Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
14699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników

Przedmiot:

Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole
powiat: Opole
tel. 077 4016344; 4545505, faks 077 4544468
przetargi@opole.gddkia.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 100 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy
Przedmiotem zamówienia są: roboty, usługi i dostawy związane z odwodnieniem dróg i remontem chodników w ciągu dróg krajowych nr 11, 42, 43 i 45 administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu Rejon w Kluczborku w okresie 48 miesięcy od dnia zawarcia umowy W zakres zamówienia wchodzą: Roboty : a) ścinka poboczy gruntowych, b) uzupełnienie nasypów i skarp, wykonanie rowków odpływowych w zawyżonych poboczach, uzupełnienie i profilowanie poboczy, ścinka zawyżonych poboczy, c) odtworzenie ( odmulenie ) istniejących rowów, d) remont nawierzchni chodników, e) wymiana i regulacja wysokościowa krawężników, f) wymiana obrzeży, g) remont ścieków, h) regulacja i wymiana wpustów odwadniających kanalizacji deszczowej, wymiana włazów studni rewizyjnych, i) regulacja wysokościowa studni telekomunikacyjnych i studni rewizyjnych, j) remont przepustów pod zjazdami, k) remont ścianek czołowych, l) wykonanie nawierzchni tłuczniowej, ł) odmulenie przepustów, Usługi: m) oczyszczenie kanalizacji deszczowej, n) oczyszczenie separatorów, o) czyszczenie studni rewizyjnych, kratek kanalizacji deszczowej i przykanalików, itp. p) mycie znaków drogowych, pachołków, pylonów, poręczy, barier ochronnych, itp. Dostawy: r) dostawa włazów kanalizacji deszczowych s) dostawa wpustów ulicznych i ścieków liniowych oraz inne, nieskomplikowane roboty i usługi (rozliczane wg stawki roboczogodziny, stawki maszyno-godziny koparko-ładowarki i godziny pracy samochodu o ładowności do 7,5 Mg), których nie można było przewidzieć, a ich realizacja jest niezbędna do prawidłowego wykonania zamówienia

CPV: 45233141-9,45233142-6,45233222-1,44423700-8,90221000-2

Dokument nr: 545167-N-2020, O.Op.D-3.2412.11.2020 (26)

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.gddkia.gov.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie papierowej
Adres:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu , 45-085 Opole , ul. Niedziałkowskiego 6

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 10:50,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: 48 lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia:

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać zezwolenie na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 41, 42 i 233 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.). b) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania wpisu w rejestrze Bazy Danych o Odpadach (BDO) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.)
Informacje dodatkowe Ww. warunek wykonawca musi spełnić samodzielnie, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi być spełniony min. przez jednego z Wykonawców.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: a) Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 1 000.000,00 PLN
Informacje dodatkowe Wartości podane w dokumentach w walutach innych niż wskazane powyżej Wykonawca przeliczy wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt. III.1.2 lit. a) musi być spełniony samodzielnie przynajmniej przez jednego z Wykonawców.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawcy: Wykonawca musi posiadać wiedzę i doświadczenie polegające na wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - remontu lub ułożeniu nawierzchni chodników w ilości co najmniej 5 000 m2
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w ppkt III.1.3 lit. a) Wykonawcy mogą spełniać łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) zezwolenie na wytwarzanie i transport odpadów niebezpiecznych zgodnie z art. 41, 42 i 233 Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wydane przez odpowiednie terytorialnie i kompetencyjnie organy; b) dokument potwierdzający dokonanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach (BDO) zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zm.) c) dokument potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego; d) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wraz z ofertą powinny być złożone: 1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 9.1 IDW; 2) zobowiązania wymagane postanowieniami pkt 10.2. IDW, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 poz. 700 ze zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą; 5) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz. Oryginał gwarancji lub poręczenia sporządzony w języku obcym składany jest wraz z tłumaczeniem na język polski.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
Okres gwarancji na roboty (dla robót z poz. 12-15, 21-30, 38-64 kosztorysu ofertowego) 20,00
Doświadczenie Kierownika Robót 20,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.