Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Doposażenie placu zabaw, przebudowa palcu zabaw oraz modernizacja placu zabaw

Przedmiot:

Doposażenie placu zabaw, przebudowa palcu zabaw oraz modernizacja placu zabaw

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Urząd Miasta Kłobuck
ul. 11 Listopada 6
42-100 Kłobuck
powiat: kłobucki
tel. 343 100 150, faks 343 172 661
sekretariat@gminaklobuck.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Kłobuck
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-15 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina i sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni, przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś oraz modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota na terenie Gminy Kłobuck
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z doposażeniem placu zabaw w sołectwie Brody Malina i Biała, przebudową placu zabaw w sołectwie Nowa Wieś, modernizacja palcu zabaw w sołectwie Lgota oraz montażem elementów siłowni zewnętrznej w sołectwie Zakrzew. Zamawiający podzielił zamówienie na 4 części: 3.1.1. Część 1 - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 683/2 (obręb Brody Malina przy ul. Źródlanej), polegającym na doposażeniu placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla społeczności lokalnej.. 2) Na działce nr ew. 683/2 obręb Brody Malina znajdują się istniejące elementy placu zabaw. Na działce występuje zieleń niska głównie trawa, która nie koliduje z projektowaną inwestycją. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - biegacz/orbitrek eliptyczny; - wyciskanie siedząc/wyciąg górny; - wahadło/twister; - tablica regulaminowa. c) dostawę i montaż elementów małej architektury, zgodnie z dokumentacją projektową: - ławki wypoczynkowa z oparciem 1 szt.; - stojak na rowery 1 szt.; - kosza na śmieci 1 szt. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. Niniejsze zamówienie nie obejmuje zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw oraz boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami. 3. Liczba elementów małej architektury przeznaczonych do montażu została określona w pkt. 3.1.1. ppkt 3) lit. c). 4. Zamawiający dopuszcza montaż fundamentów prefabrykowanych lub fundamentów lanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej. 3.1.2. Część 2 - Doposażenie placu zabaw w sołectwie Biała: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 667/2 (obręb Biała Górna przy ul. Częstochowskiej), polegającym na doposażeniu placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla dzieci z pobliskiej szkoły oraz okolicznych mieszkańców. 2) Na działce nr ew. 667/2 obręb Biała Górna znajdują się istniejące elementy placu zabaw wraz elementami małej architektury. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - wioślarz wolnostojący wraz fundamentem prefabrykowanym; - biegacz/orbitrek wraz fundamentem prefabrykowanym; - prasa nożna/twister wraz fundamentem prefabrykowanym; - ławka z pedałkami wraz fundamentem prefabrykowanym; - tablica regulaminowa wraz fundamentem prefabrykowanym. b) dostawę i montaż elementów małej architektury, zgodnie z dokumentacją projektową: - ławka wypoczynkowa z oparciem 2 szt. wraz fundamentem prefabrykowanym; UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 3.1.3. Część 3 - Przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 265 (obręb Nowa Wieś przy ul. Lipowej), polegającym na przebudowie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla społeczności lokalnej. 2) Na działce nr ew. 265 obręb Nowa Wieś znajdują się istniejące elementy placu zabaw. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż elementów placu zabaw: - zestaw zabawowy metalowy wraz z fundamentem prefabrykowanym zgodnie z dokumentacja projektową; - huśtawka bocianie gniazdo wraz z fundamentem prefabrykowanym zgodnie z dokumentacja projektową. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. Elementy istniejącego palcu zabaw Zamawiający zdemontuje we własnym zakresie. 3. Niniejsze zamówienie nie obejmuje zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw tj.: zestaw sprawnościowy, huśtawka podwójna, bujak ważka, ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci. 3.1.4. Część 4 - Modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota: 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 265 (obręb Lgota przy ul. Południowej), polegającym na modernizacji siłowni zewnętrznej poprzez utwardzenie terenu pod istniejącymi elementami siłowni zewnętrznej z kostki brukowej wraz obrzeżami. Orientacyjna powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej o grubości 6 cm wynosi 115,80 m2 i orientacyjna długość obrzeży betonowych wynosi 50,6 mb. Ponadto Zamawiający przewiduje zagospodarowanie terenu w nasadzenia zimozielone np.: tuja szmaragd w formie żywopłotu. Roślinność zimozielona przeznaczona jest do nasadzenia wzdłuż ogrodzenia w tylnej części działki w ilości 60 szt. np. tuja szmaragd o wysokości sadzonek 95 cm. W przedniej części działki przewidziano jako uzupełnienie istniejących już nasadzeń 2 szt. np. tuja szmaragd sadzonek o wysokości min. 175 cm. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. W ramach zamówienia dokumentacja projektowa obejmuje wyłącznie utwardzenie z kostki betonowej terenu pod istniejącą siłownią zewnętrzną. 3.2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa projekt budowlany i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Dokumentacja ta jest załącznikiem do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i jest dostępna na stronie internetowej Zamawiającego. 3.3.Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, przepisami i normami technicznymi, oraz na zasadach określonych w SIWZ. 3.4.Wykonawca jest także zobowiązany do takiego prowadzenia robót i takiego zabezpieczenia terenu budowy, aby umożliwiłoby to niezakłócone funkcjonowanie obiektu, zgodnie z jego przeznaczeniem. 