Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
780z dziś
4627z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Opracowanie dokumentacji projektowej

Przedmiot:

Opracowanie dokumentacji projektowej

Data zamieszczenia: 2020-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy W Liszkach
Liszki 230
32-060 Liszki
powiat: krakowski
12 280 62 34, 12 280 62 52, 12 280 62 44
Województwo: małopolskie
Miasto: Liszki
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-09 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Liszkach ".
1. Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest ,,Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania
pn. ,,Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Liszkach".
Zakres zamówienia obejmuje:
1) Wykonanie projektu chodnika na długości ok. 720 m. od ronda w Liszkach do granicy
z miejscowością Kaszów.
2) Zaprojektowanie odwodnienia pasa drogowego na ww. odcinku.
3) Dopasowanie zjazdów do projektowanego chodnika.
4) Na przedmiotowym odcinku został zamontowany krawężnik oddzielający jezdnię
od pobocza.
5) Przed dokonaniem wyceny projektu istnieje możliwość wizji lokalnej
(w zakresie własnym).

Dokument nr: IN.272.2.15.2020

Otwarcie ofert: 8. Termin otwarcia ofert - 9.06.2020 r. godz. 12:15.

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin złożenia oferty:
Termin składania ofert: do dnia 9.06.2020 r. do godz. 12:00.
Ofertę należy:
? złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Oferta - ,,Opracowanie dokumentacji projektowej
dla zadania pn. ,,Projekt chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 780 w Liszkach".
Osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Liszki, Liszki 230,
parter, Biuro Obsługi Interesanta - pok. nr 1, lub
? przesłać na adres Zamawiającego pocztą lub kurierem.
4
Uwaga: decyduje data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
Opakowanie oferty winno być oznaczone nazwą i adresem wykonawcy, zaadresowane
do Zamawiającego tj. na adres: Gmina Liszki, 32-060 Liszki 230, woj. małopolskie
oraz z dopiskiem ,,nie otwierać przed dniem 9.06.2020 r., godz. 12:00 ".

Wymagania:
2. Dokumentacja powinna obejmować w szczególności:
1) Projekt budowlany - wykonawczy wraz z wszystkimi uzgodnieniami w 5-ciu egz. + wersja
elektroniczna na płycie CD (w zakresie drogowym jak i w innym zakresie niezbędnym
do realizacji zamówienia).
2) Kosztorys inwestorski w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.
3) Szczegółowy przedmiar robót w 2 egz. + wersja elektroniczna na płycie CD.
4) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w 2 egz. + wersja elektroniczna
2
na płycie CD.
5) Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ).
6) Opinie, ekspertyzy i uzgodnienia niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu
zamówienia.
7) Mapa sytuacyjno - wysokościowa do celów projektowych.
8) Skan zatwierdzonego projektu na płycie CD.
3. Projekt budowlany - wykonawczy, kosztorys inwestorski, szczegółowy przedmiar robót
oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót powinny być opracowane zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, m. innymi:
a) ustawą z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623),
b) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod
i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac
projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie
funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389),
c) rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09. 2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami),
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania projektu budowlanego opieczętowanego
przez wydającego pozwolenie/zgłoszenie.
5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania umowy z należytą starannością, zgodnie z zapytaniem
ofertowym oraz ofertą, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz treścią
dokumentów źródłowych będących podstawą wykonania usługi. Przez należytą staranność strony
rozumieją wykonywanie umowy terminowo, w sposób skrupulatny, rzetelny z uwzględnieniem
zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.
6. Wszystkie zaproponowane w dokumentacji rozwiązania mają zapewnić ograniczenie kosztów
realizacji inwestycji przy jednoczesnym spełnieniu wymogów.
7. Wszelkie materiały niezbędne do opracowania projektu projektant pozyska we własnym zakresie.
8. Propozycje opracowanych przez Wykonawcę rozwiązań projektowych wymagają akceptacji
Zamawiającego.
9. Zamawiający ma prawo wglądu w materiały projektowe oraz prawo wnoszenia uwag
do proponowanych rozwiązań na każdym etapie realizacji umowy.
3
10. Zamawiający upoważnia, a Wykonawca zobowiązuje się do występowania w imieniu
Zamawiającego o wymagane uzgodnienia oraz pozwolenie/zgłoszenie.
11. Projekt nie może zawierać nazw własnych (w dokumentach takich jak: przedmiar robót, specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robót oraz innych dokumentach niezbędnych
do procedury przetargowej) wszystkie ujęte materiały powinny być opisane
co do parametrów.
2. Termin i miejsce realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r.
3. Okres gwarancji (o ile dotyczy): Wykonawca udzieli gwarancji na wykonaną usługą
na okres 60 miesięcy licząc od dnia bezusterkowego odbioru.
4. Kryteria brane pod uwagę przy ocenie ofert:
Podana cena brutto całości zamówienia będzie podstawą porównania i oceny złożonych ofert.
Oferowana cena jest stała, nie podlega zmianie ani waloryzacji i obowiązywać
będzie do końca wykonania przedmiotu zamówienia.
Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT
w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
Cena oferty ma być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
W przypadku ofert o takiej samej cenie Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania
Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert
dodatkowych z zastrzeżeniem iż Wykonawcy nie mogą zaoferować cen wyższych niż pierwotnie
zaoferowane w złożonych ofertach.
5. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej
umowy zostały zawarte we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
6. Sposób przygotowania oferty: oferowaną cenę należy wpisać w formularzu ,,Oferta",
do którego należy załączyć wymagane załączniki. Oferta musi być podpisana przez składającego
ofertę lub przez pełnomocnika (należy załączyć pełnomocnictwo).
9. Sposób przygotowania oferty i zawartość oferty: Ofertę należy sporządzić w formie pisemnej,
w języku polskim. Do oferty należy załączyć:
1) Formularz ofertowy - załącznik nr 1 do zapytania ofertowego;
2) Aktualny odpis z KRS lub wypis z CEIDG;
3) Oświadczenie wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do zapytania ofertowego;
4) Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy;
10. Sposób i miejsce podania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej - Oferenci zostaną zawiadomieni o wyniku
postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub faksu.
2) W przypadku, gdy oferta najkorzystniejsza, przekracza kwotę jaką można przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, postępowanie może zostać zamknięte bez wybrania oferty.
3) Każdy podmiot może złożyć tylko jedną ofertę .
4) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
6) Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona bez jej rozpatrzenia.

Kontakt:
1) Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami - Kierownik Referatu Inwestycji i Infrastruktury
mgr inż. Janusz Fajto.

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.