Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych

Przedmiot:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych

Data zamieszczenia: 2013-07-24
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Niedrzwica Duża
ul. Lubelska 30
24-220 Niedrzwica Duża
tel. 081 5175085
faks 081 5175085.
www.niedrzwicaduza.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Niedrzwica Duża
Wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
Termin składania ofert: 2013-08-07 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa oczyszczalni ścieków poprzez budowę stacji zlewnej ścieków dowożonych w miejscowości Niedrzwica Duża Gmina Niedrzwica Duża.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Opis przedmiotu zamówienia zawiera SIWZ oraz załącznik do SIWZ pn. projekt techniczny;
2. Wycena oferty:
a) Wynagrodzenie wykonawcy będzie wynagrodzeniem ryczałtowym.
b) W cenie oferty należy uwzględnić wszystkie koszty związane z pełną realizacją przedmiotu zamówienia przez wykonawcę. Niezależnie od zakresu robót wynagrodzenie ma zawierać wszelkie koszty związane z:
- doprowadzeniem terenu przyległego do prowadzonych robót po wykonaniu robót do stanu pierwotnego oraz rekompensata ewentualnych szkód dla osób trzecich
- usuwaniem kolizji wynikłych przy realizacji projektu: w związku z niewłaściwym wykonywaniem robót lub błędów Wykonawcy
- organizacją placu budowy
- wykonaniem wszelkich robót nie ujętych w przedmiarze robót a mających wpływ na prawidłowe działanie i eksploatację wbudowanych urządzeń i pozostałych elementów
- przeszkolenie pracowników obsługi oczyszczalni w zakresie obsługi stacji zlewczej.
- UWAGA! Ze względu na to, że obmiary przyjęte w kosztorysie inwestorskim mogą nie uwzględniać wszystkich robót dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia (studnia na popłuczyny, stacja zlewcza z sitem i prasą do skratek, podłączenie do studzienki S3 - z pominięciem studzienki S2, zasilenia w wodę i energię oraz odprowadzenie ścieków, w wycenie oferty należy uwzględnić wszystkie elementy związane z wykonaniem zamówienia);
c) Opis techniczny projektu budowlanego zawiera również część opisową dotyczącą zbiornika na ścieki dowożone. Oferent do wyceny przedmiotu zamówienia winien uwzględnić tylko część opisową dotyczącą kontenerowej stacji zlewczej z sitem i prasą do skratek wraz z infrastrukturą towarzyszącą( zasilanie w energię oraz doprowadzenie wody, odprowadzenie ścieków do istniejącej studni S3 - z pominięciem studni S2, wykonanie studni na popłuczyny);
e) Podstawowe parametry stacji zlewczej:
1. komputer przemysłowy, panel sterowania wyposażony w ekran dotykowy oraz klawiaturę przemysłową. System komputerowy stacji zlewczej powinien zapewnić:
- identyfikowanie przewoźników jak i producentów ścieków;
- kontrolowanie przyjęcia ścieków (ścieki przyjmowane tylko od upoważnionych przewoźników);
- identyfikację producentów ścieków wg nazwisk przy jednoczesnym spełnieniu wymagań Ustawy o ochronie danych osobowych);
- spełnienie wymagań Ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji poprzez tworzenie grup producentów przypisywanych do poszczególnych przewoźników ścieków;
- rejestrację danych dot. dostawy (data i godzina zrzutu, ilości i jakości przywiezionych ścieków, nazwa przewoźników i źródła pochodzenia ścieków, rejestracja do 5 milionów dostaw bez potrzeby szczytywania);
- możliwość ustawienia i zmian parametrów stacji- drukowanie raportów dotyczących dostaw
- automatyczne zamykanie zasuwy przy przekroczeniu zadanych parametrów dla dopływających ścieków
- potrzymania pracy stacji i zakończenia zrzutu ścieków w przypadku zaniku zasilania
