Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
577z dziś
4424z ostatnich 7 dni
15971z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych

Przedmiot:

Projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie
ul. Sygietyńskiego 20
43-200 Pszczyna
powiat: pszczyński
tel. 32 212-80-68, faks 32 212-80-69
pzd.pszczyna@gmail.com
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: nie wymagane
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-08 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Projekt przebudowy z tytułu szkód górniczych ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach na odcinku od ul. Kruczej do wjazdu do GZWiK z zabezpieczeniem drogi na szkody górnicze
4.2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi powiatowej nr 4108S tj. ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz warunkami technicznymi opracowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie (załączniki nr 1, 2, 3 do SIWZ) wraz z uzgodnieniami, opiniami i pozwoleniami niezbędnymi do uzyskania decyzji ZRID. 1. Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje projekt przebudowy drogi powiatowej nr 4108S tj. ul. Orlej w Pniówku i Krzyżowicach o długości ok. 1,83 km o przebudowa jezdni na odcinku 1,83km o podniesienie niwelety drogi do rzędnych uwzględniających projektowane osiadanie o przebudowa przepustów pod drogą o projektowana szerokość jezdni 6,00 m o przebudowa zjazdów do posesji o budowa/przebudowa odwodnienia drogi na długości 1,83 km o przebudowa rowów przydrożnych o przebudowa urządzeń infrastruktury technicznej nie związanej z funkcjonowaniem drogi o wymianę oznakowania poziomego i pionowego oraz elementów bezpieczeństwa ruchu 2. W ramach ww. zamówienia należy wykonać: 2.1. Dokumentacja koncepcyjna zatwierdzona przez Zamawiającego - 2 egz. 2.2. Dokumentacja projektowa - 5 kpl. a) 1 egz. Mapy do celów projektowych; b) 1 egz. Projektu budowlanego; c) 1 egz. Projektów wykonawczych dla poszczególnych branż d) 1 egz. Inwentaryzacji zieleni i planu wyrębu; e) 1 egz. Operatu wodnoprawnego; f) 1 egz. Pozwolenia wodnoprawnego, g) 1 egz. Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych; h) 1 egz. Przedmiaru robót; i) 1 egz. Płyty zawierającej powyższe elementy zarówno w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej; 3.3. Inwentaryzacja nieruchomości objętych inwestycją 5 egz. 3.4. Przedmiar robót w układzie TER 3 egz. 3.5. Kosztorys ofertowy 3 egz. 3.6. Kosztorys inwestorski 3 egz. 3.7. Kosztorys inwestorski w układzie TER 3 egz. 3.8. Zgody właścicieli na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane 3 egz. 3.9. Analiza powiazania drogi z innymi drogami publicznymi z określeniem ich kategorii 5 egz. 3.10. Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami 5 egz. 3.11. Opinie właściwych miejscowo organów Zarządu Województwa Śląskiego, Zarządów Powiatów oraz Wójtów Gmin, 3.12. Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu 5 egz. 3.13. Wniosek o wydanie decyzji ZRID/ wraz z załącznikami 1 egz. 3.14. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas robót 2 egz. 3.15. Zatwierdzony projekt docelowej organizacji ruchu 2 egz. 3.16. Opinia geotechniczna oraz określenie warunków gruntowo - wodnych podłoża gruntowego - 5 egz. 4.5 Powyższe zestawienie nie obejmuje egzemplarzy przekazanych celem uzgodnienia. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej podział na poszczególne elementy należy uzgodnić z Zamawiającym. Dokumentacja projektowa powinna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi zgodnymi z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz warunkami technicznymi opracowanymi przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie tj.: a) warunki techniczne przebudowy drogi powiatowej - konstrukcja jezdni- załącznik nr 1 b) założenia kosztorysowe celem wykonania przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich- załącznik nr 2 c) wytyczne projektowe - część geodezyjna - załącznik nr 3

CPV: 71322000-1

Dokument nr: 545569-N-2020, PZD-ZP-WM.2711.16.2020

Specyfikacja:
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.pzd.powiat.pszczyna.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Składanie ofert:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, Sekretariat Parter

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-08, godzina: 09:00,

Miejsce i termin realizacji:
Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2021-09-30
Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
2021-09-30

Wymagania:
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie minimum dwie usługi związane z opracowaniem projektu remontu, budowy lub przebudowy dróg publicznych (gminnych lub powiatowych lub wojewódzkich lub krajowych) za kwotę minimum 50.000,00 zł brutto każde oraz dołączyć dowody, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać że jeden z nich spełnia ww. warunek samodzielnie. b) Potencjał kadrowy Wykonawca musi dysponować minimum: o jedną osobą tj. projektantem posiadającym uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Prawa budowlanego (lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, bądź odpowiednie kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych), oraz wykształceniem wyższym, doświadczenie: minimum 36 miesięcy na ww. stanowisku projektanta od czasu uzyskania uprawnień. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają ten warunek.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, ww. dokument składa każdy z Wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; zgodnie z treścią Formularza 5. b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie z treścią Formularza 6.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1.Wypełniony, podpisany przez osobę uprawnioną Formularz nr 1 do SIWZ - Oferta, 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą, 3. Pisemne zobowiązanie podmiotów oddających do dyspozycji Wykonawcy niezbędne zasoby na potrzeby realizacji zamówienia-jeżeli dotyczy. 4.Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie zgodnie z treścią formularza 4 o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

Uwagi:
Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60,00
Doświadczenie zawodowe projektanta posiadającego uprawnienia w specjalności inżynieryjnej drogowej 40,00

Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.