Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Przebudowa ulicy

Przedmiot:

Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Gminy Boronów
Dolna 2
42-283 Boronów
powiat: lubliniecki
Telefon: 34 366 98 15, Tel. 34/ 35- 39 -100 Fax. 34/ 36-69-814
Województwo: śląskie
Miasto: Boronów
Wadium: 7.000,00 zł.
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiot zamówienia obejmuje przebudowę ulicy Kruczej w Hucisku.
2. Warunki realizacji robót:
1) Roboty prowadzone będą zgodnie z m.in.:
1.1. SIWZ
1.2. dokumentacją oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami,
warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych oraz sztuką budowlaną.
2) Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, zestawienie
materiałów przewidzianych do realizacji wraz z niezbędnymi próbkami materiałów oraz
wymaganymi świadectwami, dopuszczeniami, atestami itp.
3) Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, nie
stwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji. Szczególnie jest
odpowiedzialny za:
3.1. zabezpieczenie i wygrodzenie terenu przed dostępem osób trzecich (należy wykonać
przed rozpoczęciem robót)
3.2. zorganizowanie i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy,
3.3. utrzymanie w czystości kół pojazdów wyjeżdżających z placu budowy na ulicę,
3.4. utrzymanie porządku w trakcie realizacji robot, systematyczne porządkowanie miejsc
wykonywania prac, demontaż obiektów tymczasowych oraz uporządkowanie terenu po
zakończeniu robót.
3.5. natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych
przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
4) Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14.12.2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2020 r., poz. 792 z późn. zm) ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas
realizacji zadania odpadów i ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2019 r., poz. 1396 z późn. zm.)
5) W cenie ryczałtowej Wykonawca ma obowiązek uwzględnić miejsce, odległość, koszt wywozu,
utylizacji i składowania odpadów.
6) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania własne,
swoich pracowników oraz podmiotów, którymi się posługuje lub przy pomocy których wykonuje
przedmiot umowy.
7) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz zgodność
wykonania z dokumentacją przetargową, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi
normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz wiedzą
techniczną.
8) w ramach zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania oraz uwzględnienia w
cenie oferty:
8.1 w przypadku korzystania z podwykonawców koordynowanie robót podwykonawców
ponosząc za nich pełna odpowiedzialność,

8.2 wykonywanie prac z uwzględnieniem wszystkich warunków i nakazów wynikających
z uzgodnień i zobowiązań wzajemnych,
8.3 doprowadzenie do należytego stanu i porządku miejsca prowadzenia robót, a także
w razie korzystania z dróg, nieruchomości, obiektów, urządzeń które wykonawca naruszy
w celu realizacji przedmiotu zamówienia,
8.4 naprawieniem ewentualnych szkód związanych z prowadzeniem robót wyrządzonych
osobom trzecim lub uszkodzeniem mienia.
1. Przebudowa ulicy Kruczej w Hucisk - zamówienie zakłada przebudowę istniejącej drogi wraz
z łącznikiem do ulicy Różanej.
Zakres robót obejmuje:
 Prace przygotowawcze,
 Wykonanie robót ziemnych,
 Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp rowu - 63 metry,
 Wykonanie odwodnienia liniowego jezdni w postaci korytka muldowego - 360 metrów,
 Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego,
 Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, dojść do posesji i zjazdów.
Parametry techniczne drogi:
 ulica Krucza: długość - 479 m, szerokość - 4 m,
 łącznik do ulicy Różanej: długość - 76 m, szerokość - 3,5 m,
 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S,
 Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej.
Nawierzchnia jezdni
 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm,
 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20 cm.
Konstrukcja zjazdów:
 Warstwa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8 cm,
 Warstwa podsypki cementowo-pisakowej 1:4, gr. 3 cm,
 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15 cm.
Konstrukcja dojścia do posesji:
 Warstwa kostki betonowej kolor szary, gr. 8 cm,
 Warstwa podsypki cementowo-pisakowej 1:4, gr. 3 cm,
 Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15 cm.

