Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
15448z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury

Przedmiot:

Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Miasto Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
97-500 Radomsko
powiat: radomszczański
tel. 446 854 571, faks 044 6854513
zamowienia@radomsko.pl
Województwo: łódzkie
Miasto: Radomsko
Wadium: 20 000,00 zł
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-17 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn. ,,Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury" obejmującego wykonanie w budynku Miejskiego Domu Kultury w Radomsku przebudowę i rozbudowę w poziomie piwnic oraz zmianę sposobu użytkowania piwnic z pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynowych, warsztatu na funkcję użyteczności publicznej. 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z opracowanymi przez Pracownię Projektową CZACHOR STUDIO Marta Czachorowska, 90-516 Łódź, ul. Wólczańska 62/17 projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: 1) Rozbiórkę elementów ceramicznych i betonowych - ścian oraz prefabrykowany strop we fragmencie klatki wachlarzowej; 2) Rozbiórkę posadzek, wymianę gruntu; 3) Wykonanie podłoża i podkładów z zapraw i betonu; 4) Wykonanie murków oporowych żelbetowych; 5) Wykonanie żelbetowej klatki schodowej, uzupełnienie stropów - projektowane stropy żelbetowe; 6) Wykonanie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej - nadproża drzwiowe w ścianach ceramicznych, wzmocnienia słupów, ścian obejmami stalowymi; 7) Wykonanie ścian wewnętrznych murowanych oraz elementów konstrukcyjnych murowanych przeznaczonych dla dźwigu dla NPS; 8) Wykonanie izolacji termicznej, przeciwwilgociowej i przeciwwodnej posadzek i ścian - utworzenie szczelnej wanny wewnętrznej; 9) Budowę ścianek działowych; 10) Wykonanie tynków wewnętrznych; 11) Układanie płytek; 12) Ułożenie tapet ściennych; 13) Montaż sufitów podwieszanych; 14) Wykonanie podłóg ceramicznych i epoksydowych; 15) Wykonanie robót malarskich; 16) Demontaż istniejącego dźwigu osobowego, 17) Zakup, dostawa i montaż dźwigu osobowego- do przewozu osób w tym osób niepełnosprawnych dla trzech przystanków; 18) Wykonanie przepompowni ścieków; 19) Wykonanie przebudowy istniejącej instalacji wodociągowej m.in.; a) instalacji wody zimnej, b) instalacji wody ciepłej użytkowej, c) instalacji hydrantowej, 20) Wykonanie przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej; 21) Przebudowę instalacji c.o. m.in.; wymiana grzejników; 22) Przebudowę instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno - wyciągowej wraz z chłodzeniem powietrza oraz rekuperacją; 23) Wykonanie instalacji elektrycznych, m.in.: a) wewnętrznej linii zasilającej (oddzielny obwód na komputery, dwa obwody w salce prób muzycznych, zasilanie baterii umywalkowych czasowych), b) rozdzielni i tablic elektrycznych, c) instalacji oświetlenia ogólnego, miejscowego, awaryjnego, siły i sterowania, d) instalacji gniazd wtykowych (dla celów ogólnych technologicznych), e) instalacji uziemiającej i wyrównawczej, f) instalacji ochrony przepięciowej, g) instalacji ochrony odgromowej, 24) Wykonanie instalacji teletechnicznych, m.in.: a) instalacji strukturalnej (telefoniczna i sieci logicznej, komputerowa), b) instalacji kontroli dostępu, c) instalacji telewizji CCTV, przemysłowej, d) instalacji nagłaśniającej, e) instalacji sieci wi-fi, f) instalacji rzutnika cyfrowego, 25) Wymianę nawierzchni patio z płytek betonowych na deski drewniane tarasowe; 26) Zakup, dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń wg projektu wykonawczego dotyczącego aranżacji wnętrz tj. m. in.: - krzesła, - stoły, - siedziska z materiału, - hamaki, - piec do wypalania ceramiki, - rzutnik multimedialny, - ekran zwijany, - tablety, - odtwarzacze MP3, - słuchawki, - lodówka podblatowa, - zabudowa meblowa, - tablica alfabet Braille'a - tablica z wierszem zapisanym językiem Braille'a, - platformy do skakania obite ekoskórą, - puszka na eksponaty osadzona w podłodze, - tabliczki z piktogramami, - tabliczki techniczne i informacyjne przy drzwiach i na drzwiach (nazwy pomieszczeń), - tablica informacyjna. Wszelkie elementy wykończenia powinny być wysokiej jakości i trwałości oraz powinny posiadać wysokie walory estetyczne i użytkowe. Wykonawca realizując zadanie pn.: ,,Miejski Dom Kultury w Radomsku - projekt nowej przestrzeni dla kultury", winien mieć na uwadze, że Miejski Dom Kultury w Radomsku jako wizytówka miasta jest otoczony szczególną troską i w każdym momencie należy się liczyć z oceną ich wykonania. