Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
577z dziś
4424z ostatnich 7 dni
15971z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Budowa ulicy

Przedmiot:

Budowa ulicy

Data zamieszczenia: 2020-05-27
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie
ul. Rynek 1
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
powiat: nowomiejski
tel. 56 472-96-32, faks 56 474-27-14
zp@umnowemiasto.pl
Województwo: warmińsko-mazurskie
Miasto: Nowe Miasto Lubawskie
Wadium: 5 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-18 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim
1. Budowa ulicy Piaskowej w Nowym Mieście Lubawskim dotycząca w szczególności następującego zakresu robót budowlanych: a) wykonanie robót przygotowawczych oraz rozbiórkowych obejmujących: - roboty pomiarowe, ustalenie granic oraz pkt. głównych, - pomiar geodezyjny oraz stała obsługa geodezyjna w trakcie budowy, - pomiar powykonawczy, - rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej/płytek betonowych chodnikowych, - rozbiórkę nawierzchni asfaltowych, - rozbiórkę nawierzchni betonowych, - rozbiórkę krawężników betonowych wraz z ławami betonowymi, - rozbiórkę obrzeży betonowych wraz z ławami betonowymi, - wywóz urobku, - roboty ziemne, b) wykonanie robót w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej obejmujących: - wykonanie wykopów, - wykonanie podłoża z materiałów sypkich, - ułożenie kanalizacji deszczowej z podłączeniem wpustów, studni wraz z próbą szczelności i monitoringiem wizyjnym ok. 222,0 mb, - wykonanie studzienek ściekowych - 12 szt., - wykonanie studni rewizyjnych - 8 szt., - ręczne zasypanie wykopów liniowych wraz z zagęszczeniem mechanicznym, c) budowa jezdni obejmująca: - mechaniczne wykonanie koryta z uporządkowaniem dna wykopu, - wywóz ziemi, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - ułożenie krawężników betonowych na ławach betonowych - 215,0 mb, - wykonanie podbudowy z chudego betonu, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej ok. 1125,0 m2, d) przełożenie istniejącego chodnika obejmujące: - mechaniczne wykonanie koryta z uporządkowaniem dna wykopu, - wywóz ziemi, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - ponowne ustawienie krawężników betonowych na ławach betonowych ok. 201,0 mb, - ponowne ustawienie obrzeży betonowych na ławach betonowych, - wykonanie podbudowy z chudego betonu, - ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej wraz z regulacją urządzeń ok. 227,0 m2, e) przełożenie istniejących zjazdów obejmujące: - mechaniczne wykonanie koryta z uporządkowaniem dna wykopu, - wywóz ziemi, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku wraz z zagęszczeniem mechanicznym, - wykonanie podbudowy z chudego betonu, - ponowne ułożenie kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej wraz z regulacją urządzeń ok. 92,0 m2, f) wykonanie nowych zjazdów obejmujące: - mechaniczne wykonanie koryta z uporządkowaniem dna wykopu, - wywóz ziemi, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - ułożenie obrzeży betonowych na ławach betonowych, - wykonanie podbudowy z chudego betonu, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej ok. 304,0 m2, g) wykonanie robót wykończeniowych obejmujących: - plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego, - regulację bram wjazdowych, - regulację wszystkich istniejących urządzeń na terenie objętym inwestycją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa, przedmiar oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załącznik B do niniejszej SIWZ. 3. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia określa również treść projektu umowy stanowiący załącznik A do niniejszej SIWZ. 4. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy - Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników wykonujących wszelkie prace fizyczne związane z robotami budowlanymi (w tym operowanie/kierowanie sprzętem budowlanym). Wskazane wymagania dotyczą osób zatrudnianych przez Wykonawcę, a także przez podwykonawców

CPV: 45233120-6,45233220-7,45111200-0,45232130-2

Dokument nr: 538316-N-2020, PI.271.1.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://nml-um.bip-wm.pl/public/

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta musi być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, trwałą i czytelną techniką.
Adres:
Gmina Miejska Nowe Miasto Lubawskie, ul. Rynek 1, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-18, godzina: 14:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 4 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań spełniania ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań spełniania ww. warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca musi wykazać, - że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, Wykonawca wykonał należycie, co najmniej dwa zamówienia publiczne na roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi obejmujące zakresem wykonanie nawierzchni z kostki betonowej (co najmniej 1000 m2), kanalizacji deszczowej zamkniętej. Przez kanalizację deszczową zamkniętą należy rozumieć system odwadniania nawierzchni utwardzonych drogi za pomocą wpustów ulicznych podłączonych do kolektora odprowadzającego wody opadowe. - dysponuje osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika budowy, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), posiada co najmniej 3 lata stażu zawodowego jako kierownik budowy, lub kierownik robót w zakresie zgodnym z uprawnieniami, - dysponuje osobą wyznaczoną do pełnienia funkcji kierownika robót br. sanitarnej, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (lub odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów), oraz posiada co najmniej 2 lata stażu zawodowego jako kierownik budowy, lub kierownik robót w zakresie zgodnym z uprawnieniami, Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego oceniane będą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 220) oraz ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1117).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia (w formie pisemnej), w terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: a) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - wg załącznika nr 6 do SIWZ, b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami - wg załącznika nr 7 do SIWZ, 2. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1 w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 3. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 1, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy - Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy - Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. 4. W przypadku o którym mowa w pkt 2 Zamawiający żąda od Wykonawcy tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 - ustawy - Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art 24. ust. 1 pkt 23 - ustawy - Pzp, wg załącznika nr 4 do SIWZ. W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) należy przedstawić w ofercie pełnomocnictwo do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Najniższa cena 60,00
Okres gwarancji oraz okres rękojmi za wady 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.