Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana wewnętrznej ścianki aluminiowej z drzwiami

Przedmiot:

Wymiana wewnętrznej ścianki aluminiowej z drzwiami

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Pszczyński Zarząd Edukacji
43-200 Pszczyna
ul. Zdrojowa 4
tel.(32) 210-21-93
fax wew.118
Województwo: śląskie
Miasto: Pszczyna
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
 

Wymiana wewnętrznej ścianki aluminiowej  z drzwiami

w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie.

 

1. Zakres zadania:

Zadanie obejmuje  wymianę wewnętrznej ścianki stalowej na ściankę aluminiową z drzwiami o wymiarach

w świetle muru  szer.256 cm  x  wysokość 290 cm w zakresie :

- demontażu stolarki stalowej

- dostawy i montażu nowej ścianki aluminiowej  z drzwiami

- wykonania tynków uzupełniających

- wykonania malowania uzupełniającego

- naprawy posadzki

- wywozu i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Wymagania  materiałowe :

- ścianka i drzwi z profili aluminiowych

- kolor elementów aluminiowych –od strony jadalni kolor biały , od strony korytarza szary

- szklone szkłem bezpiecznym „ mlecznym” za wyjątkiem górnej kwatery drzwi – każda kwatera oddzielnie

  szklona

- drzwi przymykowe , jednoskrzydłowe , przeszklone o wymiarach w świetle 100x200 cm

- wyposażenie drzwi – jeden zamek z wkładką patentową , klamki , samozamykacz wewnętrzny z funkcją „ stop”,

- rysunek ścianki – załącznik nr 6 do IZ

Uwaga:

 1. przed wykonaniem należy dokonać dokładnego pomiaru na miejscu wbudowania
 2. posiadać certyfikat i deklarację zgodności producenta
 3. atesty i aprobaty na okucia i elementy montażowe

Szczegółowy zakres zadania został określony w przedmiarach robót i rysunku ścianki . Zamawiający udostępnia przedmiary robót  jako pomoc dla wykonawcy przy sporządzaniu oferty.

Przed złożeniem oferty Wykonawca powinien zapoznać się z warunkami lokalizacyjno – terenowymi

i wziąć je pod uwagę przy sporządzaniu oferty.

Zamawiający zapewni Wykonawcy możliwość korzystania z energii elektrycznej i wody. Wykonawca z tego tytułu  poniesie zryczałtowane koszty w wysokości :

-  za energię elektryczną – 20,00 zł.  ( słownie:  dwadzieścia złotych /00 groszy)

-  za wodę  - 20 ,00 zł. ( słownie :  dwadzieścia złotych / 00 groszy)

2. Kody CPV opisujące przedmiot zamówienia:    

45421125-6 – instalowanie stolarki

3. Dokumentacja istniejąc

 • Rysunek nr 1 – załącznik nr 6 do IZ
 • Przedmiar robot – załącznik nr 5 do IZ

4. Składanie ofert częściowych : nie dopuszcza się  

5. Termin wykonania zamówienia wymagany :                                            

                                            rozpoczęcia    :    od  podpisania umowy 

                                            zakończenia   :    do 15.12.2016 r.

6. Wymagana gwarancja :         na roboty    min. 3 lata 

                                                 na stolarkę  min 5 lat

7. Informacja o zamówieniach uzupełniających:

    Zamawiający nie   przewiduje zamówień uzupełniających.

8. Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela :

    1. Kierownik Działu Inwestycji i Remontów w PZE mgr inż. Michał Tomczykiewicz

        (w godzinach pracy Zarządu)  tel. (032) 210-21-93 wew.116.

    2. Inspektor Działu Inwestycji i Remontów w PZE Halina Faruga

        (w godzinach pracy Zarządu)  tel. (032) 210-21-93 wew.115

9. Zawartość oferty

a) formularz oferty

b) kosztorys  uproszczony

c) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu składanych na podstawie art. 25 a

    ust 1 ustawy Prawa zamówień publicznych – wg załączonego wzoru  załącznika nr 2A do niniejszej instrukcji

d) informacja w związku z poleganiem na zasobach innych podmiotów – wg załączonego wzoru - załącznika 2B

    niniejszej instrukcji

e) Oświadczenie wykonawcy oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie     art. 24 ust. 1 

     i ust. 5 wg załączonego wzoru - załącznika nr 2C do niniejszej instrukcji

f)  wykaz robót  wg załączonego wzoru  załącznika nr 4 do niniejszej instrukcji

    Uwaga – do wykazu należy dołączyć referencje z wykonywania podobnych robót do przedmiotu zamówienia –

     za spełnienie tego warunku   zamawiający uzna doświadczenie w wykonaniu przynajmniej dwóch zadań

     związanych z wykonaniem:   dostawy i montażu stolarki aluminiowej    o wartości  zbliżonej do wartości

     przedmiotowego zamówienia

 g) oświadczenie wykonawcy potwierdzające posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami

     przez wskazanie osoby  w zakresie niezbędnym do wykonania  zamówienia w specjalności budowlano –

     konstrukcyjnej  oraz oświadczenie potwierdzające wpis danej osoby  na  listę  członków właściwej  izby

h) aktualny odpis z właściwego rejestru , jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru , w celu

    wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24. ust.1 pkt. 2 ustawy wystawionego nie

    wcześniej niż 6  miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych

    oświadczenia w zakresie  art. 24 ust. 1 pkt.2 Ustawy

10. Opakowanie i oznaczenie oferty:

     Ofertę należy umieścić w nieprzeźroczystej zaklejonej kopercie i opisanej:

