Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Zakup elementów AKPiA

Przedmiot:

Zakup elementów AKPiA

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: PGE GiEK SA/Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale ELO
ul. Elektrowniana 25
45-920 Opole
powiat: Opole
Telefon +48 77 423 5340
Michal.Fryda@gkpge.pl
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/32128/details
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-12 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Zakup elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
Nazwa postępowania:
Zakup elementów AKPiA dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole

Opis zamówienia:
Zgodnie z Załącznikiem nr 1

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
3. Opis Przedmiotu Zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Zakup elementów AKPiA dla PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Opole szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do Ogłoszenia.

Dokument nr: POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05366/2020

Otwarcie ofert: Termin otwarcia ofert:
12-06-2020 13:00

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://swpp2.gkpge.pl/app/demand/notice/public/32128/details

Termin składania ofert:
12-06-2020 13:00

Miejsce i termin realizacji:
Miejsce realizacji zamówienia:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
11. Termin wykonania:
Termin realizacji: do 6 tygodni od daty wystawienia zamówienia.

Wymagania:
4. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Procedurą - Zakupy w PGE GiEK S.A. (PROC 10032/E) z dnia 01.01.2020 r. zwanej dalej Procedurą i nie podlega przepisom Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
5. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu stosuje się postanowienia Procedury i Kodeksu Cywilnego. Ilekroć w Ogłoszeniu jest mowa o Zamawiającym - należy przez to rozumieć PGE GiEK S.A. (GiEK) na potrzeby, której dokonywany jest zakup.
6. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych.
8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
10. Zamawiający może przed upływem terminu na składanie ofert dokonać zmian lub uzupełnienia treści Ogłoszenia oraz jego załączników
12. Porozumiewanie się Organizatora postępowania z Wykonawcami w postępowaniu:
12.1. Porozumiewanie się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania zawiadomień i wyjaśnień odbywać się będzie poprzez Platformę zakupową. Pytania do treści Postępowania należy kierować poprzez zakładkę ,,Pytania i odpowiedzi".
12.2. W przypadku wniesienia zapytania dotyczącego Ogłoszenia, Zamawiający zamieszcza wyjaśnienia wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego https://swpp2.gkpge.pl, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu, bez ujawniania źródła zapytania, z pouczeniem, że wyjaśnienie jest dla Wykonawców wiążące.
12.3. Komisja przetargowa może dokonywać w toku Postępowania zakupowego modyfikacji treści Specyfikacji w Postępowaniu zakupowym, ogłoszenia o Zakupie, w szczególności opisu przedmiotu Zakupu, kryteriów oceny Ofert oraz ich znaczenia, warunków udziału w Postępowaniu zakupowym, wymagań dotyczących dopuszczenia Wykonawców do kolejnego etapu Postępowania zakupowego (warunki prekwalifikacji), jak również projektu Umowy zakupowej. Zamawiający zamieszcza modyfikacje wyłącznie na stronie internetowej Zamawiającego https://swpp2.gkpge.pl, na której opublikowano Ogłoszenie o postępowaniu.
12.4. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego Ogłoszenia. Zamawiający zobowiązuje się niezwłocznie udzielić wyjaśnień chyba, że prośba o wyjaśnienie Ogłoszenia wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni robocze przed terminem składania ofert.
14. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
15. Termin związania ofertą wynosi 60 dni, licząc od daty upływu terminu składania ofert.
16. Opis sposobu przygotowania oferty:
16.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
16.2. Ofertę należy złożyć w 1 (jednym) egzemplarzu - w formie elektronicznej na Platformie zakupowej w Systemie zakupowym SWPP2. (Platforma zakupowa obsługiwana przez firmę Marketplanet. Kontakt z biurem obsługi klienta OnePlace pod numerem +48 22 576 87 90 lub pod adresem: oneplace.marketplanet.pl, gdzie konsultanci poinformują Państwa o możliwościach platformy).
16.3. Każdy Wykonawca złoży tylko jedną ofertę zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję realizacji zakresu przedmiotu zamówienia objętych niniejszym Ogłoszeniem. Złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej alternatywę spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
16.4. Termin składania ofert: do 2020-06-12 do13:00
16.5. Oferty zostaną otwarte na posiedzeniu niejawnym.
16.6. Zamawiający nie dopuszcza możliwości obecności Wykonawcy podczas otwarcia ofert.