3.5.Podstawą do opracowania opisu przedmiotu zamówienia oraz jego zakresu (ilościowo - rzeczowego) są następujące dokumenty: 1) projekt budowlano-wykonawczy zagospodarowania terenu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Źródlanej w sołectwie Brody Malina - załączniki nr 11 do SIWZ; 2) projekt doposażenia placu zabaw w sołectwie Biała w dodatkowe urządzenia siłowni zewnętrznej - załączniki nr 12 do SIWZ; 3) projekt przebudowy palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś - załączniki nr 13 do SIWZ; 4) projekt budowlano - wykonawczy budowy siłowni zewnętrznej na wydzielonej części działki 599/3 w miejscowości Lgota ul. Południowa - załączniki nr 14 do SIWZ; 5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych załączniki nr 15 do 18 do SIWZ, 3.6. Ponadto Zamawiający załączył przedmiary robót, które stanowią materiał pomocniczy w celu ułatwienia Wykonawcy obliczenia ceny oferty, a podane w przedmiarze podstawy wyceny należy traktować jako orientacyjne - załączniki nr ... do SIWZ. 4. Materiały równoważne 4.1 Jeżeli wykonawca stwierdzi, że użyte w SIWZ i w załącznikach do SIWZ parametry, mogą wskazywać na producentów produktów lub źródła ich pochodzenia to oznacza, że parametry techniczne tak wskazanych produktów, określają wymagane przez Zamawiającego minimalne oczekiwania co do jakości produktów, które mają być użyte do wykonania przedmiotu umowy. 4.2 Wykonawca jest uprawniony do stosowania produktów równoważnych, przez które rozumie się takie, które posiadają parametry techniczne nie gorsze od tych wskazanych w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. Na Wykonawcy spoczywa ciężar wskazania ,,równoważności". 4.3 Opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy ,,lub równoważne". 4.4 Zgodnie z art. 30 ust. 5 uPzp ,,Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego". Równoważność pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych ma w szczególności zapewnić uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej SIWZ. 4.5 Równoważność rozwiązań zostanie oceniona na etapie badania złożonych ofert. 5. Gwarancja i rękojmia 5.1 Na przedmiot zamówienia ustala się okres gwarancji jakości - zgodnie z deklaracją ofertową, który dla robót budowlanych wynosi minimalnie 36, a maksymalnie 60 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. 5.2 Okres gwarancyjny nie zostanie uznany za zakończony, dopóki nie zostaną usunięte przez Wykonawcę wady i usterki zgłoszone do czasu upływu terminu gwarancyjnego oraz nie wygaśnie bieg gwarancji zgodnie z art.581 par.1 KC a potwierdzeniem zakończenia będzie podpisany przez obie strony protokół odbioru pogwarancyjnego. 5.3 Wykonawca odpowiada względem Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i zakres tej odpowiedzialności Wykonawca rozszerza na okres udzielonej gwarancji, o której mowa w ust. 1, licząc od dnia końcowego odbioru przedmiotowych robót budowlanych (podstawa prawna: art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego). 5.4 Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi za wady będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 5.5 Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w okresie gwarancji lub rękojmi w wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego terminie, Zamawiający po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy 5.6 Oświadczenie Gwarancyjne stanowi załącznik do projektu umowy. UWAGA: a) termin gwarancji jakości stanowi kryterium oceny ofert zgodnie z opisem w Rozdz. XII niniejszej SIWZ, b) termin gwarancji Wykonawca podaje w miesiącach, określając deklarowany termin jako 36, 60 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, c) określenie terminu gwarancji poniżej wymaganego minimum tj. 36 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty w trybie art. 89 ust. 1 pkt 2 uPzp. W przypadku deklaracji terminu gwarancji powyżej określonego maksimum, do porównania złożonych ofert, przyjęty zostanie 60 miesięczny termin gwarancji, natomiast w treści umowy wpisany zostanie zgodnie z deklaracją zawartą w ofercie. 6. Podwykonawcy 6.1 Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców. 6.2 Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia, o którym mowa w art. 36a st. 2 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych. 6.3 Zlecenie zamówienia podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 6.4 Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację przedmiotu zamówienia. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zadaniu pierwszym , w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a. ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę 7.1. Zamawiający w oparciu o art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga, aby wszyscy robotnicy budowlani bezpośrednio związani z wykonywaniem przedmiotu zamówienia pod kierownictwem Kierownika Budowy lub Kierowników Robót, zatrudnieni byli przez Wykonawcę i Podwykonawcę/ów na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040). 7.2. Pozostałe uregulowania w tym zakresie zostały ujęte w § 2 ust. 7 i 8 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. 8. Ochrona środowiska 8.1. Wykonawca w czasie wykonywania robót budowlanych lub w czasie usuwania ewentualnych wad, jest zobowiązany podjąć niezbędne działania w celu ochrony środowiska i przyrody na terenie budowy i na terenach przyległych; 8.2. Wykonawca, jest zobowiązany postępować z odpadami z terenu budowy z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797); 8.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu konieczności uiszczenia opłat, kar lub grzywien, przewidzianych w przepisach dotyczących ochrony środowiska lub przyrody i przepisach regulujących gospodarkę odpadami; 8.4.Wykonawca zobowiązuje się do podjęcia czynności prawnych zmierzających do przejęcia odpowiedzialności z tytułu zobowiązań prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, które mogą być dochodzone od Zamawiającego, z powodu naruszenia przez Wykonawcę przepisów z zakresu ochrony środowiska lub przyrody i ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na wypadek podjęcia czynności niewystarczających dla uwolnienia Zamawiającego od takiej odpowiedzialności; 8.5. Materiały budowlane odzyskane w trakcie prowadzonych robót rozbiórkowych, po oczyszczeniu należy dostarczyć, za pokwitowaniem ilości i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiającego; 8.6. Rozbiórkę materiałów przeznaczonych do odzysku, ich załadunek, transport i rozładunek, Wykonawca będzie prowadził z należytą starannością, w sposób wykluczający możliwość ich uszkodzenia, a składowanie materiałów będzie prowadził w sposób uporządkowany i właściwy dla danego asortymentu. 9. Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie jest podzielone na części a Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie określa ilości części, na które Wykonawca może złożyć ofertę. 10. Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 uPzp polegających na powtórzeniu podobnych usług, zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego. 11. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 12. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej

