Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach i ulicach

Przedmiot:

Pielęgnacja zadrzewienia przy drogach i ulicach

Data zamieszczenia: 2011-03-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ul. Kolska Szosa 64
62-700 Turek
tel. 063 289 1682
faks 063 2891682.
www.bip.powiat.turek.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Turek
Wadium: Wadium nie jest wymagane zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
Termin składania ofert: 2011-03-11 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa pielęgnacji zadrzewienia przy drogach i ulicach powiatowychna terenie Powiatu Tureckiego w 2011 roku.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa pielęgnacji zadrzewienia przy drogach i ulicach powiatowychna terenie Powiatu Tureckiego w 2011 roku.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.21.15.00-7.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.04.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunkiem udziału w postępowaniu jestwykazanie dostępnych wykonawcy n/w sprzętu:jeden pojazd z podnośnikiem koszowymInformację o podstawie dysponowania tymi zasobamidzierżawę, umowę wypożyczenia lub inną formę współpracy należy potwierdzić pisemnie.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
warunkiem udziału w postępowaniu jest dołączenie polisy ubezpieczeniowej na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 20.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy zł)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówieniaIII.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty mogą nastąpić zgodnie z poniższymi zapisami:

1. Dopuszcza się możliwość zmiany umowy, ale tylko w szczególnie uzasadnionych okolicznościach, których nie można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, z wyłączeniem zmian dotyczących rozszerzenia przedmiotu umowy. Wykonawca swoje żądanie zmiany umowy przedkłada Zamawiającemu pisemnie podając uzasadnienie.
2. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia umownego, pod warunkiem, że zmiana ta jest korzystna dla Zamawiającego lub zmiana ta będzie spowodowana zmniejszeniem zakresu przedmiotu zamówienia.
3. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany stawki podatku VAT w przypadku z gdy zmiana stawki podatku VAT nastąpi w trakcie obowiązywania umowy i wynikać będzie ze zmiany przepisów podatkowych. Wykonawca wystąpi pisemnie z prośbą o zmianę podatku VAT wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.
4. Dopuszcza się zmiany postanowień zawartej umowy w zakresie zmiany terminu wykonania zamówienia pod warunkiem, że zmiana terminu spowodowana jest z winy Zamawiającego albo zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiat.turek.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Na wniosek wykonawcy Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
można odebrać w wersji drukowanej:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 3
- za zaliczeniem pocztowym
opłata 20,00 zł.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.03.2011 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy składać w siedzibie Zamawiającego - pokój nr 3.
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
ulica Kolska Szosa 64, 62-700 Turek.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.