Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej "

Przedmiot:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej "

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wieluń
pl. Kazimierza Wielkiego 1
98-300 Wieluń
powiat: wieluński
Tel.: +48 438860249, Faks: +48 438860274
zp@um.wielun.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Wieluń
Wadium: w uwagach
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia"

Numer referencyjny: ZP.271.2.14.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77310000 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest ,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia": Rejon I razem powierzchnia działek: 63 321 m2, w tym terenów zielonych - 44 351 m2. Rejon II razem powierzchnia działek: 40 246 m2, w tym terenów zielonych: - 33 564 m2. Rejon III razem powierzchnia działek: 55 964 m2, w tym terenów zielonych - 17 973 m2. Rejon IV razem powierzchnia działek: 340 855 m2, w tym terenów zielonych - 62 083 m2. Rejon V razem powierzchnia działek: 290 069 m2, w tym terenów zielonych - 253 347 m2. Rejon VI razem powierzchnia działek: 99 871 m2, w tym terenów zielonych - 57 748 m2. Szczegółowe lokalizacje i powierzchnie terenów zielonych zawiera załącznik nr 9 do SIWZ - Wykaz działek w poszczególnych rejonach. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 2
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 2
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia"

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

II.2.4)Opis zamówienia:

1) Rejon I

Razem powierzchnia działek: 63 321 m2, w tym terenów zielonych - 44 351 m2.

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;

e) pielęgnacja trawników;

f) konserwacja elementów małej architektury;

g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt, ruin fary;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenami w poszczególnych rejonach, objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. 43 886 02 48.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia"

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

II.2.4)Opis zamówienia:

Rejon II

Razem powierzchnia działek: 40 246 m2, w tym terenów zielonych: - 33 564 m2.

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;

e) pielęgnacja trawników;

f) konserwacja elementów małej architektury;

g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenami w poszczególnych rejonach, objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. 43 886 02 48.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia"

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

II.2.4)Opis zamówienia:

Rejon III

Razem powierzchnia działek: 55 964 m2, w tym terenów zielonych - 17 973 m2.

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja gazonów (pojemników stojących) i roślin w donicach wiszących;

e) pielęgnacja trawników;

f) konserwacja elementów małej architektury;

g) konserwacja murów obronnych i ruin baszt;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenami w poszczególnych rejonach, objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. 43 886 02 48.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia"

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

II.2.4)Opis zamówienia:

Rejon IV

Razem powierzchnia działek: 340 855 m2, w tym terenów zielonych - 62 083 m2.

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja trawników;

d) konserwacja elementów małej architektury;

e) utrzymanie czystości i porządku.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenami w poszczególnych rejonach, objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. 43 886 02 48.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia"

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

II.2.4)Opis zamówienia:

Rejon V

Razem powierzchnia działek: 290 069 m2, w tym terenów zielonych - 253 347 m2.

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja kwietników;

d) pielęgnacja trawników;

e) pielęgnacja lasku miejskiego;

f) pielęgnacja ogrodu botanicznego;

g) konserwacja elementów małej architektury;

h) utrzymanie czystości i porządku.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenami w poszczególnych rejonach, objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. 43 886 02 48.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

,,Konserwacja i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie Wielunia"

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77313000 Usługi utrzymania parków
77314100 Usługi w zakresie trawników
90511300 Usługi zbierania śmieci
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

II.2.4)Opis zamówienia:

Rejon VI

Razem powierzchnia działek: 99 871 m2, w tym terenów zielonych - 57 748 m2.

Zakres rzeczowy prac:

a) pielęgnacja drzew i krzewów;

b) pielęgnacja bylin;

c) pielęgnacja trawników;

d) pielęgnacja cmentarza żydowskiego;

e) konserwacja elementów małej architektury;

f) utrzymanie czystości i porządku.

Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej celem zapoznania się z terenami w poszczególnych rejonach, objętych przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W celu ustalenia lokalizacji działek zainteresowani Wykonawcy mogą kontaktować się z Panem Andrzejem Dominiakiem, tel. 43 886 02 48.

Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 10 do SIWZ.

Dla każdego z rejonów Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia terenu objętego konserwacją i utrzymaniem zieleni w przypadku sprzedaży, dzierżawy, oddania w zarząd lub prowadzonych robót inwestycyjnych w trakcie realizacji usług, zmniejszenia środków budżetowych na to zadanie w związku z sytuacją ekonomiczną Zamawiającego, co spowoduje zmniejszenie proporcjonalne wynagrodzenia Wykonawcy.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: termin płatności faktur / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: czas reakcji / Waga: 30
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/08/2020
Koniec: 31/07/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

CPV: 77310000, 77211500, 77313000, 77314100, 90511300

Dokument nr: 251464-2020, ZP.271.2.14.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 13:30
Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi zgodnie z ust. 23 SIWZ w dniu 1 lipca 2020 r. o godz. 13.30 w siedzibie Zamawiającego, POLSKA, 98-300 Wieluń, ul. Piłsudskiego 14, Biuro Zamówień Publicznych, pok. nr 8.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.bip.um.wielun.pl

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Wieluń

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2020
Zamawiający wymaga wniesienia wadium do dnia 1 lipca 2020 r. do godz. 13.00 w wysokości:

-- rejon I - 4 960,00 PLN,

-- rejon II - 4 900,00 PLN,

-- rejon III - 3 025,00 PLN,

-- rejon IV - 3 020,00 PLN,

-- rejon V - 2 750,00 PLN,

-- rejon VI - 2 840,00 PLN.

Kontakt:
Gmina Wieluń
pl. Kazimierza Wielkiego 1
Wieluń
Kod NUTS: PL71 Łódzkie
98-300
Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Rajska
E-mail: zp@um.wielun.pl
Tel.: +48 438860249
Faks: +48 438860274

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.