Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa hali sportowej

Przedmiot:

Budowa hali sportowej

Data zamieszczenia: 2013-08-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Sport Pleszew Sp. z o.o.
ul. Sportowa 4
63-300 Pleszew
tel. 62 742 12 93
faks 62 742 12 93.
www.sport.pleszew.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pleszew
Wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Termin składania ofert: 2013-09-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Publicznych nr 3 w Pleszewie na terenie działek nr 957/7 i 957/9 obręb Pleszew - ul. B. Krzywoustego 4.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje budowę nowego obiektu o parametrach:
1. Powierzchnia zabudowy ogółem: 4025,10 m 2
1.1 Pow. zabudowy projektowana: 2228,60 m2
1.2 Pow. zabudowy istniejąca: 1796,50 m2
2. Powierzchnia całkowita ogółem: 3707,50 m2
2.1 Pow. całkowita przyziemia: 2013,50 m2
2.2 Pow. całkowita piętra: 1608,00 m2
2.3 Pow. całkowita kondygnacji technicznej: H>=1.40 =1.40 SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w kwocie 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.
Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: Bank Spółdzielczy w Pleszewie Nr 73 8407 0003 0018 6502 2000 0001. Wadium uważa się za wniesione, jeżeli kwota wadium znajdzie się na rachunku wskazanym przez Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert (ze względów technicznych Zamawiający wymaga wniesienia wadium w pieniądzu najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień składania ofert).
W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego: ul. Sportowa 4, 63-300 Pleszew, lub dołączyć do oferty.
Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.
Zamawiający zwróci wadium zgodnie z art. 46 ust. 1,1a, 2 i 4 ustawy.
Zamawiający zatrzymuje wadium w sytuacjach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania
określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat), należycie wykonali co najmniej dwa obiekty kubaturowe użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 8.000 m3 (każdy) i wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (każdy), w tym co najmniej jedną halę sportową. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie
dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty. Ocena spełniania warunków
wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełniania tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy PZP
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami, które posiadają uprawnienia i doświadczenie zgodne z wymaganiami przedstawionymi poniżej:

Stanowisko Kierownik Budowy branża budowlana;Wymagana liczba osób 1 Wymagania dotyczące osób
Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
Doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy realizacji minimum dwóch zadań obejmujących wykonanie obiektów kubaturowych użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 8.000 m3 (każdy) w okresie ostatnich 5 lat.
Kierownik Robót Sanitarnych ogólnych;Wymagana liczba osób 1
Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych bez ograniczeń.
Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót sanitarnych.
Kierownik Robót Elektrycznych;wymagana liczba osób 1
Uprawnienia do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez ograniczeń.
Minimum trzyletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub robót elektrycznych.
Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia. Przy ocenie spełniania tego warunku zastosowanie ma art. 26 ust. 2b ustawy PZP. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie dokumentów załączonych przez Wykonawcę do oferty.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający dokona oceny spełniania w/w warunku na podstawie oświadczenia Wykonawcy .

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycieObowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie i złożenia poświadczeń dotyczy: w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (lub w okresie prowadzenia działalności, jeżeli jest ona prowadzona przez okres krótszy niż pięć lat), należycie wykonali co najmniej dwa obiekty kubaturowe użyteczności publicznej o kubaturze nie mniejszej niż 8.000 m3 (każdy) i wartości nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł brutto (każdy), w tym co najmniej jedną halę sportową;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Informacja o podwykonawcach; pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował
zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia, żąda określenia w pisemnym zobowiązaniu podmiotu trzeciego lub innym dokumencie: - zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności przedstawionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spełnienia świadczenia pod warunkiem, że zmiany te nie powodują konieczności zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy:
a) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;
b) konieczność wprowadzenia przez zamawiającego zmian w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
c) konieczność zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa;
d) konieczność zmiany materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, w sytuacji ich niedostępności na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów bądź urządzeń;
2) zmiany zakresu przedmiotu umowy: rezygnacja przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy, jeżeli wystąpienie którejkolwiek z sytuacji opisanych w pkt 1 niniejszego ustępu powoduje konieczność zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy - w takim przypadku Wykonawcy przysługuję wynagrodzenie tylko za wykonaną część umowy;
3) zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy - termin ten może ulec przedłużeniu w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od wykonawcy, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu określonego w umowie ze względu na okoliczności wymienione w punkcie 5
d) przestoje i opóźnienia zawinione przez zamawiającego, zawieszenie wykonywania robót przez zamawiającego lub wprowadzenie przez zamawiającego innych wykonawców ,
e) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej bądź specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych;
f) działania organów administracji państwowej lub samorządowej
- przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji,
zezwoleń itp.,
- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień na skutek błędów w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego;
g) okoliczności niezależne zarówno od zamawiającego, jak i od wykonawcy, tj. wystąpi konieczność przesunięcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego użytkowaniu, udzielenia zamówień na roboty dodatkowe, których wykonanie wpływa na zmianę terminu wykonania zamówienia podstawowego; - w okolicznościach, o których mowa powyżej, termin wykonania zamówienia zostanie przedłużony o czas jaki wynika z zaistniałej sytuacji.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sport.pleszew.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Sport Pleszew sp. z o.o., ul.Sportowa 4, 63 - 300 Pleszew.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.09.2013 godzina 10:00, miejsce: Sport Pleszew sp. z o.o., ul.Sportowa 4, 63 - 300 Pleszew.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.