Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Remont pokrycia dachowego oraz wejścia do budynku wraz z wymianą drabiny zewnętrznej...

Przedmiot:

Remont pokrycia dachowego oraz wejścia do budynku wraz z wymianą drabiny zewnętrznej wejściowej

Data zamieszczenia: 2020-05-28
Dane kontaktowe Zamawiającego: Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry
powiat: tarnogórski
Tel. (032) 380 90 06,285 28 97, Fax: (032) 380 90 18
sekretariat@mtbstg.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Tarnowskie Góry
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-03 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na zadanie pn.: ,,Remont pokrycia dachowego oraz wejścia do budynku wraz z wymianą drabiny zewnętrznej wejściowej na dach w budynku mieszkalnym przy ul. Karłuszowiec 12 w Tarnowskich Górach"
1. Remont pokrycia dachowego oraz wejścia do budynku wraz z wymianą drabiny zewnętrznej wejściowej na dach zgodnie z przedmiarem robót.

Dokument nr: DI/1980/2020

Składanie ofert:
Termin i sposób złożenia oferty:
Termin złożenia oferty - 03.06.2020r.. godzina 15:00
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego osobiście lub za pomocą operatora pocztowego na adres:
Międzygminne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1
42-600 Tarnowskie Góry
sekretariat, pokój 203.
Oferta powinna być złożona w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu oraz powinna być opisana następująco: ,,OFERTA: Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą drabiny zewnętrznej wejściowej na dach w budynku mieszkalnym przy ul. Karłuszowiec 12 w Tarnowskich Górach".

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca jest zobowiązany zakończyć realizację wszystkich robót w nieprzekraczalnym terminie do 45 dni licząc od dnia następującego po dniu zawarcia Umowy.

Wymagania:
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Wykonawca winien wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające pokryciu dachu papą termozgrzewalną o wartości min. 12.000,00 zł netto każda. Za zakończenie roboty budowalnej należy rozumieć podpisanie protokołu odbioru końcowego lub równoważnego dokumentu.
Przygotowanie oferty:
Na ofertę składa się:
- wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy;
- aktualny odpis KRS/CEDiG;
- referencje
Dopuszcza się złożenie oferty w formie elektronicznej na adres: inwestycje@mtbstg.pl.
W tytule należy wpisać: ,,OFERTA: ,,Remont pokrycia dachowego wraz z wymianą drabiny zewnętrznej wejściowej na dach w budynku mieszkalnym przy ul. Karłuszowiec 12 w Tarnowskich Górach".
Wyjaśnienia do oferty:
- pytania należy przesyłać na adres e-mail: inwestycje@mtbstg.pl
- odpowiedzi będą publikowane na stronie Zamawiającego.
Kryterium oceny ofert:
Cena -80%
Okres gwarancji i rękojmi za wady - 20%
najniższa zaoferowana cena spośród ocenianych ofert
Ilość punktów = --------------------------------------------------------------------------- x 100pktx80%
cena zaoferowana w ofercie ocenianej
długość gwarancji i rękojmi za wady zaoferowanej w ofercie ocenianej podana w miesiącach
Ilość punktów =
-------- x 100pktx20%
najdłuższa zaoferowana długość gwarancji i rękojmi za wady spośród ocenianych ofert podana w miesiącach
Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który uzyska największą ilość punktów (max. 100pkt.).

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.