Infolinia: 58 732-70-70

Wyszukiwanie przetargów

..pokażukryj podkategorie
Wyszukiwanie szczegółowe
Liczba ogłoszeń
700z dziś
4546z ostatnich 7 dni
16093z ostatnich 30 dni

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Przetarg: Dostawa piasku, pospółki drogowej oraz mieszanki do stabilizacji mechanicznej

Przedmiot:

Dostawa piasku, pospółki drogowej oraz mieszanki do stabilizacji mechanicznej

Data zamieszczenia: 2020-05-29
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pułtuskie Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o
ul. Staszica 35
06-100 Pułtusk
powiat: pułtuski
Telefon: 23 692 52 52
Województwo: mazowieckie
Miasto: Pułtusk
Wadium: ---
Nr telefonu: ---
Termin składania ofert: 2020-06-10 02:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
Dostawa piasku, pospółki drogowej oraz mieszanki do stabilizacji mechanicznej

3. Opis zamówienia :
Dostawa transportem Wykonawcy:

I. 1 000 ton piasku sortowanego, płukanego frakcji 0-2 mm
II. 1 000 ton pospółki drogowej
III. 1 000 ton mieszanki do stabilizacji mechanicznej 0-31,5 PN-S-06102.
Każda dostawa rozliczana będzie na podstawie listu wagowego z podaniem daty i masy dostarczonego towaru.

Otwarcie ofert: Otwarcie ofert 10.06.2020 r. godz. 10 15.

Składanie ofert:
Składanie ofert w siedzibie Zamawiającego - sekretariat - do dnia 10.06.2020r. do godz. 1000

Miejsce i termin realizacji:
5. Termin wykonania zamówienia.

Sukcesywnie w okresie 15.06.2020r. - 15.06.2021r.

Wymagania:
4. Oferty częściowe i wariantowe:

Dopuszcza się składanie ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Wykonawca może ubiegać się o wszystkie lub jedną z części zamówienia.
6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis ich spełnienia.
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy spełniający warunki i posiadający uprawnienia do wykonania zamówienia.
7.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu.

1.Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.
2. Zaświadczenie , że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert.
3. Dokumenty stwierdzające , że osoby , które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
4.Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat usług, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców usług oraz dokumenty potwierdzające , że usługi te zostały wykonane należycie.

Dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem na każdej stronie przez Wykonawcę.

8. Dokumenty stanowiące ofertę :

1) Oferta - Załącznik Nr 1 i 2 do SIWZ.
2) Dokumenty wymienione w punkcie 7 SIWZ.

9. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami :

1) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną.
2) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przesłane drogą elektroniczną wymagają niezwłocznego pisemnego potwierdzenia.
3) e-mail ppuk@pultusk.pl
11. Termin związania ofertą.

30 dni.
12. Sposób przygotowania oferty.

1) Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

2) Oferta, a także wszystkie składane oświadczenia muszą być podpisane przez osobę lub osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy czytelnie lub opatrzone imienną pieczątką.

3) Ofertę wraz ze wszystkimi podpisanymi załącznikami na kolejno ponumerowanych stronach, należy umieścić w zamkniętej kopercie, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy opatrzyć napisem "Przetarg ofertowy na dostawę piasku, pospółki , mieszanki do stabilizacji nie otwierać przed 10.06.2020r godz. 10 15".

4) Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ. Oferta winna zawierać :
-wypełniony dokładnie i podpisany druk oferty cenowej - Załącznik Nr1 -dokumenty wymienione w punkcie 7 SIWZ.
- wykaz osób, z którymi można kontaktować się w celu uzyskania ewentualnych wyjaśnień dotyczących treści oferty.

5) Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie musi być złożone według takich samych wymagań jak oferta, tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej z dopiskiem "Zmiana". Koperty takie zostaną otwarte przy otwieraniu ofert i po stwierdzeniu poprawności procedury zostaną dołączone do oferty Wykonawcy.
6) Wykonawca ma prawo wycofać się przed upływem terminu składania ofert z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (odpowiednio według zasad określonych w pkt. 5) z napisem na kopercie "Wycofanie".
Koperty takie będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy jego oferta nie będzie otwierana.
14. Sposób obliczenia ceny.

Cena powinna być wyrażona w złotych z dwoma znakami po przecinku i wynikać z wymnożenia ilości ton przez cenę 1 tony.

15. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

1. Cena - 100%.

16. Ogólne warunki umowy.

Warunki umowy zawarte są w Załączniku Nr 3 do SIWZ.

17. Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień o wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro.

18. Brak odpowiedzi na ofertę oraz podjecie negocjacji nie oznaczają przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne oświadczenie Zamawiającego o wyborze oferty.

19. Do postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. Wykonawca może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa ze wskazaniem, że informacje takie powinny zostać przekazane w formie umożliwiającej zachowanie ich poufności wraz z oświadczeniem na piśmie, iż informacje w tym zakresie stanowią tajemnice przedsiębiorstwa i nie mogą być ogólnie udostępnione.

Kontakt:
10. Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami :

Lidia Borzyńska
w dni robocze godz. 700 - 1500.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2020

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.