     Nadawca:   Nazwa i adres Wykonawcy  (pieczęć)

     Adresat:     Pszczyński Zarząd Edukacji 43-200 Pszczyna ul. Zdrojowa 4

Oferta na:

 Wymiana wewnętrznej ścianki aluminiowej  z drzwiami

w Szkole Podstawowej Nr 11 w Porębie.

 

     Nie otwierać przed:  14.10.2016 r. godz. 1100

11. Oferty należy złożyć w PZE Pszczyna, ul. Zdrojowa 4 w pok. nr 103 do  14.10.2016 r. do godz. 11 00

    Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane pod warunkiem ich dostarczenia w terminie j.w.

     Publiczne otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu   14.10.2016 r.  o godz. 1100 w siedzibie Zamawiającego 

     pokój 116

12. Ogłoszenie wyników

    Publiczne ogłoszenie wyników nastąpi w PZE Pszczyna ul. Zdrojowa 4 w terminie 2 dni.

13. Opis sposobu obliczenia ceny

13.1 Cenę oferty należy określić na podstawie  dokumentacji technicznej , przedmiaru robót  i wizji lokalnej

13.2 Cenę obliczoną w sposób podany w p-cie 13.1 należy wpisać do formularza oferty i powiększyć

        o należny podatek Vat.

14. Kryteria oceny i punktacji ofert

Oferty oceniać się będzie tylko na podstawie ceny ofertowej.

cena - waga 100%

punktacja - 10 pkt dla oferty najtańszej, pozostałe oferty proporcjonalnie mniej

wzór : ( cena oferty najtańszej podzielona przez cenę oferty rozpatrywanej ) x 100% x 10 pkt

15. Warunki zawarcia umowy

15.1 Projekt umowy, na której warunkach nastąpi zawarcie umowy z wybranym w niniejszym postępowaniu oferentem jest załącznikiem do niniejszej instrukcji.

Uwaga: Przedmiary robót przekazane wykonawcom są tylko pomocą w wycenie przedmiotu zamówienia. Wykonawca uwzględni w wycenie wszystkie koszty, które mogą zaistnieć w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia oraz uwzględni ryzyko wystąpienia kosztów, których nie jest

w stanie przewidzieć składając ofertę, mając na uwadze, że zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe. Wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu wynagrodzenia ryczałtowego określonego w przepisach dotyczących umów o dzieło - art. 632 ustawy Kodeks cywilny.  Wykonawca nie może żądać  podwyższenia wynagrodzenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

15.2 Zamawiający dopuszcza w postępowaniu uczestnictwo podwykonawców. Wykonawca, który zamierza wykonać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać jaką część zamówienia (rodzaj pracy) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca.

Każdorazowo przed zawarciem umowy z podwykonawcom wykonawca przedstawi zamawiającemu do  akceptacji projekt umowy z podwykonawcą na podstawie przepisów art. 6471 § 2 ustawy Kodeks cywilny.

15.3 Warunkiem podpisania umowy jest przedstawienie dowodu wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

15.4 Ustala się wartość zabezpieczenia w wysokości 10% wartości brutto zamówienia w formie gotówki.

15.5 Zabezpieczenie należy wpłacić na konto : ING Bank Śląski o/Pszczyna -  Pszczyński  Zarząd Edukacji

     - nr 80 1050 1070 1000 0090 3028 5937

15.7 Szczegółowe warunki przeznaczenia kwoty zabezpieczenia oraz jego zwrot określone są we wzorze umowy.

16. Niniejsza instrukcja zamówienia posiada następujące załączniki:

                               a). Formularz oferty - zał. Nr 1

                               b). Oświadczenie wstępne – zał. Nr 2A

                               c)  Informacja – zał. 2B

                               d)  Oświadczenie Wykonawcy – zał. nr 2C

                               e)  Projekt umowy - zał. Nr 3

                               f)  Wykaz robót – zał. Nr  4

                               g)  Przedmiar robót  – zał. Nr 5

                               h)  Rysunek nr 1 –  zał. Nr 6

                               i). Druk - Zobowiązanie Gwarancyjne- wymagana przez Zamawiającego treść

                                                 zobowiązania  gwarancyjnego wykonawcy robót budowlanych - zał. Nr 7

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.