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają: 1) Wzór/projekt umowy - stanowiący dodatek nr 8 do SIWZ, 2) Projekt wykonawczy- zmiana sposobu użytkowania piwnic Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynowych, warsztatu na funkcję użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury oraz przebudowa i rozbudowa w poziomie piwnic- opis wnętrz ( aranżacja) - stanowiący dodatek nr 9 do SIWZ, 3) Projekt wykonawczy- zmiana sposobu użytkowania piwnic Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynowych, warsztatu na funkcję użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury oraz przebudowa i rozbudowa w poziomie piwnic- architektura- stanowiący dodatek nr 10 do SIWZ, 4) Projekt wykonawczy- zmiana sposobu użytkowania piwnic Miejskiego Domu Kultury w Radomsku z pomieszczeń technicznych, gospodarczych, magazynowych, warsztatu na funkcję użyteczności publicznej Miejskiego Domu Kultury oraz przebudowa i rozbudowa w poziomie piwnic- technologia - stanowiący dodatek nr 11 do SIWZ 5) Projekt wykonawczy- przebudowy i rozbudowy pomieszczeń istniejących magazynowych, warsztatowych na funkcję użyteczności publicznej- usługi kultury ( galeria, teatr amatorski, warsztaty) Miejskiego Domu Kultury - konstrukcja - stanowiący dodatek nr 12 do SIWZ 6) Projekt wykonawczy- przebudowy i rozbudowy pomieszczeń istniejących magazynowych, warsztatowych na funkcję użyteczności publicznej- usługi kultury ( galeria, teatr amatorski, warsztaty) Miejskiego Domu Kultury- instalacja sanitarna wod- kan. - stanowiący dodatek nr 13 do SIWZ 7) Projekt wykonawczy- przebudowy i rozbudowy pomieszczeń istniejących magazynowych, warsztatowych na funkcję użyteczności publicznej- usługi kultury ( galeria, teatr amatorski, warsztaty) Miejskiego Domu Kultury- instalacje sanitarne c.o.- stanowiący dodatek nr 14 do SIWZ 8) Projekt wykonawczy- przebudowy i rozbudowy pomieszczeń istniejących magazynowych, warsztatowych na funkcję użyteczności publicznej- usługi kultury ( galeria, teatr amatorski, warsztaty) Miejskiego Domu Kultury - instalacja wentylacji i klimatyzacji- stanowiący dodatek nr 15 do SIWZ 9) Projekt wykonawczy- przebudowy i rozbudowy pomieszczeń istniejących magazynowych, warsztatowych na funkcję użyteczności publicznej- usługi kultury ( galeria, teatr amatorski, warsztaty) Miejskiego Domu Kultury-instalacja elektryczna i teletechniczna - stanowiący dodatek nr 16 do SIWZ 10) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ( STWiORB) - stanowiące dodatek nr 17 do SIWZ, 5. Ze względu na charakter wynagrodzenia ( ryczałt ) funkcję informacyjną pełnią : 1) Przedmiary robót, branże: budowlana, instalacyjna wod- kan, instalacja c. o., sanitarna- wentylacja mechaniczna, elektryczna i teletechniczna - stanowiące dodatek nr 18 do SIWZ. 6. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy ( t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Zamawiający wymaga, aby czynności polegające na faktycznym wykonywaniu robót budowlanych związanych z wykonaniem całego zamówienia o ile nie są (będą) wykonywane przez daną osobę w ramach prowadzonej przez nią działalności gospodarczej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę ( podwykonawcę ) na podstawie umowy o pracę. Rodzaj czynności (niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia), co do których wykonania Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia: - czynności pracownika budowlanego obejmujacego cały zakres rzeczowy robót budowlanych opisanych w projektach wykonawczych, w Szcegółowych Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych tj. wykonującego czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem robót budowlanych czyli tzw. pracowników fizycznych. Wymóg nie dotyczy więc, między innymi osób: kierujących budową lub robotami, wykonujących obsługę geodezyjną, dostawców materiałów budowlanych, urządzeń lub wyposażenia. Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,o których mowa w art 29 ust. 3a ustawy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności, w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone we wzorze umowy stanowiącej dodatek nr 8 do SIWZ. Powyższe wymagania określają w szczególności: a) sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, b) uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań, c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia. Na etapie realizacji umowy na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca ( Podwykonawca) zobowiązany będzie zgodnie z § 13 wzoru/projektu umowy stanowiącego dodatek nr 8 do SIWZ złożyć stosowne oświadczenie dot. wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w trakcie relaizacji zamówienia. 7. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy, polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w szczególności w zakresie: wykonania robót rozbiórkowych, ziemnych, konstrukcyjnych, izolacyjnych, instalacyjnych w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, c.o., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektrycznej, uziemiającej i teletechnicznej, wykonanie podłoży i podkładów, wznoszenie ścianek działowych, montaż okien, drzwi i podobnych elementów, tynkowanie, układanie płytek, instalowanie sufitów podwieszanych, tapetowanie ścian, wykonanie podłóg, malowanie pod warunkiem, że wartość tych zamówień nie przekroczy łącznie wysokości 50 % wartości zamówienia podstawowego, a Zamawiający będzie dysponował środkami finansowymi na ich realizację, po negocjacjach z dotychczasowym Wykonawcą. 8. Zamówienie dotyczy zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałanie VI.1.2 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury pn.: ,,Miejski Dom Kultury w Radomsku- projekt nowej przestrzeni dla kultury", nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-RPLD.06.01.02-10-0011/17-00 z dnia 09.05.2019 r

