Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Przebudowa ulicy

Przedmiot:

,,Przebudowa ulicy

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Boronów
ul. Dolna 2
42-283 Boronów
powiat: lubliniecki
tel. 343 539 100, faks 343 669 814
szymonz@boronow.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Boronów
Wadium: 7.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
,,Przebudowa ul. Kruczej w Hucisku"
1. Przebudowa ulicy Kruczej w Hucisk - zamówienie zakłada przebudowę istniejącej drogi wraz z łącznikiem do ulicy Różanej. Zakres robót obejmuje: ? Prace przygotowawcze, ? Wykonanie robót ziemnych, ? Oczyszczenie rowu z namułu wraz z profilowaniem skarp rowu - 63 metry, ? Wykonanie odwodnienia liniowego jezdni w postaci korytka muldowego - 360 metrów, ? Profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego, ? Wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, dojść do posesji i zjazdów. Parametry techniczne drogi: ? ulica Krucza: długość - 479 m, szerokość - 4 m, ? łącznik do ulicy Różanej: długość - 76 m, szerokość - 3,5 m, ? Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego AC 11 S, ? Zjazdy indywidualne oraz wejścia na posesję z betonowej kostki brukowej. Nawierzchnia jezdni ? Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. 5 cm, ? Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 20 cm. Konstrukcja zjazdów: ? Warstwa kostki betonowej kolor czerwony, gr. 8 cm, ? Warstwa podsypki cementowo-pisakowej 1:4, gr. 3 cm, ? Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15 cm. Konstrukcja dojścia do posesji: ? Warstwa kostki betonowej kolor szary, gr. 8 cm, ? Warstwa podsypki cementowo-pisakowej 1:4, gr. 3 cm, ? Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 stab. mechanicznie, gr. 15 cm. Kody CPV: 45000000-7, 45100000-8, 45111200-0, 45233120-6, Termin wykonania robót: 15.09.2020 r. Uwagi końcowe: A. Szczegółowy zakres zamówienia określa przedmiar robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz dokumentacja projektowa. B. Rozliczenie finansowe należy prowadzić na podstawie inwentaryzacji wykonanych zakresów robót i kart obmiarów. C. Zamawiający wymaga ciągłego nadzoru na zadaniu przez uprawnionego kierownika budowy/robót. D. Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami i ponosił odpowiedzialność z tego tytułu. Każdy odpad musi być zagospodarowany zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca odpowiedzialny jest za przechowywanie dowodów potwierdzających zagospodarowanie odpadów

CPV: 45000000-7,45100000-8,45111200-0,45233120-6

Dokument nr: 545179-N-2020, GKiZP.271.8.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.boronow.bip.net.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętym nieprzejrzystym opakowaniu
Adres:
Urząd Gminy Boronów, 42-283 Boronów, ul. Dolna 2, pok. nr 11 - sekretariat

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-09-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że: 2.3.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.: kierownikiem budowy oraz kierownikami robót branżowych, którzy posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w specjalności: ? drogowej Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 z późn. zm.) 2.3.2. posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie, tzn.: ? w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie drogi z betonu asfaltowego o wartości robót co najmniej 250.000 zł brutto (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych brutto). Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganej wartości.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia należy złożyć: 1 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustwy Pzp. 2 Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 3.1.1 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający informuje, że dowodami należytego wykonania wykazanych robót budowlanych są: ? poświadczenie, ? inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Zamawiający nie będzie żądał dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Dokumenty i oświadczenia wymagane od wszystkich wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą: 1.1. Oświadczenia Wykonawcy: 1.1.1. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania - Załącznik nr 2 do SIWZ 1.1.2. o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - Załącznik nr 3 do SIWZ, w tym: a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI 2.3.2 b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie VI. 2.3.1 1.1.3. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców - Załącznik nr 7 do SIWZ (jeśli dotyczy) 1.2. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza: a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru - pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 1.3. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) UWAGA 1: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. UWAGA 2: Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia - art. 22d ustawy Pzp. 1.4 Ponadto do oferty należy dołączyć: a) formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ 1.5 Wykonawca, wypełnia obowiązki informacyjne wynikające z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie w formularzu ofertowym. 2. Oświadczenia, które ma złożyć każdy wykonawca w terminie do 3 dni od dnia upublicznienia na stronie internetowej zamawiającego wykazu złożonych ofert: 2.1. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wyżej wymienione oświadczenie należy złożyć w oparciu o zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego (http://boronow.bip.net/przetargi) wykaz złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofert, w oryginale zgodnie z zamieszczonym w SIWZ wzorem - załącznik nr 4
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.