Część nr: 1 Nazwa: Doposażenie placu zabaw w sołectwie Brody Malina
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 683/2 (obręb Brody Malina przy ul. Źródlanej), polegającym na doposażeniu placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla społeczności lokalnej.. 2) Na działce nr ew. 683/2 obręb Brody Malina znajdują się istniejące elementy placu zabaw. Na działce występuje zieleń niska głównie trawa, która nie koliduje z projektowaną inwestycją. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - biegacz/orbitrek eliptyczny; - wyciskanie siedząc/wyciąg górny; - wahadło/twister; - tablica regulaminowa. c) dostawę i montaż elementów małej architektury, zgodnie z dokumentacją projektową: - ławki wypoczynkowa z oparciem 1 szt.; - stojak na rowery 1 szt.; - kosza na śmieci 1 szt. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. Niniejsze zamówienie nie obejmuje zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej budowy placu zabaw oraz boiska do piłki nożnej wraz z piłkochwytami. 3. Liczba elementów małej architektury przeznaczonych do montażu została określona w pkt. 3.1.1. ppkt 3) lit. c). 4. Zamawiający dopuszcza montaż fundamentów prefabrykowanych lub fundamentów lanych zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji projektowej.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45110000-1, 45220000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-19
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 2 Nazwa: Doposażenie placu zabaw w sołectwie Biała
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 667/2 (obręb Biała Górna przy ul. Częstochowskiej), polegającym na doposażeniu placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla dzieci z pobliskiej szkoły oraz okolicznych mieszkańców. 2) Na działce nr ew. 667/2 obręb Biała Górna znajdują się istniejące elementy placu zabaw wraz elementami małej architektury. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej: - wioślarz wolnostojący wraz fundamentem prefabrykowanym; - biegacz/orbitrek wraz fundamentem prefabrykowanym; - prasa nożna/twister wraz fundamentem prefabrykowanym; - ławka z pedałkami wraz fundamentem prefabrykowanym; - tablica regulaminowa wraz fundamentem prefabrykowanym. b) dostawę i montaż elementów małej architektury, zgodnie z dokumentacją projektową: - ławka wypoczynkowa z oparciem 2 szt. wraz fundamentem prefabrykowanym; UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45110000-1, 45220000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-19
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 3 Nazwa: Przebudowa palcu zabaw w sołectwie Nowa Wieś
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 265 (obręb Nowa Wieś przy ul. Lipowej), polegającym na przebudowie placu zabaw w elementy siłowni zewnętrznej przeznaczonej dla społeczności lokalnej. 2) Na działce nr ew. 265 obręb Nowa Wieś znajdują się istniejące elementy placu zabaw. 3) Zakres inwestycji obejmuje w szczególności: a) dostawę i montaż elementów placu zabaw: - zestaw zabawowy metalowy wraz z fundamentem prefabrykowanym zgodnie z dokumentacja projektową; - huśtawka bocianie gniazdo wraz z fundamentem prefabrykowanym zgodnie z dokumentacja projektową. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. Elementy istniejącego palcu zabaw Zamawiający zdemontuje we własnym zakresie. 3. Niniejsze zamówienie nie obejmuje zakresu dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy placu zabaw tj.: zestaw sprawnościowy, huśtawka podwójna, bujak ważka, ławka z oparciem, ławka bez oparcia, kosz na śmieci.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45110000-1, 45220000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-09-19
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

