Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja i serwis kotłów warzelnych; przegląd i konserwacja kotłowni gazowej,...

Przedmiot:

Konserwacja i serwis kotłów warzelnych; przegląd i konserwacja kotłowni gazowej, obsługa i serwis kotłowni gazowej, przegląd i konserwacja kotłów warzelnych...

Data zamieszczenia: 2011-03-02
Dane kontaktowe Zamawiającego: Rejonowy Zarząd Infrastruktury
ul. Jana z Kolna 8b
81-912 Gdynia
tel. 058 6266154
faks (058) 620 71 44
Województwo: pomorskie
Miasto: Gdynia
Wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium
Termin składania ofert: 2011-03-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I Część zamówienia - konserwacja i serwis kotłów warzelnych - WAK Nr 2 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy;
II Część zamówienia - przegląd i konserwacja kotłowni gazowej, obsługa i serwis kotłowni gazowej, przegląd i konserwacja kotłów warzelnych, przegląd i konserwacja kotłów c.o. - WAK Nr 1 Malbork, ul. 17 Marca 20;
III Część zamówienia - przegląd i konserwacja elektrycznych podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów grzewczych - WAK Nr 3 Gdynia Babie Doły;
IV część zamówienia - konserw. kotłów warzelnych elektr. i parowych, konserw. elektr.kotłów wod. wraz z inst.c.o. - WAK Nr 1 Gdynia.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: I Część zamówienia - konserwacja i serwis kotłów warzelnych - WAK Nr 2 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy;
II Część zamówienia - przegląd i konserwacja kotłowni gazowej, obsługa i serwis kotłowni gazowej, przegląd i konserwacja kotłów warzelnych, przegląd i konserwacja kotłów c.o. - WAK Nr 1 Malbork, ul. 17 Marca 20;
III Część zamówienia - przegląd i konserwacja elektrycznych podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów grzewczych - WAK Nr 3 Gdynia Babie Doły;
IV część zamówienia - konserw. kotłów warzelnych elektr. i parowych, konserw. elektr.kotłów wod. wraz z inst.c.o. - WAK Nr 1 Gdynia.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.53.20.00-3, 50.32.42.00-4.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wadium
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
1.Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli: Wykonawca załączy do oferty oświadczenie zgodne z treścią art. 22 ust. 1 UPZP oraz gdy Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zakresu rzeczowego ujętym w specyfikacjach technicznych.
2. Nie podleganie wykluczeniu z postępowania:
Warunek ten będzie spełniony, jeżeli Wykonawca załączy do oferty:dokument lub oświadczenie wymienione w pkt. V.4 SIWZ oraz oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania w okolicznościach o których mowa w art. 24 UPZP.
Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodne z treścią art. 22 UPZP. Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodne z treścią art. 22 UPZP. Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodne z treścią art. 22 UPZP. oraz oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu odpowiednich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodnie z opisem zakresu rzeczowego ujętym w specyfikacjach technicznych. Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Oświadczenie zgodne z treścią art. 22 UPZP. Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.Zamawiający oceniać będzie spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie złożonych dokumentów o których mowa w rozdz. V SIWZ metodą spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnieńIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawyIII.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert


III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Oświadczenie zgodne z treścią art. 22 UPZP
Oświadczenie zgodne z treścią art. 24 UPZP
Oświadczenie o posiadaniu odpowiednich uprawnień niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem zakresu rzeczowego ujętym w specyfikacjach technicznych
Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień warunków umowy z powodów:
a) przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
b) działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) majace wpływ na terminowość wykonania przedmiotu umowy,
c) wystąpienie okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności,
d) braku płynności finansowania przez Zamawiającego
e) istotnych zmian w przepisach ustawowych i aktach wykonawczych związanych z przedmiotem zamówienia, które nastąpiły po dniu podpisania umowy,
f) treści decyzji administracyjnych uzyskanych w trakcie realizacji umowy a związanych z przedmiotem zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.rzigdynia.mil.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni 81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, pok. 404 4 pietro.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2011 godzina 10:00, miejsce: Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Gdyni 81-912 Gdynia, ul. Jana z Kolna 8 b, pok. 203 2 piętro..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-912 Gdynia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja i serwis kotłów warzelnych - WAK Nr 2 Pruszcz Gdański, ul. Powstańców Warszawy.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.53.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-912 Gdynia..
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przegląd i konserwacja kotłowni gazowej, obsługa i serwis kotłowni gazowej, przegląd i konserwacja kotłów warzelnych, przegląd i konserwacja kotłów c.o. - WAK Nr 1 Malbork.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.53.20.00-3, 50.32.42.00-4.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-912 Gdynia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: przegląd i konserwacja elektrycznych podgrzewaczy wody i elektrycznych kotłów grzewczych - WAK Nr 3 Gdynia Babie Doły.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.32.42.00-4, 45.31.43.20-0.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Gdyni, ul. Jana z Kolna 8 b, 81-912 Gdynia.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Konserwacja kotłów warzelnych elektrycznych i parowych, konserwacja elektrycznych kotłów wodnych wraz z instalacją c.o. - WAK Nr 1 Gdynia..
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2, 50.53.20.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 36.
4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.