Uwagi końcowe:
A. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania
i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa.
B. Rozliczenie finansowe należy prowadzić na podstawie inwentaryzacji wykonanych zakresów
robót i kart obmiarów.
C. Zamawiający wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego kierownika
budowy/robót.
D. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił
odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie
z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów
potwierdzających zagospodarowanie odpadów.
2. Stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia przez
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących następujące
czynności w zakresie realizacji zamówienia:
a) wykonanie robót ziemnych,
b) wykonanie nawierzchni asfaltowej.
2.1 Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy będą w okresie realizacji umowy zatrudniani na
podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy oraz
otrzymywać wynagrodzenie za pracę równe lub przekraczające równowartość wysokości
wynagrodzenia minimalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 10.10.2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz. U. z 2018 r., poz. 2177 z późn. zm.).
2.2. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu dokumenty
dotyczące Pracowników w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Dokumentami
takimi mogą być oświadczenia Wykonawcy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub zanonimizowane
dokumenty potwierdzające fakt zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.
2.3. W celu kontroli przestrzegania postanowień umowy przez Wykonawcę przedstawiciel
Zamawiającego uprawniony jest w każdym czasie do weryfikacji tożsamości personelu Wykonawcy
uczestniczącego w realizacji przedmiotu umowy.
2.4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, przy pomocy których Wykonawca świadczyć
będzie przedmiot umowy , na inne posiadające co najmniej taka samą wiedzę, doświadczenie i
kwalifikacje opisane w SIWZ z zachowaniem wymogów dotyczących zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę.
2.5. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie
krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć oświadczenie, że
Wykonawca/podwykonawca nie zalega dla Pracowników z wypłatą należnego wynagrodzenia za
pracę.

CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233120-6

Dokument nr: GKiZP.271.8.2020

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.06.2020 r. o godz. 910 w siedzibie Zamawiającego,
ul. Dolna 2, 42 - 283 Boronów, pokój nr 6. - sala sesyjna. Oferenci mogą być obecni przy otwarciu
ofert.
4. Sesja otwarcia ofert.
Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający przekaże zebranym wykonawcom informację
o wysokości kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi bezpośrednio po odczytaniu w/w. informacji. Po otwarciu ofert
przekazane zastaną następujące informacje: nazwa i siedziba wykonawcy, którego oferta jest
otwierana, cena oferty, oferowany okres gwarancji.

Składanie ofert:
1. Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu / zamkniętej kopercie w siedzibie
Zamawiającego:
Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42 - 283 Boronów
Pok. Nr 11 - sekretariat
do dnia 15.06.2020 r. do godz. 900
W przypadku ofert składanych drogą pocztową ( na adres jak wyżej ) decyduje data wpływu ofert
do Zamawiającego, która nie może być późniejsza niż 15.06.2020 r. do godz. 900. Oferty złożone
po terminie wskazanym wyżej zostaną niezwłocznie zwrócone oferentom bez otwierania.
2. Koperta / opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane do zamawiającego na adres:
Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42 - 283 Boronów
oznakowane następująco:
,,Przebudowa ul. Kruczej w Hucisku
nie otwierać przed 15.06.2020 r. godz. 910"

Miejsce i termin realizacji:
Termin wykonania robót: 15.09.2020 r.

