Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont podłogi w sali gimnastycznej: 1. Rozbiórka podłóg drewnianych ślepych z wywozem...

Przedmiot:

Remont podłogi w sali gimnastycznej: 1. Rozbiórka podłóg drewnianych ślepych z wywozem starych desek i gruzu 2. Wykonanie podsypki wyrównującej z piasku w niecce podłogi...

Data zamieszczenia: 2013-06-13
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Chojnów
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. 076 8188504
faks 076 8187587
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Chojnów
Wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium
Termin składania ofert: 2013-06-27 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont podłogi w sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Na przedmiot zamówienia składa się:
1. Rozbiórka podłóg drewnianych ślepych z wywozem starych desek i gruzu
2. Wykonanie podsypki wyrównującej z piasku w niecce podłogi (po wybraniu gruntu na odpowiednią głębokość i odwozem nadmiaru gruntu).
3. Wykonanie podkładu (wylewki betonowej) gr. 10 cm na podłożu gruntowym.
4. Izolacja przeciwwodna i przeciwwilgociowa 2 warstwami papy asfaltowej z warstwą wyrównawczą z zaprawy cementowej i środkiem wodoszczelnym.
5. Posadzki betonowe gr. 5 cm na folii budowlanej.
6. Posadzki z deszczułek na lepiku wraz z montażem listew przypodłogowych i progowych..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.00.00-0.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium
1. Ustala się wadium w wysokości: 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).
2. Wadium można wnosić w formie przewidzianej w art. 45 ust. 6 ustawy P.z.p.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykażą się odpowiednim doświadczeniem, tj.: w ostatnich pięciu latach, a jeśli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizowali
co najmniej jedno zamówienie na roboty budowlane polegające na remoncie podłogi o powierzchni co najmniej 100m2 w budynku użyteczności publicznej,
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Nie
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
wykażą się odpowiednim potencjałem ekonomicznym, tj. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, poprzez posiadanie na dzień składania oferty aktualnego dokumentu potwierdzającego wysokość środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 złotych oraz że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:


informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Oświadczenie Wykonawcy, że:
a) cena oferty jest zgodna z kosztorysem ofertowym, przedmiarem robót oraz
uwzględnia wszystkie wymagania siwz,
b) wykonawca zapoznał się z zakresem zamówienia, dokonał wizji lokalnej terenów
objętych zamówieniem oraz uzyskał wszelkie niezbędne informacje w celu
przygotowania i złożenia oferty z należytą starannością - załącznik nr 4 do siwz.
2) Oświadczenia Wykonawcy, że w chwili wygrania przetargu zadanie zostanie ubezpieczone do sumy przedstawionej w ofercie - załącznik nr 7 do siwz.
3) Zaakceptowany wzór umowy załącznik nr 9 do siwz.
4) Kosztorys uproszczony - stanowiący załącznik do określenia ceny
5) Dowód wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana postanowień umowy
1) Zmiana umowy może być dokonana tylko za zgodą obu stron.
2) Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej i muszą być podpisane
przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.
3) Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, dotyczących:
a) terminu
Termin zakończenia przedmiotu zamówienia ustalony w umowie może ulec zmianie
w przypadku wystąpienia niżej wymienionych okoliczności pod warunkiem, że mają one wpływ na termin realizacji całego przedmiotu umowy.
Okoliczności mogące spowodować zmianę terminu mogą wynikać z:
- przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego,
- działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne),
- warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających
wykonywanie robot ( fakt ten musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy
i musi być potwierdzony przez inspektora nadzoru),
- konieczności oczekiwania na wprowadzenie przez Projektanta korekt i uściśleń
w rozwiązaniach projektowych,
- ujawnienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy niezidentyfikowanej
przeszkody,
- realizacji robot dodatkowych, robot zamiennych lub zaniechania części robot.
W okolicznościach wyżej wymienionych strony ustalają nowe terminy umowne,
z tym że wielkość zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała.
Wydłużenie okresu obowiązywania umowy nakłada na Wykonawcę obowiązek przedłużenia terminu ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i jego wymaganej wysokości.
b) zakresu i wartości umowy
Powodem wprowadzenia zmian w zakresie i wartości umowy mogą być roboty zamienne lub zaniechane.
Wprowadzenie robot zamiennych jest możliwe jeśli:
- jest korzystne dla zamawiającego na etapie realizacji umowy lub przyniesie
korzystne skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu umowy,
- stało się konieczne na skutek ujawnienia się przeszkód lub błędów w dokumentacji projektowej,
- pozwolą osiągnąć lepsze parametry techniczne, użytkowe, estetyczne od
przyjętych w dokumentacji projektowej,
- dotyczą zastosowania nowych technologii nieznanych zamawiającemu
i niedostępnych w momencie zawarcia umowy.
Wprowadzenie robot zaniechanych jest możliwe jeśli:
- są one następstwem zleconych robot dodatkowych,
- konieczność rezygnacji z tych robot jest niezbędna dla prawidłowego wykonania
przedmiotu umowy,
- zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie części robot nie
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia
umowy.
c) zmian osób reprezentujących strony umowy
W przypadku zmian osób uprawnionych do reprezentowania zamawiającego lub wykonawcy strony dokonają stosownych zmian w umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gmina-chojnow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Chojnów,ul.Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pokój Nr 1.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Chojnów,ul.Fabryczna 1, 59-225 Chojnów, pokój Nr 103(sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.