Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
780z dziś
4627z ostatnich 7 dni
16174z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: ,,Projekt techniczny drogi"

Przedmiot:

,,Projekt techniczny drogi"

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wadowice Urząd Miejski w Wadowicach
pl. Jana Pawła II 23
34-100 Wadowice
powiat: wadowicki
Tel.:+48338731811/+48338731812/+48338731813,Faks:+483387318
umwadowice@wadowice.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Wadowice
Wadium: 2 000,00 PLN
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-07-01 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

,,Projekt techniczny drogi - łącznik pomiędzy DK28 a Gorzeniem Górnym i Zawadką"

Numer referencyjny: IR.271.56.2020
II.1.2)Główny kod CPV
71320000 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), która pozwoli Gminie Wadowice wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane polegające na budowie całkowicie nowego odcinka drogi wraz z chodnikiem pomiędzy DK 28 (odcinek drogi w Jaroszowicach) a Gorzeniem Górnym i Zawadką, oraz budowie/przebudowie/rozbudowie drogi wzdłuż Dworu Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, aż do skrzyżowania z drogą ,,Na Iłowiec" w Gorzeniu Górnym. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie dla niniejszego zadania prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i pozwolenia na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
71248000 Nadzór nad projektem i dokumentacją
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL21 Małopolskie
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod NUTS: PL2 MAKROREGION POŁUDNIOWY
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wadowice

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i wykonawczy), która pozwoli Gminie Wadowice wykonać wszelkie niezbędne roboty budowlane polegające na budowie całkowicie nowego odcinka drogi wraz z chodnikiem pomiędzy DK 28 (odcinek drogi w Jaroszowicach) a Gorzeniem Górnym i Zawadką, oraz budowie/przebudowie/rozbudowie drogi wzdłuż Dworu Emila Zegadłowicza w Gorzeniu Górnym, aż do skrzyżowania z drogą ,,Na Iłowiec" w Gorzeniu Górnym. Przedmiot zamówienia obejmuje również uzyskanie dla niniejszego zadania prawomocnego zezwolenia na realizację inwestycji drogowej lub/i pozwolenia na budowę lub/i zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia oraz przygotowanie odpowiedzi na pytania Wykonawców robót oraz dokonywanie ewentualnych modyfikacji opracowanych dokumentów w okresie trwania postępowania przetargowego na realizację robót wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego na etapie realizacji robót.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Dodatkowe doświadczenie projektanta drogowego / Waga: 30
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość kary umownej za zwłokę / Waga: 10
Cena - Waga: 60
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 730
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

1. W niniejszym postępowaniu wymaga się wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych).

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenie Wykonawcy zamówień zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy polegających na powtórzeniu podobnych usług jak w zamówieniu podstawowym, w przedmiocie i na warunkach, jakie zostały określone w zamówieniu podstawowym.

CPV: 71320000, 71248000

Dokument nr: 251082-2020, IR.271.56.2020

Otwarcie ofert: Warunki otwarcia ofert
Data: 01/07/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wadowicach, pl. Jana Pawła II 23, POLSKA, sala sesyjna nr 19, 1.7.2020 o godzinie 11.00.

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Wykonawca składa ofertę za pośrednic. formul. do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrow. oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu. W formul. oferty Wykonaw. zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP oraz adres poczt. e-mail, na kt. prowadzona będzie korespondencja

Specyfikacja:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/umwadowice,m,329191,2020.html

Składanie ofert:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 01/07/2020

Miejsce i termin realizacji:
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Wadowice

Wymagania:
dostępne w oryginalnej treści ogłoszenia

Uwagi:
Informacje na temat aukcji elektronicznej
Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 29/08/2020

Kontakt:
Gmina Wadowice Urząd Miejski w Wadowicach
Krajowy numer identyfikacyjny: 000526423
pl. Jana Pawła II 23
Wadowice
Kod NUTS: PL21A Oświęcimski
34-100
Polska
Osoba do kontaktów: Ewa Kokoszka
E-mail: umwadowice@wadowice.pl
Tel.: +48 338731811/+48 338731812/+48 338731813
Faks: +48 338731815

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.