Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej

Przedmiot:

Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Miasto Częstochowa Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie - Skłodowskiej
ul: Śląska 11/13
42-217 Częstochowa
powiat: Częstochowa
tel.343611715, faks 34 361 17 15
zsg@edukacja.czestochowa.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Częstochowa
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej
dla Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie
1. Tryb udzielenia zamówienia:
Zasada konkurencyjności - wartość szacunkowa nieprzekraczająca równowartości 30 000 euro
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie ul. Worcella 1 42-202 w Częstochowie
Szczegółowy zakres robót objętych przedmiotem zamówienia określony jest w przedmiarze robót - załącznik nr 1 do niniejszego zapytania
Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót wewnętrznej instalacji hydrantowej - określona jest w załączniku nr 2 do niniejszego zapytania
Projekt budowlany wewnętrznej instalacji hydrantowej - znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego zapytania
Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji na wykonane prace.
Wykonawca powinien zagwarantować wykonanie robót zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami prawa.
Prace należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, warunkami technicznymi, normami oraz wymogami przy tego typu zamówieniach.
Wszystkie materiały wykorzystane do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. W celu realizacji powyższego obowiązku zobowiązany jest do realizacji zamówienia przy udziale osób o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym, a także posiadających wymagane prawem uprawnienia
Zamawiający zastrzega sobie ustalenie ograniczeń czasowych co do godzin wykonywania prac.
Zamawiający wymaga bezwzględnego zachowania porządku na terenie prowadzenia robót, dokładnego zabezpieczenia pozostałych części pomieszczeń przed pyłem i innymi zanieczyszczeniami

Składanie ofert:
7. Miejsce i termin składania ofert
Oferta powinna być złożona do dnia 01.06.2020 roku do godz. 13:00 za pośrednictwem:
1. poczty elektronicznej na adres: zsg@edukacja.czestochowa.pl
2. w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) osobiście lub listownie
z dopiskiem:
Wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej
dla Zespołu Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej w Częstochowie

Miejsce i termin realizacji:
3. Termin i miejsce realizacji zadania:
Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej - Curie w Częstochowie ul. Worcella 1 42-202 Częstochowa w terminie od dnia podpisania umowy maksymalnie do 28.08.2020.

Wymagania:
4. Opis sposobu wykonania zamówienia:
Z oferentem wyłonionym w postępowaniu zostanie podpisana umowa.

5. Wymagania dotyczące oferty:
Oferta musi zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej lub elektronicznej.
Oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania firmy na zewnątrz (zgodnie z dokumentami rejestracyjnymi lub załączonym pełnomocnictwem).
Oferta musi zawierać ceny netto i brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich..
Ceny muszą być określone jednoznacznie.
Ceny podane przez Wykonawcę muszą umożliwiać mu realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami zawartej z nim umowy.
Obowiązek wykazania, że oferta nie zwiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy.
Zamawiający nie dopuszcza składnia ofert częściowych.

6. Dokumenty, które Wykonawca musi złożyć wraz z ofertą:
a) wypełniony formularz oferty (załącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia).
b) W przypadku złożenia oferty wspólnej do oferty powinno być załączone pełnomocnictwo do złożenia oferty i zawarcia umowy w imieniu Wykonawców występujących wspólnie.
c)wszelkie koszty związane z opracowaniem i dostarczeniem oferty oraz uczestnictwa w postępowaniu, niezależnie od wyniku postępowania, ponoszą Wykonawcy. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawcę/ ców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony niezwłocznie w siedzibie zamawiającego oraz przekazany Oferentom.
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Ocena ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
- wysokość ceny ofertowej - 100%

9. Informacja dotycząca wyboru najkorzystniejszej oferty
Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
11. Zapytanie ofertowe zostanie unieważnione, jeżeli :
a) nie zostanie złożona co najmniej jedna prawidłowa oferta,
b) zostaną odrzucone wszystkie złożone oferty,
c) gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia chyba, że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do oceny najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający zastrzega sobie uprawnienie do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty lub unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. W takim przypadku wykonawcom nie przysługuje żadne roszczenie względem Zamawiającego w przypadku skorzystania przez niego z któregokolwiek
z powyższych uprawnień. W tym zakresie Wykonawcy zrzekają się wszelkich roszczeń wobec Zamawiającego.

Kontakt:
Dodatkowych informacji udziela:
- Kamila Gorzałka tel. 34 361 17 15 wew. 19 oraz e-mail: zsg@edukacja.czestochowa.pl

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.