CPV: 45000000-7,45110000-1,45111000-8,45223200-8,45320000-6,45421152-4,45421100-5,45410000-4,45421146-9,45432200-6,45442100-8

Dokument nr: 545412-N-2020, PZP.271.1.14.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https:// bip.radomsko.pl ( www.bip.radomsko.pl)

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie, zgodnie z pkt 11.6 oraz 14.9-14.11 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) na adres Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.
Adres:
Miasto Radomsko ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko.

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-17, godzina: 11:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-05-31

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) wymagane jest posiadanie doświadczenia, tj. wykazanie wykonania w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej: a1) dwóch robót budowlanych ( zamówień- umów ) o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 zł netto ( bez podatku VAT) polegających na wykonaniu robót budowlanych budowy lub przebudowy budynku/-ów użyteczności publicznej o kubaturze każdy co najmniej 2 900 m3, i a2) jednej roboty budowlanej ( zamówień- umów ) polegającej na wykonaniu wraz z dostawą i montażem dżwigu szybowego do przewozu osób ( potocznie zwanego windą ) o łącznej wartości robót dot. wykonania dźwigu nie mniejszej niż 80 000,00 zł netto ( bez podatku VAT), obejmującej w ramach wykonania ( budowy) dźwigu: dostawę i montaż urządzenia wraz z budową szybu, i a3) jednej roboty budowlanej ( zamówienia- umowy) polegającej na wykonaniu lub wymianie lub remoncie instalacji wod.-kan. w budynku/-ach o łącznej wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł netto ( bez podatku VAT), i a4) jednej roboty budowlanej ( zamówienia- umowy) polegającej na wykonaniu lub wymianie lub remoncie instalacji c.o. w budynku/-ach o łącznej wartości nie mniejszej niż 50 000,00 zł netto ( bez podatku VAT), i a5) jednej roboty budowlanej ( zamówienia- umowy) polegającej na wykonaniu lub wymianie lub remoncie instalacji wentylacji mechanicznej w budynku/-ach o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto ( bez podatku VAT), i a6) jednej roboty budowlanej ( zamówienia- umowy) polegającej na wykonaniu lub wymianie lub remoncie instalacji elektrycznej lub teletechnicznej w budynku/-ach o łącznej wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł netto ( bez podatku VAT) wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. UWAGA: Zamawiający uzna warunek za spełniony także, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał roboty budowlane wymienione w ppkt a1), a2), a3), a4), a5), a6) w ramach jednego (tego samego) zamówienia- umowy lub kilku zamówień- umów, przy czym Wykonawca dla wykazania spełnienia warunku określonego w ppkt a1) zobowiązany jest wykazać wykonanie co najmniej w dwóch różnych zamówieniach- umowach. Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. b) wymagane jest dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. co najmniej: b1) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, i b2) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży sanitarnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych i wentylacyjnych oraz wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, i b3) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, i b4) osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika robót branży telekomunikacyjnej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. W sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie wymaganym do realizacji niniejszego zamówienia lub ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 220), Uwaga: Dopuszcza się możliwość, aby jedna osoba pełniła jednocześnie więcej niż jedną funkcję.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1)Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia 3)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt III.4) ppkt 1 ogłoszenia: składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.1 SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 9.2 SIWZ stosuje się odpowiednio. 5) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 4 do SIWZ, b) oświadczenie na temat kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry kierowniczej wykonawcy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 5 do SIWZ .
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
1) oświadczenie, że oferowane roboty odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 7 do SIWZ.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa wypełniony formularz ofertowy o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym dodatek nr 1 do SIWZ. 2. Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 1) aktualne na dzień składania ofert w formie pisemnej oświadczenie, że : a) Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, w którym Wykonawca powołujący się na zasoby innych podmiotów, w celu spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 2 do SIWZ. b) Podmiot(y) na którego(ych) zasoby powołuje się Wykonawca / Podwykonawca(cy) nie podlega(ją) wykluczeniu - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 3 do SIWZ. 2) w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów: a) dokument, w którym Wykonawca polegający na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowadnia Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, b) dokument lub dokumenty, które określają w szczególności - zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; -sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; -czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą. Powyższe informacje określone w lit. b mogą być zawarte np. w zobowiązaniu innego podmiotu. 3) pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, zgodnie z pkt 14.3 lit. c SIWZ. 3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy: Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - z wykorzystaniem wzoru określonego w dodatku nr 6 do SIWZ). W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena (C) 60,00
Okres gwarancji jakości na cały przedmiot zamówienia z wyłączeniem dźwigu do przewozu osób w tym osób niepełnosprawnych, urządzeń wentylacji mechanicznej, wyposażenia meblowego i urządzeń elektronicznych (G) 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 29 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.