Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
14699z ostatnich 30 dni

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: REMONT OŚRODKA SZKOLENIA - ETAP II

Przedmiot:

REMONT OŚRODKA SZKOLENIA - ETAP II

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Opolu
ul. Budowlanych 1
45-005 Opole
powiat: Opole
tel. 77 420-70-01, faks 77 420-70-80
sekretariat@psp.opole.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 4.000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-19 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
REMONT OŚRODKA SZKOLENIA KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W OPOLU - ETAP II
,,Remont Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu - Etap II" W zakresie prac budowlanych: o Prace przygotowawcze i wyburzeniowe, o Wykonanie nowych ścian działowych, o Prace tynkarskie, glazurnicze, malarskie. o Montaż sufitów podwieszanych kasetonowych (akustycznych), o Dostawa i montaż stolarki drzwiowej. W zakresie części elektrycznej: Zamawiający wymaga aby całość wykonywanych prac w branży elektrycznej była poprzedzona projektem wykonawczym przedstawionym Zamawiającemu do akceptacji - zgodnie z wytycznymi z załącznika nr 1 do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. o Wykonanie przepustów kablowych, o Doposażenie rozdzielnic elektrycznych o Poprowadzenie okablowania o Wykonanie instalacji oświetleniowej o Wykonanie instalacji zasilania gwarantowanego i niegwarantowanego o Wykonanie instalacji zasilania klimatyzacji o Wykonanie sieci teletechnicznych o Dokumentacja Po zakończeniu robót instalacyjnych dokonać wymagane pomiary i testy, z których należy sporządzić protokoły. Elementami dokumentacji dostarczonej Zamawiającemu są co najmniej: Dla części elektrycznej o protokoły z pomiarów skuteczności zerowania o protokoły z pomiarów rezystancji izolacji o protokoły z pomiarów rezystancji uziemień o schematy jednokreskowe instalacji o schematy elektryczne rozdzielnic o rysunki rozmieszczenia elementów w rozdzielnicach Dla części teletechnicznej: o schemat sieci strukturalnej o rzut piętra z naniesionymi punktami logicznymi o opis rozszycia okablowania na PatchPanelach o schematy instalacji sterowania o badaniami sieci w zakresie prawidłowości podłączenia par o badaniami sieci w zakresie ciągłości łącza o badaniami sieci w zakresie zwarcia między dwoma lub większą liczbą przewodów w skrętce o badaniami sieci w zakresie skrzyżowania par o badaniami sieci w zakresie odwrócenia par o badaniami sieci w zakresie przesłuchów między parami (NEXT) o zakres badań sieci może zostać (po aprobacie Zamawiającego) minimalnie zmodyfikowany, np. poprzez przeprowadzenie pomiarów parametrów torów transmisyjnych miernikiem kwalifikowanym do przeprowadzania testów sieci kat. 6. Raport z takich skumulowanych pomiarów należy dołączyć do dokumentacji powykonawczej. o Typ urządzeń pomiarowych oraz datę homologacji urządzeń należy zawrzeć w dokumentacji z badań

CPV: 45000000-7,45262500-6,45430000-0,45442100-8,45421000-4,45410000-4,45430000-0,45442100-8,45421000-4,45410000-4,44112200-0

Dokument nr: 545248-N-2020, WT.2370.4.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
https://kwpspopole.bip.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-19, godzina: 10:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 3 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca składając ofertę deklaruje dysponowanie osobą / osobami, które posiadają niezbędne uprawnienia budowlane w danej branży wymagane przepisami ogólnymi do realizacji przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Gwarancja 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.