Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
674z dziś
4520z ostatnich 7 dni
16068z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Modernizacja wieży widokowej

Przedmiot:

Modernizacja wieży widokowej

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Ujście
Pl. Wiosny Ludów 2
64-850 Ujście
powiat: pilski
+48 (67) 284 00 03 Telefon +48 (67) 284 00 13 Telefon
informatyk@ujscie.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Ujście
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Modernizacja wieży widokowej
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
Modernizacja wieży widokowej w Ujściu polegająca na wymianie elementów i konstrukcji
podestu widokowego z zastąpieniem drewnianych słupów i płatwie na elementy nośne stalowe
wsparte na układzie słupów żelbetowych obłożonych cegłą klinkierową nawiązującą
stylistycznie do budynku wieży. Modernizację wraz z wykonaniem szczegółów konstrukcyjnych
należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym branży architektoniczno -- budowlanej
modernizacji wieży widokowej.
Realizacja będzie prowadzona na podstawie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających
pozwolenia na budowę.
2. Zamawiający dopuszcza/nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
3. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty
budowlane oraz 60 miesięcznej rękojmi za wady.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia bądź unieważnienia zapytania ofertowego na
każdym jego etapie, bez podania przyczyny.

Dokument nr: ZP.271.4.2020

Składanie ofert:
VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT.
1. Miejsce składania ofert: Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty
elektronicznej, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: Gmina Ujście, pi.
Wiosny Ludów 2,64-850 Ujście, informatyk@ujscie.pl
2. Termin składania ofert: do dnia 03.06.2020 r. do godz. 10:00.

Miejsce i termin realizacji:
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 15.09.2020 r.

Wymagania:
IV. DOKUMENTY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wypełniony formularz ofertowy- zał. nr 1
2. Podpisane Oświadczenie - zał. nr 2
V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Wymogi formalne:
a. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert lub oferty
wariantowej spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
b. Na ofertę składają się: oferta cenowa sporządzona na formularzu ofertowym zgodnie z
załącznikiem nr 1 oraz wszystkie pozostałe wymagane dokumenty.
c. Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania.
d. Oferta musi być sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem nieważności, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem.
e. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
f. Oferta winna być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy
i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, figumjącą we właściwym rejestrze.
g. Jeżeli oferta będzie podpisana przez inną osobę niż wymienioną powyżej, do oferty należy
dołączyć prawidłowo podpisane pełnomocnictwo określające jego zakres oraz podpisane
przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentacji Wykonawcy figurującą/e w rejestrze lub
wypisie z ewidencji działalności gospodarczej.
h. Podpis Wykonawcy winien być czytelny bądź opatrzony pieczęcią identyfikującą osobę
składającą podpis.
i. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym bez
wymaganych tłumaczeń nie będą brane pod uwagę.
j. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innej
walucie niż PLN, Zamawiający, jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs
Narodowego Banku Polskiego z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Ten sam kurs
Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych. Jeżeli w
dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu nie będzie publikowany średni kurs NBP
Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o
zamówieniu.
k. Wszelkie poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie powinny być
naniesione czytelnie oraz parafowane przez Wykonawcę.
1. W przypadku załączenia do oferty innych dokumentów niż wymagane przez
Zamawiającego pożądane jest, aby stanowiły one odrębną część niezłączoną z ofertą w
sposób trwały. Materiały takie nie będą podlegały ocenie przez Zamawiającego.
3. Wybrany oferent, oraz wszyscy biorący udział w zapytaniu, zostaną powiadomieni
niezwłocznie o wyborze oferty.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
VII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Wykonawca określi cenę oferty brutto, podając ją w zapisie liczbowym i słownie
z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku) na załączonym do Zapytania
formularzu oferty

C - cena w ofercie ocenianej
3. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów.
4. Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że
zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy
złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych.
6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż
zaoferowane w złożonych ofertach.
X. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE
DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY
1. Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 3.
2. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy i Zapytania ofertowego.

Kontakt:
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek od 7.30 do 15.30
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami są:
1) W zakresie zagadnień proceduralnych:
imię i nazwisko: Marcin Kamiński
tel. 67 284 00 03 w.42
2) W zakresie zagadnień technicznych:
imię i nazwisko: Rafał Wiśniewski
tel. 284 00 03 w.38

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.