Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Roboty ogólnobudowlane w nieruchomościach

Przedmiot:

Roboty ogólnobudowlane w nieruchomościach

Data zamieszczenia: 2013-08-12
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Domów Miejskich "ADM" Spółka z o.o.
ul. Śniadeckich 1
85-011 Bydgoszcz
tel. 052 3481600
faks 052 3481607.
www.adm.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Bydgoszcz
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Termin składania ofert: 2013-08-22 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 64/P/2013.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty ogólnobudowlane w nieruchomościach przy ul. Techników 5,
Świętej Trójcy 27/1, Sobieskiego 9, Sobieskiego 11 i Jasnej 25 w Bydgoszczy.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - WYKONAŁ co najmniej:

Dla zadania nr 1:
- 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie/przebudowie lub remoncie budynków/lokali mieszkalnych lub użytkowych, obejmującą swoim zakresem prace ogólnobudowlane o wartości robót minimum 20.000 zł brutto oraz udokumentuje, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

Dla zadania nr 2 :
- 1 (słownie: jedną) robotę budowlaną polegającą na wymianie stolarki okiennej na drewnianą o wartości robót minimum 3.000 zł brutto oraz udokumentuje, że robota ta została wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona

Dla zadania nr 3:
- 2 (słownie: dwie) roboty budowlane polegające na wykonaniu instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym lub użytkowym o łącznej wartości robót minimum 6.000 zł brutto oraz udokumentuje, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem ustawy Ministra transportu i Budownictwa z dnia 28.04.1994 r. lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów, a także posiadającą zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej Izby Inżynierów Budownictwa tj. dysponuje minimum (dla każdego z zadań):
Dla zadania nr 1 i 2:
- osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej,

Dla zadania nr 3:
- osobą, która będzie pełnić funkcje kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych,

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1. w przypadku jeżeli Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zasobach innych podmiotów - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia, na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (w oryginale)
2. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo o którym mowa w pkt. 7.7. ust.1) niniejszej SIWZ (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii )
3. w przypadku składania oferty przez pełnomocnika Wykonawcy - pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy przez Pełnomocnika (w oryginale lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii)
4. W przypadku oferty równoważnej z zastosowaniem materiałów o równoważnych parametrach
technicznych, należy dodatkowo złożyć z ofertą :
a) oświadczenie, że złożył ofertę równoważną oraz że zaproponowane zmiany spełniają wszystkie wymagania określone przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ i dokumentacji technicznej.
b) wykaz zmian, zawierający dokładny opis zmian dotyczący zastosowanych materiałów równoważnych
5. Podział ceny na składniki - według wzoru określonego załącznikiem nr 12 do SIWZ (dotyczy tylko zadania nr 3)
6. Formularz oferty - według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie i przypadkach niżej określonych :
1. Wynagrodzenie należne wykonawcy podlega automatycznej zmianie do zmiany wysokości podatku VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego. W takim przypadku wysokość wynagrodzenia należnego wykonawcy ustalana jest każdorazowo z uwzględnieniem aktualnej stawki podatku VAT obowiązującej na dzień wystawienia faktury (powstania obowiązku podatkowego). W takich przypadkach zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy nie wymaga złożenia dodatkowego zgodnego oświadczenia woli stron o ustaleniu tego wynagrodzenia w nowej wysokości tj. nie jest wymagane zawarcie aneksu do umowy.
2. Do czasu zakończenia wykonywania prac Zamawiający ma prawo ograniczyć zakres, ilość prac jeszcze nie wykonanych. Zawiadomienie Wykonawcy wymaga zachowania formy pisemnej. W takim przypadku wynagrodzenie wykonawcy ulegnie odpowiedniemu pomniejszeniu o wartość prac zaniechanych na żądanie Zamawiającego. W związku z prawem Zamawiającego do zaniechania określonych robót, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu odstępnego, odszkodowania itp. Ponadto Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych przedmiarami.
Wartość robót zaniechanych będzie określana przez Zamawiającego na podstawie ceny (wartości) cząstkowej przypisanej do zaniechanej części robót w ofercie Wykonawcy, a jeśli to nie będzie możliwe, na podstawie minimalnej stawki roboczogodziny netto dla miasta Bydgoszczy podanej w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU oraz na podstawie kosztów pośrednich, zysku i kosztów zakupu materiałów na poziomie średniej krajowej podanych w ostatniej INFORMACJI O STAWKACH ROBOCIZNY KOSZTORYSOWEJ ORAZ CENACH PRACY SPRZĘTU BUDOWLANEGO IRS SEKOCENBUDU. Powyższe stosuje się odpowiednio do rozliczania robót zamiennych.
Wartość robót zamiennych/zaniechanych obliczoną wg wyżej podanych składników obniża się o 10%. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nie wymaga w takim przypadku zawarcia aneksu do umowy.
3. Zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku konieczności wydłużenia terminu realizacji umowy wywołanej ważnymi zdarzeniami niemożliwymi do przewidzenia w chwili podpisania umowy, o czas nie dłuższy niż okres trwania przeszkód w realizacji umowy wynikających z ww. zdarzeń. W takim przypadku zmiana dokonuje się po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego przez Wykonawcę o ich zaistnieniu, jednak nie później niż w dniu określonym w umowie na dzień zakończenia realizacji prac i potwierdzeniu tych okoliczności przez Zamawiającego w formie spisanego na tę okoliczność przez osoby, o których mowa w § 4 umowy - Protokołu Konieczności i zaakceptowanego przez strony. Zmiana terminu nastąpi w drodze aneksu do umowy.
4. Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do poprawienia jakości prac lub skrócenia czasu wykonywania poszczególnych robót. Zmiana w formie aneksu do umowy.
5. Zmiany o których mowa w pkt. 3. oraz 4. stanowią rodzaj zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. Zmiany te nie mają charakteru automatycznego, ani obowiązkowego, pozostają zależne od zgodnej woli obu stron.
6. W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę do zmian postanowień umowy Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego - jednak nie później przed upływem terminu zakończenia prac - poinformowania o tym fakcie Zamawiającego i wystąpienia o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie
7. Warunki wprowadzenia zmian :
a) inicjowanie zmian: na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego opatrzony odpowiednim uzasadnieniem
b) forma zmian: aneks do umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem (za wyjątkiem) pkt. 1. oraz 2.
18.8. Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ i umowie.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bop.adm.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych
85-005 Bydgoszcz ul. Gdańska 9 (2 piętro, pokój 2).
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.08.2013 godzina 11:00, miejsce: Administracja Domów Miejskich ADM Sp. z o.o.
Dział Zamówień Publicznych
85-005 Bydgoszcz ul. Gdańska 9 (2 piętro, pokój 2).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: 64/P/2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 1: polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na remoncie schodów zewnętrznych i chodnika przed siedzibą ROM-1 ADM przy ul. Techników 5.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 45.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: 64/P/2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 2: polega na wymianie okna drewnianego łukowego w lokalu mieszkalnym przy ulicy Świętej Trójcy 27/1.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: 64/P/2013.
1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zadanie nr 3 : polega na wykonaniu robót budowlanych i obejmuje wykonanie instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ulicy:

- Jasnej 25 (front i oficyna nr3 ) - 21 lokali mieszkalnych
- Sobieskiego 9 - (front i oficyna) - 12 lokali mieszkalnych
- Sobieskiego 11 - 5 lokali mieszkalnych.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.45.30.00-7, 45.31.00.00-3.
3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.