.pl
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Bogatynia
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie inwentaryzacji wykonanych prac oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy otwartego basenu miejskiego w Bogatyni przy ulicy Kąpielowej
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa Otwartego Basenu Miejskiego w Bogatyni przy ul. Kąpielowej w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem zgodnie z treścią Postanowienia PINB w Zgorzelcu nr 56/2019 z dnia 20.12.2019r

CPV: 71320000-7,71248000-8

Dokument nr: 543395-N-2020, IR.271.13.2020.PW

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bogatynia.pl/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć/przesłać w siedzibie Zamawiającego
Adres:
Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni - Kancelaria, pok. 5, ul. I. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach: 180
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Na potwierdzenie spełniania tych warunków Wykonawcy muszą wykazać, że: 1. W okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonali co najmniej dwie usługi (zakończone, wykonane w ramach dwóch umów - każda usługa w ramach jednej umowy) w zakres których wchodziło wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy publicznego basenu otwartego lub krytego lub też kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzi m. in. basen pływacki o wartości każdej z dokumentacji minimum 200.000,00zł brutto. W przypadku usług o których mowa w powyższym warunku, których wartość została wyrażona w umowie w innej walucie niż PLN należy dokonać przeliczenia tej waluty na PLN przy zastosowaniu średniego kursu NBP na dzień zakończenia usług o których mowa wyżej (w przypadku wartości usług rozliczanych wyłącznie w walutach innych niż PLN). Uwaga! W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum) warunek zostanie uznany za spełniony przez Zamawiającego, jeżeli Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia wykażą, że przynajmniej jeden z nich wykonał co najmniej dwie usługi (zakończone, wykonane w ramach dwóch umów - każda usługa w ramach jednej umowy) w zakres których wchodziło wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy publicznego basenu otwartego lub krytego lub też kompleksu sportowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzi m. in. basen pływacki o wartości każdej z dokumentacji minimum 200.000,00zł brutto. 2. Skierują do realizacji zamówienia (tj. będą brały czynny udział przy realizacji zamówienia): - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń, która będzie posiadała określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń, która będzie posiadała określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń, która będzie posiadała określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń, która będzie posiadała określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. - co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do projektowania bez ograniczeń, która będzie posiadała określone przepisami Prawa budowlanego uprawnienia budowlane w specjalności drogowej. Uwaga! Wyżej wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Ilekroć Zamawiający wymaga określonych uprawnień budowlanych na podstawie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) rozumie przez to również odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów prawa państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy nabyli prawo do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 220). Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 220). Wskazane w ppkt 9.1.2. osoby muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku, gdy wskazane osoby nie posiadają biegłej znajomości języka polskiego Wykonawca jest zobowiązany zapewnić tłumacza (y) języka polskiego, zapewniającego stałe, biegłe i fachowe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym a Wykonawcą, na okres i dla potrzeb realizacji umowy.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Odpis z właściwego rejestru lub wpis z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego (które będą brały czynny udział przy realizacji zamówienia), w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Ww. wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. 2. Wykaz usług wykonanych wraz z dowodami, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem wartości tych dokumentacji, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane. Wykaz należy sporządzić zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawcy wraz z ofertą sporządzoną zgodnie z formularzem ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, zobowiązani są złożyć następujące dokumenty: 1. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o niepodleganiu wykluczeniu, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ - w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w punkcie 9 SIWZ oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1 oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. 2. Pełnomocnictwo dla reprezentanta - dotyczy podmiotów występujących wspólnie (np. konsorcja i spółki cywilne) oraz przypadku opisanego w pkt 14.7. SIWZ, 3. Pisemne zobowiązanie - sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ, innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - jeżeli wykonawca, zgodnie z art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków zawierające w szczególności określenie: a) zakresu udostępnianych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia; c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem; d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia; e) informacji o tym, czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą; f) w przypadkach, gdy wykonawca polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oświadczenie, że podmiot trzeci, który zobowiązał się do udostępnienia Wykonawcy swoich zasobów w celu wykazania się przez Wykonawcę zdolnością do realizacji zamówienia na podstawie art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, będzie ponosił solidarną odpowiedzialność wraz z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia zasobów. Podmiot trzeci nie będzie ponosił solidarnej odpowiedzialności wówczas, gdy nieudostępnienie zasobów nie było przez niego zawinione, np. gdy Wykonawca realizował zamówienie przy udziale innych podmiotów udostępniających zasoby pomimo gotowości udostępnienia ich przez podmiot trzeci. 4. Dokument poświadczający uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w przypadku gdy Wykonawca nie widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. 5. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, Wykonawcy, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23, zgodnie ze wzorem zawartym w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (załącznik nr 3). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b ustawy Prawo zamówień publicznych określonych w pkt 9 SIWZ, polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ppkt 10.3.3 SIWZ. Uwaga! W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena ofertowa (brutto) 60,00
Doświadczenie zawodowe personelu Wykonawcy 20,00
Termin wykonania 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.