Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Konserwacja i naprawy systemu sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych...

Przedmiot:

Konserwacja i naprawy systemu sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych

Data zamieszczenia: 2013-12-23
Dane kontaktowe Zamawiającego: Metro Warszawskie Sp. z o.o.
ul. Wilczy Dół 5
02-798 Warszawa
tel. 022 6554670
faks 022 6433997
6554679.
www.metro.waw.pl
Województwo: mazowieckie
Miasto: Warszawa
Wadium: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 3.360,-zł
Termin składania ofert: 2013-12-30 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: konserwacja i naprawy systemu sygnalizacji pożaru, stałych urządzeń gaśniczych gazowych i wodnych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: wykonywanie usług konserwacyjnych i napraw: -systemów sygnalizacji pożaru (dalej SSP): EBL-2000, EBL-512, ESSER, CERBERUS-stałych urządzeń gaśniczych (dalej SUG): gazowych KD-200, SUG na chlorowcopochodne węglowodorów LPG-HFC 227ea - Certyfikat zgodności CNBOP nr 2560/207 (InGas Sp. z o.o.)- SUG tryskaczowych, na stacjach Metra od A1 Kabaty do A23 Młociny oraz na terenie Stacji Techniczno Postojowej (STP) Kabaty..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.70.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przed złożeniem oferty wniesie wadium na okres związania ofertą w wysokości 3.360,-zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca jest zobowiązany posiadać:
1)aktualne uprawnienia (certyfikaty) do wykonywania czynności konserwacyjnych (w tym również programowania), napraw systemów sygnalizacji pożaru: EBL, ESSER, CERBERUS, stałych urządzeń gaśniczych gazowych KD-200 i LPG-HFC 227ea oraz urządzeń tryskaczowych,
2)zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu (zgodnie z ustawą z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe - t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 276 z późn. zm.).
5.2.2 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje/ będzie dysponować co najmniej 3 pracownikami posiadającymi świadectwa kwalifikacji SEP do wykonywania czynności konserwacyjnych przy instalacjach elektrycznych do 1 kV.
5.3 Złożenie przez wykonawców w ofercie dokumentów i oświadczeń, wymienionych w pkt 6 SIWP będzie stanowiło podstawę do oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do stwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania.
6. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania
6.1W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
6.1.1Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SIWP.
6.1.2 Aktualne uprawnienia (certyfikaty) do wykonywania czynności konserwacyjnych (w tym również programowania), napraw systemów sygnalizacji pożaru: EBL, ESSER, CERBERUS, stałych urządzeń gaśniczych gazowych KD-200 i LPG-HFC 227ea oraz urządzeń tryskaczowych.
6.1.3Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu (zgodnie z ustawą z dnia 29.11.2000r. Prawo atomowe - t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 264 z późn. zm.).
6.1.4Wykaz personelu zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWP (wraz z kopiami uprawnień).
6.1.5Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacja o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej - na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 6 do SIWP
6.2W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:
1)Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na formularzu zgodnym z treścią załącznika nr 5 do SIWP.
2)Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.3Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów w celu udziału w wykonaniu części zamówienia, zawierające sposób udostępnienia tych zasobów oraz zakres czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać (zakres uczestnictwa tych podmiotów w zamówieniu).
6.4 Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i określonych w pkt 5.2.2 SIWP polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, Zamawiający żąda wykazania za pomocą dokumentów wymienionych w pkt 6.2 SIWP, iż w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
6.5 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów o których mowa w pkt. 6.2 ppkt 2) SIWP - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
6.6 Dokumenty, o których mowa w pkt. 6.5) SIWP, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.7 Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.5 SIWP , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Postanowienie określone w pkt. 6.6 SIWP w przedmiocie dotyczącym wystawienia dokumentów stosuje się odpowiednio.
6.8 W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1)posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania,2)posiadania wiedzy i doświadczenia,3)dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,4)sytuacji ekonomicznej i finansowej.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca musi wykazać, iż dysponuje/ będzie dysponować co najmniej 3 pracownikami posiadającymi świadectwa kwalifikacji SEP do wykonywania czynności konserwacyjnych przy instalacjach elektrycznych do 1 kV.
Wykonawca jest zobowiązany posiadać:1)aktualne uprawnienia (certyfikaty) do wykonywania czynności konserwacyjnych (w tym również programowania), napraw systemów sygnalizacji pożaru: EBL, ESSER, CERBERUS, stałych urządzeń gaśniczych gazowych KD-200 i LPG-HFC 227ea oraz urządzeń tryskaczowych,
2)zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na obrót, transport, składowanie, konserwację, demontaż i utylizację izotopowych czujek dymu (zgodnie z ustawą z dnia 29.11.2000 r. Prawo atomowe - t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 42 poz. 276 z późn. zm.).

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty - w następującym zakresie i w następujących warunkach:1.1)zmiana terminów określonych w umowie, w niżej wymienionych przypadkach:- wystąpienia siły wyższej;- przerwania lub opóźnienia w wykonywaniu Przedmiotu Umowy spowodowanego okolicznościami, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności- zmian przepisów prawa, mających wpływ na termin wykonania Przedmiotu Umowy lub sposób wykonywania przedmiotu zamówienia- opóźnień w rozpoczęciu lub wykonywaniu przedmiotu zamówienia powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy zachowania należytej staranności- opóźnień w realizacji Przedmiotu Umowy wynikłych z winy Zamawiającego lub innych wykonawców, za które Wykonawca przedmiotu zamówienia nie ponosi odpowiedzialności,2) zmiana ceny umownej w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT); 3) zmiana umowy w związku z oznaczeniem danych dotyczących Zamawiającego lub Wykonawcy; 4) zmiana umowy w związku z wystąpieniem siły wyższej; 5) zmiana umowy w wyniku zmiany formy lub terminu obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 6) zmiana umowy wynikająca z orzeczeń sądów powszechnych, decyzji administracyjnych i orzeczeń sądów administracyjnych; 7) zmiana umowy w związku ze zmianą regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy, wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych.2. Warunkiem wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu. Przedmiotowy protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu do umowy.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.metro.waw.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, Dział Zamówień Publicznych..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.12.2013 godzina 12:00, miejsce: w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, w Kancelarii w Budynku Portierni Głównej Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Godziny pracy Kancelarii: 07.00-14.00..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.