16.7. Ofertę należy sporządzić w języku polskim. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym należy załączyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.
16.8. Oferta musi być podpisana przez osobę/osoby uprawnioną/-e / umocowaną/-e do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z zasadą reprezentacji danego Wykonawcy wynikającą z dokumentu wydanego przez właściwy organ rejestrowy (np. Krajowy Rejestr Sądowy) lub przez prawidłowo umocowanych pełnomocników.
16.9. Do oferty należy załączyć karty katalogowe zaproponowanych produktów równoważnych.
17. Wybór oferty najkorzystniejszej nie oznacza zaciągnięcia zobowiązania przez Zamawiającego do zawarcia Zamówienia z Wykonawcą.
18. Wykonawca ma prawo zastrzec poufność informacji stanowiących tajemnicę handlową jego przedsiębiorstwa. Informacje przeznaczone tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego, powinny zostać opatrzone odpowiednią nazwą : używając w nazwie pliku słowa ,,TAJEMNICA SPÓŁKI" wraz z oświadczeniem na piśmie, że informacje te przeznaczone są tylko do użytku wewnętrznego Zamawiającego i nie mogą być ogólnie udostępnione. Brak takiego zastrzeżenia traktowany będzie jako zgoda na ujawnienie treści oferty w całości.
19. Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (Konsorcjum).
20. Wykonawcy wchodzący w skład Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu Zamówienia. W takim przypadku oferta musi szczegółowo wskazywać podział ról i zobowiązań związanych z wykonywaniem Zamówienia pomiędzy podmiotami składającymi wspólnie ofertę. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia powinni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i do zawarcia Zamówienia. Zaleca się, aby pełnomocnictwo jednoznacznie określało postępowanie, do którego się odnosi, zakres czynności, do których został umocowany pełnomocnik, wskazywało pełnomocnika oraz wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Pełnomocnika
21. Oferta będzie oceniana według kryterium: Cena netto - waga 100%.
22. Rozliczenie z Wykonawcą prowadzone będzie w polskich złotych (PLN).
23. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania zamówienia.
24. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia aukcji elektronicznej lub/i negocjacji handlowych z Wykonawcami, których oferty nie podlegają odrzuceniu. Wymagania dotyczące aukcji zostały opisane w załączniku nr 2 do ogłoszenia.
25. Przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
26. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą z własnej inicjatywy.
27. Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert zawrze Umowę/Zamówienie z Zamawiającym, na warunkach określonych w niniejszym Postępowaniu.
28. Zamawiający informuje, że udostępnia pod adresem https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe Ogólne Warunki Zamówienia dalej zwane OWZ i stanowią one integralną część pisemnego zamówienia. . W przypadku, gdyby zaszła konieczność wprowadzenia odrębnych uregulowań lub zmian poszczególnych klauzul OWZ, zakres zmian Zamawiający zawrze w pisemnym zamówieniu, którego zapisy mają charakter nadrzędny w stosunku do OWZ.
29. Zapisy dotyczące m.in. wynagrodzenia, warunków realizacji zamówienia, procedury odbioru, płatności, odpowiedzialności gwarancji i inne zostały określone w OWZ - dostępny pod adresem: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe.
30. Jeżeli w Postępowaniu zakupowym nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej Oferty, gdyż zostały złożone Oferty o takiej samej cenie, a jedynym kryterium oceny Ofert jest cena, Komisja Przetargowa wzywa Wykonawców, którzy złożyli te Oferty do złożenia w wyznaczonym terminie Ofert dodatkowych. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w pierwotnie złożonych ofertach.
31. Jeżeli w Postępowaniu zakupowym nie można dokonać wyboru Najkorzystniejszej oferty, gdyż dwie lub więcej Ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów, Komisja Przetargowa rekomenduje wybór Oferty z niższą ceną.
32. Jeżeli Wykonawca, którego Oferta została wybrana jako Najkorzystniejsza Oferta uchyla się od zawarcia Umowy zakupowej/Zamówienia, Zamawiający może wybrać Najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych Ofert, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia Postępowania zakupowego.
33. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia Postępowania bez podania przyczyny.
34. Komisja przetargowa upoważniona jest wyłącznie do przygotowania i przeprowadzenia postępowania zakupowego i poczynione przez nią uzgodnienia nie stanowią zamówienia przedwstępnego.
35. Warunkiem zakończenia Postępowania zakupowego i zawarcia Umowy zakupowej jest uzyskanie wymaganej zgody organów GiEK, jeżeli taka zgoda nie została wydana przed publikacją Ogłoszenia.
36. Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem zamówienia, w tym również Zamówienia, mają charakter poufny i mogą być zarówno w trakcie, jak i po wykonaniu zamówienia, udostępniane osobom trzecim przez Wykonawcę jedynie za zgodą Zamawiającego.
37. W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej ,,RODO") informujemy, że komunikat dot. przetwarzania danych osobowych, dostępny jest na stronie internetowej https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z treścią tego komunikatu.
38. Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w Procedurze Zakupów PGE GiEK S.A. oraz w Dobrych Praktykach Zakupowych, z uwzględnieniem Kodeksu Postępowania dla Partnerów Biznesowych Spółek GK PGE dostępnych na stronie: https://pgegiek.pl/przetargi/Przetargi-zakupowe, jak również postanowienia Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca przystępując do udziału w Postępowaniu zakupowym oświadcza, że zapoznał się z zasadami określonymi w ww. dokumentach. Wykonawca zapewnia, że w swojej działalności będzie przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień ww. dokumentów, ponadto dołoży należytej staranności, aby jego pracownicy, współpracownicy, podwykonawcy lub osób przy pomocy których będzie świadczył usługi/dostawy/roboty budowlane przestrzegali postanowień ww. dokumentów.
39. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza o wyniku postępowania zakupowego, a pozostałych Wykonawców poinformuje o jego zakończeniu z zastrzeżeniem zapisów Procedury 10032/E.
40. O udzielenie Zakupu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu, na podstawie pkt. 6.3.4. Procedury wskazane poniżej:
6.3.4.1 W Postępowaniu zakupowym Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli:
a. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w Postępowaniu zakupowym lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
b. Wykonawca złożył nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego Postępowania zakupowego,
c. Wykonawca nie daje rękojmi należytego wykonania Zakupu z uwagi na prowadzone przeciwko niemu lub członkom organów spółki Wykonawcy postępowanie o popełnienie przestępstwa w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
d. Wykonawca bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w Postępowaniu zakupowym,
6.3.4.2 Dodatkowo Zamawiający może zdecydować o wykluczeniu Wykonawcy, jeżeli:
a. Wykonawca nie wykonał Umowy zawartej przez Zamawiającego lub inne Spółki z GK PGE lub wykonał ją nienależycie, albo odmówił zawarcia umowy po przeprowadzonym Postępowaniu zakupowym,
b. ogłoszono upadłość bądź otwarto likwidację Wykonawcy, lub w stosunku do Wykonawcy wszczęto postępowanie upadłościowe bądź likwidacyjne,
c. uzasadnione jest podejrzenie, że zawarł z innym Wykonawcą lub podmiotem nie uczestniczącym w Postępowaniu zakupowym, porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w Postępowaniu zakupowym.
6.3.4.3 W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
Powyższe dotyczy również Wykonawców będących osobami fizycznymi.
6.3.4.4 W Postępowaniu zakupowym, Zamawiający wyklucza Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary lub wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne.
41. Na potwierdzenie wymagań określonych w pkt 40, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z Ofertą dokument:
- Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek wskazanych w pkt. 6.3.4 Procedury 10032/E punkt jak wyżej
- oświadczenie w treści Formularza ofertowego RFX
- zobowiązanie podmiotu trzeciego w sytuacji gdy Wykonawca powołuje się na ich zasoby - jeśli dotyczy.

Uwagi:
1. Zamawiający:
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Spółką Akcyjną z siedzibą w Bełchatowie, ul. Węglowa 5, 97-400 Bełchatów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000032334. Kapitał zakładowy: 6.583.137.600,00 PLN w całości wpłacony; NIP: 7690502495, REGON: 000560207, nr BDO 000017092 Strona internetowa: www.pgegiek.pl.
2. Organizator postępowania
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole
Adres do korespondencji: PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A., Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Opole, ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole

Kontakt:
Imię i nazwisko Michał Fryda

Telefon +48 77 423 5340

Adres e-mail Michal.Fryda@gkpge.pl
13. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami:
13.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
Michał Fryda, Sekcja Realizacji Zakupów przy Oddziale Elektrownia Opole,
ul. Elektrowniana 25, 45-920 Opole, tel. 77 423 53 40, e-mail: michal.fryda@gkpge.pl
Wykonawcy nie są uprawnieni do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania zakupowego w trakcie jego trwania z innymi osobami poza wskazanymi do kontaktu powyżej.
13.2. Wykonawcy porozumiewając się z Zamawiającym powinni za każdym razem powoływać się na numer postępowania POST/GEK/GEK/PMR-ELO/05366/2020

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.