Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
3781z ostatnich 7 dni
14699z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz robót remontowo -...

Przedmiot:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz robót remontowo - budowlanych na zadanie: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Opieki Zdrowotnej w Myszkowie
ul. Wolności 29
42-300 Myszków
powiat: myszkowski
tel. 343 138 978, faks 343 138 978
przetargizoz@poczta.fm
Województwo: śląskie
Miasto: Myszków
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-16 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj, dokumentacji projektowej oraz robót remontowo - budowlanych na zadanie: Przebudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myszkowie na potrzeby utworzenia Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej niezbędnej do uruchomienia w strukturach szpitala pięciołóżkowego Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w zakresie robót remontowo- budowlanych
Zamówienie obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń oraz uzgodnień. 2. Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych wraz z dostawą i montażem wyposażenia. 3. Uzyskanie odbiorów w całym procesie inwestycyjnym w tym odbioru końcowego - każdy etap zakończony zostanie protokołem

CPV: 45000000-7,71000000-8,71200000-0,45215140-0,45111300-1,45300000-0,45310000-3,45330000-9,45331000-6,45400000-1,45420000-7

Dokument nr: 545505-N-2020, SP ZOZ/DZ/20/2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.zozmyszkow.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-16, godzina: 12:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-11-15
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2020-11-15

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa wymagań dotyczących tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wymagane osoby zdolne do realizacji zamówienia: Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli wykaże iż dysponuje Kierownikiem budowy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem złożenia ofert w realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie lub remoncie min. 5 czynnych budynków użyteczności publicznej sklasyfikowanych w kat. XI obiektu budowlanego (budynki szpitali i zakłady opieki medycznej) będących w ciągłym użytkowaniu podczas wykonywania robót. Doświadczenie kierownika budowy jako kryterium oceny oferty nie może się pokrywać z doświadczeniem osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy jako warunek udziału w postępowaniu. W przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu ze zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów w oparciu o art. 22a ust.1 Pzp, Zamawiający wymaga, aby podmiot ten zrealizował te roboty budowlane do wykonania których ta wiedza i doświadczenie jest wymagane.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych, wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli Wykaz będzie zawierał wykonanie minimum 3 robót budowlanych o wartości min. 2 000 000,00 zł każda, polegających na przebudowie lub remoncie czynnego budynku użyteczności publicznej sklasyfikowanego w kat. XI obiektu budowlanego (budynki szpitali i zakłady opieki medycznej), w tym co najmniej 1 robota była wykonana w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj" i obejmowała swoim zakresem wykonanie osłon ołowianych ścian i stropów o powierzchni min. 100 m2, wymaganych przez przepisy Państwowej Agencji Atomistyki. Wymagane osoby zdolne do realizacji zamówienia: Wykonawca potwierdzi spełnienie tego warunku, jeżeli wykaże iż dysponuje Kierownikiem budowy z doświadczeniem w pełnieniu funkcji kierownika budowy w okresie ostatnich trzech lat przed terminem złożenia ofert w realizacji robót budowlanych, polegających na przebudowie lub remoncie min. 5 czynnych budynków użyteczności publicznej sklasyfikowanych w kat. XI obiektu budowlanego (budynki szpitali i zakłady opieki medycznej) będących w ciągłym użytkowaniu podczas wykonywania robót. Doświadczenie kierownika budowy jako kryterium oceny oferty nie może się pokrywać z doświadczeniem osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy jako warunek udziału w postępowaniu. W przypadku korzystania przez Wykonawcę w zakresie spełniania warunku udziału w postępowaniu ze zdolności technicznej lub zawodowej innych podmiotów w oparciu o art. 22a ust.1 Pzp, Zamawiający wymaga, aby podmiot ten zrealizował te roboty budowlane do wykonania których ta wiedza i doświadczenie jest wymagane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60,00
Okres gwarancji 10,00
Doświadczenie kierownika budowy 30,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.