Wymagania:
2. Informacje ogólne:
1) Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), zwaną w dalszej części ,,ustawą Pzp".
2) Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie
przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1145
z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej.
3) Zgodnie z art. 10a ustawy Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą
przekazywać pisemnie, faksem (numer faksu 34 3669814); elektronicznie (gmina@boronow.pl).
4) Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
5) Nie dopuszcza się składania ofert częściowych - oferta musi obejmować całość zamówienia.
6) Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.
7) Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.
8) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia (art. 151 a.
ust. 1 ustawy Pzp.)
9) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN).
Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.
10) Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej,
o której mowa w art. 91a ust. 1 ustawy Pzp.
11) Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim (art. 9 ust. 2 ustawy
Pzp).
12) Wymaga się, aby Wykonawca zdobył wszystkie informacje, które mogą być konieczne do
przygotowania oferty oraz podpisania umowy.
13) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę (art. 82 ustawy Pzp).
14) Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego.
15) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6
ustawy Pzp.
16) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawców w postępowaniu
(z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału
w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.
17) Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna
nieposiadającą osobowości prawnej.
18) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie
zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia.
19) Zamawiający nie określa standardów jakościowych, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy
Pzp

20) Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych ani
dołączenia katalogów elektronicznych do oferty.
21) Zamawiający nie określa wymagań obejmujących aspekty gospodarcze, środowiskowe,
społeczne, związane z innowacyjnością lub zatrudnieniem.
III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 5.350.000,00 euro.
Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa
zamówień publicznych.
2. Zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu
najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału
w postępowaniu.
VI. WARUNKI UDZIAŁU WYKONAWCÓW W POSTĘPOWANIU.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez zamawiającego w ogłoszeniu o
zamówieniu.

2. Warunki udziału w postępowaniu:
2.1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub
handlowego.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
2.3. Zdolność techniczna lub zawodowa - o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy,
którzy wykażą, że:
2.3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz
kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności:
 drogowej
Uwaga:
Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i
Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im
ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących
przepisów.
Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie,
określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje
zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną
stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.)
2.3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.:
 w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną
robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z betonu
asfaltowego o wartości robót co najmniej 250.000 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt
tysięcy złotych brutto).
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej
wartości.
VII. PRZESŁANKI WYKLUCZENIA WYKONAWCY
1. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia Wykonawcy określono w art. 24 ust. 1 pkt 12÷23 ustawy Pzp
2. Postawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, stosownie do treści
art. 24 ust. 5 ustawy Pzp:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę:
2.1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację
jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15
maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2019 r. poz. 243) lub którego upadłość
ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez
likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366

ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 498) - art.
24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp;
2.2. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych - art. 24 ust. 5 pkt 2) ustawy Pzp;
2.3. który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym
stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą
z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4, co doprowadziło do rozwiązania
umowy lub zasądzenia odszkodowania - art. 24 ust. 5 pkt 4) ustawy Pzp.
VIII.WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW
UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZANIA.
1. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z
ofertą:
1.1. Oświadczenia Wykonawcy:
1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ
1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na
rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI 2.3.2
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie
robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień,
doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI. 2.3.1
1.1.3. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców - Załącznik nr 7 do SIWZ
(jeśli dotyczy)
1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem
przez notariusza:
a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru
- pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy.
b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez
upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do
reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp).
1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do
dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy)
UWAGA 1:
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym
każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia.
UWAGA 2:
Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy
w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację
zamówienia - art. 22d ustawy Pzp.

1.4 Ponadto do oferty należy dołączyć:
a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ
2. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na
stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert:
2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej
Zamawiającego (http://boronow.bip.net/przetargi) wykaz złożonych w przedmiotowym
postępowaniu ofert, w oryginale zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem - załącznik nr 4
3. Dokumenty i oświadczenia które ma złożyć wykonawca na żądanie zamawiającego - dotyczy
wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona:
3.1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o
udzielenie zamówienia należy złożyć:
3.1.1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku
podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustwy Pzp.
3.1.2 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1 składa dokument lub dokumenty,
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie
otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu
składania ofert.
3.1.3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których
mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie
Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub
miejsce zamieszkania tej osoby.
Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i
powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania
ofert.
3.2 W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu
dotyczących posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy dołączyć dokumenty
potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający
informuje, że dowodami należytego wykonania wykazanych robót budowlanych są:
 poświadczenie,
 inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca
nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
4. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE PRZY POLEGANIU NA ZASOBACH
PODMIOTÓW TRZECICH
4.1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,
w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać
na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych
podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany będzie do przedstawienia
w odniesieniu do tych podmiotów oświadczeń o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.
4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych

podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia
4.4. Treść zobowiązania powinna bezspornie i jednoznacznie wskazywać na zakres zobowiązania
innego podmiotu, określać czego dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób i w jakim okresie
będzie ono wykonywane. W sytuacji, gdy przedmiotem udostępnienia są zasoby nierozerwalnie
związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego
udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia (w szczególności
wiedza, doświadczenie), taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa
tego podmiotu w wykonaniu zamówienia jako podwykonawcy.
4.5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub
zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę
spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.
4.6. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub
doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te
zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4.7. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada
solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
4.8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, na
zasobach którego polega wykonawca, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, zamawiający
żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego:
a) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
b) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże
wymagane zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną
odpowiednio innych podmiotów lub własne.
5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia np. w konsorcjum, spółce
cywilnej. W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:
 wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika(lidera) do reprezentowania ich
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz
zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia, umocowanie musi wynikać z treści
pełnomocnictwa; uwaga; treść pełnomocnictwa musi dokładnie określać zakres umocowania,
 wypełniony formularz ofertowy jak również inne dokumenty powołujące się na wykonawcę w
miejscu np." Nazwa i adres wykonawcy" należy wpisać dane dotyczące konsorcjum a nie
pełnomocnika konsorcjum.
UWAGA
Wszelką korespondencję oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
Dokumenty muszą być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność
z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny
być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
IX.INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI
1. Wszelkie oświadczenia, wnioski , zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy
przekazują pisemnie. Pytania należy kierować na adres:
Gmina Boronów
42 - 283 Boronów, ul. Dolna 2

Zamawiający dopuszcza porozumienie się faksem lub drogą elektroniczną. W takim przypadku
każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania informacji,
oświadczenia, wniosku lub zawiadomienia.
3. Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na
kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności
postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert,
zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji
zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację
istotnych warunków zamówienia oraz umieszcza na swojej stronie internetowej.
5. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie
później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert:
- pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia
wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego
terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień,
zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
X. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM
1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 7.000,00 zł.
2.Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach:
 pieniądzu,
 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z
tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 gwarancjach bankowych,
 gwarancjach ubezpieczeniowych,
 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019
poz. 310 z późń. zm.) .
Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy w Banku
Spółdzielczym w Koszęcinie o/Herby z/s w Boronowie na konto numer:
27 8288 1014 2001 0000 0450 0005
przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania
na rachunku Zamawiającego.
3.Wadium wnoszone w innej formie niż pieniądz należy złożyć w formie oryginału w siedzibie
zamawiającego, pok. Nr 11 - sekretariat, do dnia 15.06.2020 r. do godz. 9:00.
4.Wadium, o którym mowa w ust. 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do
bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie
związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Pzp.
5.Zamawiający dokona zwrotu wadium przetargowego zgodnie z art. 46 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).
XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
Oferenci pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.
XII. OPIS PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym.
2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.
3. Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.
4. Oferta oraz wszystkie wymagane druki, formularze, oświadczenia, opracowania zestawienia
i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy
w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, oraz wymaganiami ustawowymi oraz
przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
należy dołączyć właściwe umocowanie prawne.
6. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których
mowa w treści niniejszej specyfikacji.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez
Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje
i dane określone w tych dokumentach.
8. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej
ofertę.
9. Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości
dekompletacji zawartości oferty.
XIV. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY
1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z terminową realizacją i
prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia i stanowić wartość brutto wyrażoną w złotych
polskich (PLN) jaką wykonawca chce uzyskać za wykonanie całego przedmiotu zamówienia
wpisaną w formularzu ofertowym, stanowiącym załącznik nr1 SIWZ.

2. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania będą określone w PLN,
a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
3. Cena oferowana powinna być podana cyfrowo (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku)
i słownie. Za cenę oferty przyjmuje się cenę brutto (w cenie ofertowej należy uwzględnić należny
podatek VAT).
4. Cena oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje koszt wykonania całego przedmiotu zamówienia
w zakresie określonym w rozdziale 4 SIWZ pn. ,,Opis przedmiotu zamówienia" oraz przekazanej
dokumentacji projektowej
5. Przyjęta przez Zamawiającego forma wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie przedmiotu
umowy, którego definicję określa art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego wskazuje, że ,,jeżeli strony
umówiły się o wynagrodzenie ryczałtowe, przyjmujący zamówienie nie może żądać
podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było
przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac". Oznacza to, że wykonawca zgadzając się na ten
rodzaj wynagrodzenia, potwierdza, że nie można żądać podwyższenia wynagrodzenia (za
wyjątkiem określonym w art. 632 § 2 k.c.) tj. wykonuje wszystkie prace za kwotę, którą
zaoferował w swojej ofercie.
6. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające
wprost z SIWZ oraz przekazanej dokumentacji, jak również koszty w nich nie ujęte, a bez których
nie można wykonać przedmiotu zamówienia. Oznacza to iż cena musi dodatkowo obejmować
wszelkie koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi
przepisami realizacji przedmiotu zamówienia
7. Wizje lokalne terenu inwestycji
7.1 Zaleca się wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej terenu inwestycji celem uzyskania
informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
7.2 Jeśli wykonawca w trakcie wizji lokalnej podejmie informację o warunkach lokalnych innych niż
opisane w SIWZ, zawiadomi o tym Zamawiającego
8. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka,
znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazane normy, o których mowa w art. 30
ust. 1-3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań
,,równoważnych" pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych pod
warunkiem, że zagwarantują one realizację robót w zgodzie z wydaną decyzją pozwolenia na
budowę oraz zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w
niniejszej SIWZ. Wykonawca, który powołuje się w swojej ofercie na rozwiązania
równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały i roboty
budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku
zastosowania materiałów równoważnych Zamawiający wymaga od wykonawcy złożenia
wraz z ofertą zestawienia materiałów zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
(opracowanie własne zawierające co najmniej: katalog producenta, nazwę producenta, opis
materiałów i ilość do zabudowy). Nie złożenie takiego zestawienia oznacza, że wykonawca
zastosuje materiały i rozwiązania podane w dokumentacji projektowej.
XV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE
OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT.
1. Kryteria oceny ofert - stosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową
zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków
przedstawionych przez Wykonawców w zakresie kryterium.

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w
oparciu o ustalone kryterium przedstawione w tabeli
Nazwa kryterium
Waga
Cena 60 %
Gwarancja 40 %
3. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w powyższych kryteriach otrzyma
maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom , spełniającym wymagania kryterialne
przypisana zostanie odpowiednio mniejsza liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako
wartość punktowa oferty.
4. Zastosowano własne wzory do obliczenia punktowego:
W = An + Bn
gdzie
W - wskaźnik oceny oferty
An - liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie kryterium "cena"
Cmin
An = ----------- * 60 pkt
Cn
C min - cena minimalna za jaka zostanie zrealizowane zamówienie wśród złożonych ofert
Cn - cena badanej oferty
Bn - liczba punktów, którą Zamawiający przyzna ofercie n za spełnienie kryterium "gwarancja"
Gn
Bn = ----------- * 40 pkt
Gmax
G max - najdłuższy okres gwarancji wśród złożonych ofert
Gn - gwarancja badanej oferty
5. KRYTERIUM 1 - ,,CENA" będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu
zamówienia, podanej przez Wykonawcę w Formularzu Ofertowym. Zamawiający ofercie o
najniższej cenie przyzna 60 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów proporcjonalnie
mniejsza, zgodnie z wzorem z punktu 4.
6. KRYTERIUM 2 -,, OKRES GWARANCJI"
Kryterium ,,Okres gwarancji" będzie rozpatrywane na podstawie zadeklarowanego przez
Wykonawcę w formularzu ofertowym okresu gwarancji. Minimalny okres gwarancji wynosi 60
miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, maksymalny 96 miesięcy licząc od daty odbioru
końcowego. W przypadku gdy Wykonawca zadeklaruje dłuższy niż 96 miesięczny okres gwarancji,