- drukowanie kwitów informacyjnych dla dostawców po każdym zrzucie ścieków
2. sito z prasą do skratek
3.instalacja płukania automatycznego wyposażona m.in. w wodomierz i zawór zwrotny antyskażeniowy
4. przepływomierz elektromagnetyczny
5. drukarka z obcinaczem papieru
6. czytnik do szybkiej identyfikacji dostawców z zastosowaniem kart identyfikacyjnych
7. karty identyfikacyjne dla dostawców (min. 10 sztuk)
8. dotykowy ekran LCD
9.moduł pomiarowy wyposażony w: pomiar pH, pomiar temperatury, indukcyjny pomiar przewodności
10. stacja powinna posiadać filtr części stałych oraz możliwość automatycznym płukania;
11. kontener- izolowany termicznie, ogrzewany elektrycznie z regulowaną temperaturą i wentylacja wymuszoną);
12. wąż długości min. 3,5 m wraz z odpowiednimi złączami i wieszakiem do zainstalowania przed kontenerem
13.kubeł na skratki - na kółkach
14. układ do automatycznego poboru próbek
15. przepustowość stacji do 100 m3/h
16.zasilanie 3 LNPE 400V 50Hz
17. maksymalny chwilowy pobór mocy: 10 kW
18. objętość ścieków w zakresie prędkości przepływu 0÷3000 dm3/min
19. pH 2÷14 pH
20. temperatura (czujnik) 0÷50° C
g) Po wykonaniu prac Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt i przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty stwierdzające poprawność wykonania prac - dokumentację powykonawczą niezbędną do zgłoszenia zakończenia robót w PINB w Lublinie;
h) W celu prawidłowej wyceny zadania zaleca się, by Wykonawca zapoznał się z terenem, na którym realizowane będą roboty;
i) Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przystosuje system elektroniczny stacji zlewczej do istniejącego systemu elektronicznego oczyszczalni ścieków.
3. Po wykonaniu prac Wykonawca wykona we własnym zakresie i na własny koszt i przedłoży wszystkie niezbędne dokumenty stwierdzające poprawność wykonania prac - dokumentację powykonawczą niezbędną do zgłoszenia zakończenia robót w PINB w Lublinie
4. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty która obejmuje także wszelkie urządzenia , które wchodzą w skład realizowanej inwestycji.
5. Wykonawca po wykonaniu prac przedłoży atesty i certyfikaty, DTR oraz inne niezbędne do eksploatacji dokumenty na wbudowane materiały i urządzenia oraz niezbędne badania laboratoryjne .
6. W trakcie wykonywania prac wozy asenizacyjne będą dowozić nieczystości do istniejącego pracującego zbiornika na nieczystości. Nie dopuszcza się możliwości zamknięcia obiektu na czas prowadzenia robót. Wykonawca zorganizuje plac budowy w sposób zapewniający dojazd wozów asenizacyjnych przez cały czas trwania prac za wyjątkiem sytuacji, w których utrzymanie ruchu oraz zrzutu nieczystości będzie niemożliwe ze względów technologicznych O konieczności zamknięcia obiektu Wykonawca poinformuje Zamawiającego co najmniej 3 dni wcześniej.
7. UWAGA. Inwestycja wykonywana będzie na terenie obiektu, który posiada aktualną gwarancję wystawioną na cały obiekt udzieloną przez wykonawcę obiektu. Prace należy wykonać w taki sposób, by nie uszkodzić wykonanych elementów. Wszelkie uszkodzenia wynikłe w trakcie realizacji inwestycji naprawione zostaną na koszt Wykonawcy jednakże pod nadzorem i zgodnie z wytycznymi poprzedniego Wykonawcy. Zamawiający posiada zezwolenie poprzedniego wykonawcy na wykonanie powyższych prac.
8. Zamawiajacy wyraża zgodę na użycie przez Wykonawcę urządzeń równoważnych w stosunku do tych o parametrach nie gorszych niż wymienione w SIWZ i opisie technicznym..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.20.00.00-9, 45.23.24.21-9.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.10.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium.
2. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w kwocie 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).
Wadium należy wnieść w jednej z form wymienionych w art. 45 ust. 6 Ustawy PZP:
2.1 pieniądzu;
2.2 poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
2.3 gwarancjach bankowych;
2.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;
2.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)
3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać tylko przelewem na rachunek bankowy nr: 26 8687 0009 2001 0000 0130 0002 - Bank Spółdzielczy w Niedrzwicy Dużej z dopiskiem wadium nr sprawy ZP.271.1.16.2013
4. Wadium należy wnieść (liczy się data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego) przed upływem terminu składania ofert.
5. Zamawiający prosi o dołączenie potwierdzenia wniesienia wadium do oferty, w celu usprawnienia procedury sprawdzenia wniesienia wadium przez Wykonawcę.
6. W przypadku wniesienia wadium w gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej z treści gwarancji musi wynikać zapewnienie Zamawiającemu przyznania sumy gwarancyjnej nieodwołalnie i bezwarunkowo na pierwsze żądanie. Z treści gwarancji musi wynikać również zabezpieczenie gwaranta do wypłaty kwoty wadium na zasadach określonych w ustawie Prawo Zamówień publicznych.
7. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo Zamówień Publicznych).
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli udokumentuje (udowodni), że w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej 5 stacji zlewczych z sitem i prasą do skratek.
W przypadku kwot w walutach obcych Zamawiający dokona ich przeliczenia według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jeżeli wykaże, że dysponuje kadrą kierowniczą, tj.:
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze sanitarne bez ograniczeń.
- co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia wykonawcze elektryczne bez ograniczeń.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej, jeżeli złoży oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (na podstawie art. 44 Prawo zamówień publicznych).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. Załączniki do SIWZ
2. Pełnomocnictwo do występowania w imieniu wykonawcy w przypadku gdy dokumenty składające się na ofertę, podpisuje osoba nieuprawniona do reprezentowania wykonawcy.
3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich, przy wykonywaniu zamówienia, jeżeli Wykonawca powołuje się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji zamówienia, oraz przedkłada dokumenty dotyczące tych podmiotów w zakresie wymaganym dla Wykonawcy, w punkcie 7.2.
4. Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8,10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Wykonawcy występujący wspólnie muszą, zgodnie z zapisami art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarciu umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo, które powinno dokładnie określać zakres umocowania,
Każdy z Wykonawców składających wspólną ofertę składa oddzielnie dokumenty wymienione w ppkt 7.1. i 7.2. SIWZ, przy czym dopuszcza się przedstawienie dokumentu np. przez jednego Wykonawcę, w przypadku, gdy jest on zdolny do samodzielnego udokumentowania spełnienia warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.
Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę Wykonawców, którzy złożyli wspólnie ofertę wybraną jako najkorzystniejszą.
Wszelka korespondencja oraz późniejsze rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem).
6. Wykonawca, wraz z wnioskiem lub ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Istotne postanowienia umowy zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik do SIWZ.
2. Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu zamówienia, w następujących przypadkach:
a) działania siły wyższej- termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o czas trwania okoliczności
b) wystąpienia intensywnych lub długotrwałych opadów deszczu uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy - termin wykonania przedmiotu umowy może wówczas zostać przedłużony o max. 14 dni.
c) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy w formie aneksu do umowy.
d) udokumentowana niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji umowy
e) okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z zasadami wiedzy inżynierskiej;
f) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany postanowień umowy w przypadku gdy nastąpi zmiana stawki podatku od towarów i usług na asortyment stanowiący przedmiot zamówienia w formie aneksu do umowy.
3. Zmiany umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ugniedrzwicaduza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=80
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 24-220 Niedrzwica Duża.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.08.2013 godzina 09:00, miejsce: Urząd Gminy Niedrzwica Duża ul. Lubelska 30 24-220 Niedrzwica Duża, parter, kancelaria.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.