Część nr: 4 Nazwa: Modernizacja placu zabaw w sołectwie Lgota
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z zamierzeniem inwestycyjnym na działce nr ew. 265 (obręb Lgota przy ul. Południowej), polegającym na modernizacji siłowni zewnętrznej poprzez utwardzenie terenu pod istniejącymi elementami siłowni zewnętrznej z kostki brukowej wraz obrzeżami. Orientacyjna powierzchnia utwardzenia z kostki betonowej o grubości 6 cm wynosi 115,80 m2 i orientacyjna długość obrzeży betonowych wynosi 50,6 mb. Ponadto Zamawiający przewiduje zagospodarowanie terenu w nasadzenia zimozielone np.: tuja szmaragd w formie żywopłotu. Roślinność zimozielona przeznaczona jest do nasadzenia wzdłuż ogrodzenia w tylnej części działki w ilości 60 szt. np. tuja szmaragd o wysokości sadzonek 95 cm. W przedniej części działki przewidziano jako uzupełnienie istniejących już nasadzeń 2 szt. np. tuja szmaragd sadzonek o wysokości min. 175 cm. UWAGA: 1. Odległość transportu materiałów z rozbiórki należy kalkulować indywidualnie. 2. W ramach zamówienia dokumentacja projektowa obejmuje wyłącznie utwardzenie z kostki betonowej terenu pod istniejącą siłownią zewnętrzną.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45111291-4, 45110000-1, 45220000-5

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-07-31
5) Kryteria oceny ofert:
Kryterium Znaczenie
Cena 60,00
Okres Gwarancji 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:

CPV: 45111291-4,45110000-1,45220000-5

Dokument nr: 545389-N-2020, IR.271.023.2020.KB

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.gminaklobuck.pl/zamowienia_publiczne/ogloszenia_o_zamowieniach.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 13:30,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-09-19
2020-07-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: na podstawie art. 22d ustawy Pzp, za minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia warunku posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych Zamawiający będzie uznawał, wykazanie przez Wykonawcę, że skieruje do realizacji zamówienia publicznego: a) minimum 1 osobę pełniącą funkcję kierownika budowy - posiadającą co najmniej uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z ustawą Prawo Budowlane (Dz.U.2019 poz. 1186) i rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U.2019 poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U.2020 poz. 220),
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenia zamówienia w zakresie, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13 - 23 oraz art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający żąda aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, który potwierdzi braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 2) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - według wzoru określonego w załącznik nr 6 do SIWZ; W terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Przed udzieleniem zamówienia, wyłącznie ten Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany przez Zamawiającego w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni do złożenia: 2.1 aktualnych na dzień ich złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego i dotyczących: 1) posiadania odpowiednich kwalifikacji zawodowych - w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę tego warunku Zamawiający na podstawie art. 22d ust. 1 ustawy Pzp oraz na podstawie § 2 ust. 4 pkt 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia z dnia 26.07.2016 r. żąda złożenia wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności i informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. Minimalny poziom zdolności w zakresie spełnienia tego warunku Zamawiający określił w Rozdz. V pkt. 2 ppkt 2.3. niniejszej SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) w pkt. 2.2 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 2) dokumenty, te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3.Jeżeli okaże się to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 4. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3, jeżeli: 1) Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy. W takim przypadku gdy Wykonawca powołuje się na dokumenty podmiotowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, Wykonawca powinien wnioskować aby Zamawiający uwzględnił te dokumenty, 2) Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017r. poz. 570 tekst jedn.). W takim przypadku, gdy Wykonawca powołuje się w składanym oświadczeniu na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej, Wykonawca powinien wskazać te bazy danych, aby Zamawiający mógł zapoznać się z dokumentami. 1 Jeżeli osoba/osoby podpisujące ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to powinno zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Pełnomocnictwo nie jest wymagane jeśli podpisujący jest lub są właścicielami firmy lub jeśli są wymienieni z nazwiska w odnośnym dokumencie rejestrowym; 5.2 dokument(-y), np. zobowiązanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca będzie polegał w trybie art. 22a ustawy Pzp, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, treści których musi wynikać w szczególności: 1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Okres gwarancji 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.