ocenie będzie podlegał okres 96 miesięczny. Zamawiający, ofercie o najdłuższym okresie
gwarancji jakości przyzna 40 punktów (wartość punktowa obliczona z dokładnością do dwóch
miejsc po przecinku), a każdej następnej zostanie przyporządkowana liczba punktów
proporcjonalnie mniejsza, zgodnie ze wzorem z punktu 4.
7. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej
ofert przedstawia taki sam bilans ceny i kryterium gwarancji jakości, Zamawiający spośród tych
ofert wybiera ofertę z niższą ceną.
8. Zamawiający w celu wyboru oferty najkorzystniejszej nie przewiduje przeprowadzenia aukcji
elektronicznej.
9. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w
oparciu o ustalone kryterium), zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną
sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja części zamówienia zostanie
powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość punktów.
10.Zamawiający poprawia omyłki w ofercie zgodnie z zasadami określonymi w art. 87 ustawy,
niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę którego oferta została poprawiona.
11. Zamawiający wezwie wykonawców do uzupełnienia oferty zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy.
12. Szczegółowe badanie ofert odbędzie się w sposób niejawny. Zamawiający może zwrócić się do
wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty - w trybie
art. 87 ustawy oraz art. 90 ustawy. Wykonawcy są zobowiązani do udzielenia żądanych wyjaśnień
w terminie wskazanym przez zamawiającego.
XVI. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE WINNY BYĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE
OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem
postanowień wynikających z treści SIWZ oraz danych zawartych w ofercie
2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu
widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.
3. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
4. Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 6 do SIWZ
5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie :
 zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń,
 zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
6. Wykonawcy, którzy złożyli oferty zostaną zawiadomieni niezwłocznie o dokonanym wyborze.
W zawiadomieniu Zamawiający poda :
1) nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem
wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i
nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania
działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym
kryterium oceny ofert i łączną punktację,
2) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,
3) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach,
o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań
dotyczących wydajności lub funkcjonalności,
7. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie
odwołania. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
8. Umowa zostaje zawarta na podstawie złożonej oferty wykonawcy.
9. Na podstawie art. 144 ustawy Pzp zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści złożonej oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w
przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących okoliczności wymienionych poniżej z
uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

