Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
14699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie podłogi podniesionej wraz z przebudową okablowania logicznego i elektrycznego w...

Przedmiot:

Wykonanie podłogi podniesionej wraz z przebudową okablowania logicznego i elektrycznego w serwerowni

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole
powiat: Opole
77 454 00 67 do 70, 77 44 03 200, 77 44 03 238, fax 77 456 4313
konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-05 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie podłogi podniesionej (technicznej) wraz z przebudową okablowania logicznego i elektrycznego w serwerowni budynku Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu przy ul. Drzymały 22.
Izba Administracji Skarbowej w Opolu zaprasza do złożenia oferty cenowej na wy konanie podłogi podniesione (techniczne) wraz z przebudową okablowania logicznego i elektrycznego w s erwerowni budynku Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu przy ul. D rzymały 2 2.
Wartość niniejszego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Spełnienie przesłanek z art. 4 pkt.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) powoduje, iż do ninieeszego zapytania nie uiąją zastosowania przepisy www.ustawy.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie podłogi podniesione (techniczne) wraz z przebudową okablowania logicznego i elektrycznego w s erwerowni budynku Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu przy ul. Drzymały 2 2. II. Opis p rzedmiotu z amówienia:
1. Szczegółowy zakres prac określa: opis przedmiotu zamówienia, przedmiar robót, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz projekt umowy, stanowiące załączniki do niniejszego zaproszenia.
2. Załączony do zaproszenia ofertowego przedmiar należy traktować w sposób pomocniczy. Wykonawca na podstawie załączonych do zaproszenia dokumentów zobowiązany jest sporządzić własny przedmiar i kalkulację.
3. Materiały, które wykorzysta Wykonawca do wykonania przedmiotu zamówienia muszą odpowiadać c o d o j akości wymogom wyrobów d opuszczonych d o obrotu i stosowania
w budownictwie - określonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t j. D z.U. 2020 r . p oz. 2 15 t j.) oraz wymaganiom z aproszenia.
4. Wykonawca z obowiązany j est d o z agospodarowania p owstałych w trakcie realizacji robót budowlanych, odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz. 701 t.j.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1396 t.j.).
5. Ponadto Wykonawcy zobowiązany będzie do:
1) utrzymania czystości w trakcie robót;
2) wywozu gruzu, materiatów z demontażu i innych zanieczyszczeń z terenu robót i przekazanie ich do utylizacji bądź unieszkodliwienia;
3) uporządkowaniajijposprzątaniajpomieszczeńjpojwykonanymjremoncie
4) wykonania wszelkich innych prac, które będą niezbędne dla prawidłowego, zgodnego z zasadami sztuki budowlanej wykonania zakresu robót.
6. Wykonawca udzieli Zamawianemu na wykonaną robotę budowlaną 36 miesięczne gwarancji od dnia protokolarnego końcowego odbioru robót. Jeżeli na poszczególne materiały lub urządzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres dłuższy niż 36 miesięcy, okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę odpowiada okresowi gwarancji udzielonej przez producenta.
7. Wykonawca z obowiązany j est d o wykonania p rzedmiotu z amówienia z godnie z warunkami zawartymi w zaproszeniu, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, p rzedmiarach robót, obowiązującymi p rzepisami i P olskimi Normami
i projekcie umowy.

Dokument nr: 1601-ILN.261.7.2020, UNP:1601 -20-031372

Składanie ofert:
Oferty należy dostarczyć na adres: Izba Administracji Skarbowee w Opolu, 45-057 Opole, ul. Ozimska 1 9, pok. nr 316, kancelaria, HI piętro lub pocztą elektroniczną na adres konserwacja.ias.380000@mf.gov.pl w terminie do dnia 05-06-2020 r.
2. Termin uważa się za zachowany jeżeli oferty wpłyną do Izby Administracji Skarbowee w Opolu w wyznaczonym terminie. Nie liczy się data stempla pocztowego.

Miejsce i termin realizacji:
Realizacja z amówienia n astąpi w te rminie 8 tygodni od dnia podpisania umowy.

Wymagania:
1. Oferta powinna uwzględniać cenę netto i brutto usługi. Cena powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem prac remontowych zgodnie z załączonym formularzem ofertowym - z ałącznik nr 4 do niniejszego zaproszenia.
2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udokumentował wykonanie min. 2 robót remontowo-budowlanych o wartości min. 120 000,00 zł b rutto ( p otwierdzaaąc to p rzez złożenie oświadczenia będącego załącznikiem nr 5 do ninieeszego zaproszenia wraz z r eferencjami l ub p rotokołami o dbioru p otwierdzaaącymi s pełnienie wymagania.
3. Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z p rzedmiarów j ak również koszty w niej nie ujęte, a b ez których nie można wykonać zamówienia. B ędą to m.in. następujące koszty:
1) poniesienia ewentualnych kosztów wyłączenia i włączeń energii e l ektrycznee,
2) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i doprowadzenie go do stanu pierwotnego,
3) wykonania badań, prób i rozruchu,
4) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania na b ieżąco zbędnych materiaaów, odpadów i śmieci,
5) wywozu gruzu, materiałów z demontażu i innych zanieczyszczeń z terenu robót i p rzekazanie i ch d o utylizacji b ądź unieszkodliwienia,
6) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, i ch części bądź urządzeń w toku realizacji naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,
7) inne, mogące wynikać w trakcie realizacji zadania, związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
4. Zamawiaa ący i nformuj e, ż e j akkolwiek użyte w p rzedmiarze n azwy własne ą tylko
i wyłącznie na c elu j ednoznaczne określenie parametrów technicznych i j akości owych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego do realizacji zadania. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert zawierających rozwiązania równoważne, tj. zastosowanie innych materiałów i urządzeń, niż podane w dokumentacji, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji (materiały i urządzenia o wszystkich p arametrach równoważne).
5. Wykonawca, przed złożeniem oferty, p o uprzednim uzgodnieniu terminu, może zapoznać si ę z mieescem wykonywania p rac, w dniach o d p oniedziałku d o p iątku w g odzinach o d 8 :00 -14:00 w Opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym w Opolu. Termin na przeprowadzenie wizji lokalnee należy ustalić p od nr. tel. 77 440 32 81.
3
6. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do siedziby Urzędu w celu zapoznania się z miejscem wykonywania prac.
7. Zamawiający może z amknąć p ostępowanie b ez wybrania ż adnee oferty, w p rzypadku, g dy żadna z e zł ożonych ofert nie o dpowiada warunkom określonym p rzez Z amawiaaącego.
8. Zamawiaaący zastrzega sobie także prawo anulowania zaproszenia do składania ofert bez podania przyczyny.
VI. Dodatkowe informacje
Informacje dotyczące p rzetwarzania danych osobowych z awiera klauzula i nformacyjna RODO stanowiąca z aaącznik nr 7 d o ninieeszego z aproszenia.
Z uwagi na i sun^ącą sytuację epidemiologiczną Wykonawca będzie z obowiązany do stosowania środków ochrony osobistee, w przypadku przeprowadzenia wizz l okalnee oraz wykonywania p rzedmiotu z amówienia.
Z upoważnienia Dyrektora Izby Administracji S karbowee w Opolu Zastępca Dyrektora Agnieszka Dornfeld-Kmak (Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.