9.1. Zmiany w zakresie terminu realizacji zamówienia:
9.1.1 Zmiany spowodowane niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, uniemożliwiającymi
wykonanie robót, w szczególności:
- klęski żywiołowe,
- działania siły wyższej,
9.1.2 Zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczególności:
- niewybuchy, niewypały,
- wykopaliska archeologiczne,
- wystąpienie niezinwentaryzowanych urządzeń, obiektów itp.,
9.1.3 Zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie zamawiającego,
w szczególności:
- wstrzymanie robót przez zamawiającego na jego wyraźny wniosek,
- konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenie zmian w dokumentacji projektowej
9.1.4 Konieczność udzielenia zamówień dodatkowych w rozumieniu przepisów Pzp,
9.1.5 Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące
niemożnością prowadzenia prac (np. brak uzgodnień)
9.1.6 Inne okoliczności np. związane z przedłużającą się procedurą przetargową mającą wpływ na
termin podpisania umowy i przystąpienie do realizacji robót, związanych z pozyskaniem
środków zewnętrznych
9.1.7 Warunki dokonania zmian:
W przypadku wystąpienia którejkolwiek okoliczności wymienionej powyżej termin wykonania
umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonania
jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.
9.2. Zmiany sposobu spełniania świadczenia może nastąpić w sytuacji gdy wystąpi:
9.2.1 Niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej
spowodowana zaprzestaniem produkcji, przejściowym brakiem produktu z przyczyn leżących
po stronie producenta lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń.
9.2.2 Przyjęcie innej technologii wykonania zaprojektowanych robót.
9.2.3 Konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub
technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej,
w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym
wykonaniem przedmiotu umowy lub jego części.
9.2.4 Konieczność zrealizowania robót na podstawie dokumentacji projektowej przy zastosowaniu
innych rozwiązań technicznych lub technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany
obowiązującego prawa.
9.3. Pozostałe zmiany:
9.3.1 Zmiana stawki VAT:
a) jeśli zmiany stawki VAT będą powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po
stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę
równą różnicy w kwocie podatku VAT zapłaconego przez wykonawcę,
b) jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zmniejszenie kosztów wykonania umowy po
stronie wykonawcy, zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia wynagrodzenia o
kwotę stanowiącą różnicę kwoty VAT do zapłacenia przez wykonawcę.
9.4. Strona występująca o zmianę postanowień umowy zobowiązana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczności, o których mowa w niniejszym paragrafie. Wniosek o zmianę
postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
9.5. Zmiana postanowień umowy może wystąpić wyłącznie za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie
pod rygorem nieważności.

XVII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie
wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania w wysokości 5 %
ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń
zamawiającego w przypadku nie wywiązania się z ustaleń określonych w umowie, Po upływie
terminów wyznaczonych na usuniecie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do
ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych
na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących
formach:
1) pieniądzu na konto Zamawiającego Bank Spółdzielczy Koszęcin o/Herby z/s w Boronowie na
konto nr 27 8288 1014 2001 0000 0450 0005,
2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,
3) gwarancjach bankowych,
4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia
9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Inne formy wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy mogą być wniesione za
zgodą Zamawiającego.
2. W przypadku zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji - Gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa musi być nieodwołalna i bezwarunkowa realizowana na pierwsze żądanie
beneficjenta - bez konieczności udowadniania wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń. Gwarancja nie
może zawierać m.in. zapisów warunkujących wypłacenie Zamawiającemu gwarantowanej kwoty od
obowiązku:
 wykazywania szczegółowych powodów żądania wypłaty z tytułu gwarancji,
 wykazywania przez Zamawiającego bezspornego charakteru należności
 wykazania uznania należności przez Wykonawcę
 informowania o zmianach umowy
 wykazywania sposobu kalkulacji żądanej z tytułu gwarancji kwoty
 przedkładania wykazu nieusuniętych lub nienależycie usuniętych wad lub usterek powstałych
w przedmiocie umowy
pod rygorem nieprzyjęcia przedłożonej gwarancji.
3. Gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa nie może wyłączać żadnych kar umownych z zakresu
gwarancji zabezpieczenia (w tym również kar obowiązujących w okresie ważności części gwarancji
pozostawionej z tytułu rękojmi za wady i usterki), a kwota gwarancji nie może ulegać zmniejszeniu
w miarę wykonywania przedmiotu umowy. Niedopuszczalne jest narzucanie Zamawiającemu
obowiązku informowania Gwaranta i jakichkolwiek zmianach umowy zawartej pomiędzy
Zamawiającym a Wykonawcą a w szczególności uzależnianie wypłaty zabezpieczenia od
akceptacji przez Gwaranta poczynionych zmian - zakres możliwych, dopuszczalnych zmian
umowy określony jest we wzorze umowy, a rodzaj i wielkość kar umownych pozostają niezmienne.
Gwarancja winna gwarantować Zamawiającemu zapłatę za wszystkie powstałe w okresie ważności
gwarancji zobowiązania Wykonawcy wynikające z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a
Wykonawcą - pod rygorem nieprzyjęcia przedłożonej gwarancji.
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujący sposób:.
 70 % wysokości zabezpieczenia gwarantującego zgodnie z umową wykonanie robót zostanie
zwrócone w ciągu 30 dni po ich odbiorze końcowym,
 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie zwrócone nie później niż w 15 dni po upływie okresu
rękojmi za wady. Okres rękojmi za wady wynosi 2 lata od dokonania odbioru końcowego.

XVIII. ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6
ustawy Pzp.
XIX. ZAPISY DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW I DALSZYCH PODWYKONAWCÓW
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
2. W przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć część/ci zamówienia podwykonawcy do
wykonania, Wykonawca winien wykazać:
a) część zamówienia, którą zamierza podzlecić (niniejsze dotyczy zamiaru każdego podzlecenia)
b) nazwę (firmę) podwykonawcy (niniejsze dotyczy zamiaru podzlecenia podmiotowi, na którego
zasoby powołuje się wykonawca na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, w celu
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu)
3. Zamawiający informuje, że umowy z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami winny określać
co najmniej:
a) zakres powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy czynności (części
zamówienia) wraz z wysokością wynagrodzenia,
b) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie dłuższy niż 21
dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, usługi lub roboty budowlanej,
c) zapisy zobowiązujące wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę do przedstawiania
zamawiającemu protokołów odbiorów częściowych i końcowych podpisanych pomiędzy
wykonawcą, podwykonawcą i dalszymi podwykonawcami. W przypadku jeśli w tych protokołach
zawarte będą zastrzeżenia lub uwagi, wykonawca zobligowany będzie do przestawienia
dokumentu potwierdzającego ich faktyczne usunięcie.
4. Brak zawarcia w projektach umów lub umowach powyższych wymagań spowoduje zgłoszenie
przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu
5. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia zamawiającemu, przed datą końcowego
rozliczenia z zamawiającym - najpóźniej na dzień poprzedzający ostateczną zapłatę,
oświadczenia, z datą pewną, podwykonawców i dalszych podwykonawców potwierdzającego
faktyczne otrzymanie zapłaty od wykonawcy wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem
kopiami faktur i dowodami zapłaty. Brak dokumentów będzie skutkował wstrzymaniem zapłaty
należnej wykonawcy bez żadnych konsekwencji dla zamawiającego wynikającej z nieterminowej
zapłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Uwagi:
XX. KLAUZULA INFORMACYJNA WYNIKAJĄCA Z ART. 13 RODO
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej
,,RODO", Zamawiający informuję, że:
? Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Boronów z siedzibą 42-283 Boronów,
ul. Dolna 2;
? kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) - inspektor@odocn.pl;
? dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego;
? odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp";

? dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
? obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio jego dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;
? w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
stosowanie do art. 22 RODO;
? Osobie, której dane osobowe dotyczą posiada:
1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku
uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;
? Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
Wykonawca, wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem
osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne
oświadczenie w formularzu ofertowym.
XXI. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ
Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego
zasad określonych w ustawie pzp, przepisach wykonawczych oraz w SIWZ- przysługują środki
odwoławcze określone w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych
XXII. OGŁOSZENIA WYNIKÓW PRZETARGU
Wyniki postępowania zostaną ogłoszone zgodnie z wymogami ustawy prawo zamówień publicznych
oraz w siedzibie zamawiającego i na stronie internetowej: www.boronow.bip.net.pl Niezależnie od
ogłoszenia wyników wszyscy wykonawcy uczestniczący w postępowaniu o zamówienie publiczne
zostaną powiadomieni w formie pisemnej.
Załączniki:

Kontakt:
Osoby upoważnione ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami to:
Szymon Żyłka - szymonz@boronow.pl
Bożena Twarkowska - bozenat@boronow.pl

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.