Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Naprawa elewacji budynku wymiennikowni z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami

Przedmiot:

Naprawa elewacji budynku wymiennikowni z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach
ul. Na Szlakowisku 8
27-200 Starachowice
tel. (41) 274-80-53
fax (41) 274-78-46
e-mail: sekretariat@zecstar.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Starachowice
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 13:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Naprawa elewacji budynku wymiennikowni z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami
administracyjno-biurowymi przy ul. Na Szlakowisku 8 w Starachowicach”.

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach

ul. Na Szlakowisku 8, 27-200 Starachowice, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod  nr KRS 0000061314, NIP 664-000-00-35, REGON 290021052

tel. (41) 274-80-53,  fax (41) 274-78-46, e-mail: zecstar.pl" style="">sekretariat@zecstar.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia

Zgodnie z art. 138a w zw. z art. 132 ust.1, pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2015.2164 ze zm.), zwanej dalej „Ustawą” do postępowania nie stosuje się przepisów Ustawy.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, o którym mowa w Regulaminie udzielania zamówień, w Zakładzie Energetyki Cieplnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w Starachowicach, których wartość nie przekracza kwoty 30 000 euro zwanym dalej „Regulaminem”.

W sprawach nieregulowanych w SIWZ zastosowanie mają zapisy Regulaminu.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia pn: „Naprawa elewacji budynku wymiennikowni  z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami administracyjno-biurowymi przy
ul. Na Szlakowisku 8  w Starachowicach.

 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ.
 2. Wypełnione oświadczenie wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ.
 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw       do wykluczenia, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie potwierdzonego wniosku przez właściwy organ o dokonanym wpisie do właściwego rejestru lub centralnej ewidencji.
 1. Inne informacje:
 1. Osoby do kontaktu z Zamawiającym:

1.1. W sprawach technicznych:

 1. Joanna Adamczyk-Dziubińska – Kierownik Działu Technicznego, tel. (41) 274-80-53 wew. 204
 2. Piotr Pożoga – Inspektor ds. technicznych, tel. (41) 274-80-53 wew. 231

1.2. W sprawach proceduralnych:

 1. Marta Zięba – Inspektor ds. zamówień i marketingu, tel. (41) 274-80-53 wew. 205

1.3. Informacji udziela się w dni robocze, w godzinach: 7:00 ÷ 14:00

 1. Termin składania ofert: 2016-10-12 godzina 13:00, w zamkniętych kopertach z napisem:

Naprawa elewacji budynku wymiennikowni z zapleczem socjalnym i pomieszczeniami
administracyjno-biurowymi przy ul. Na Szlakowisku 8 w Starachowicach”.

Miejsce składania ofert: ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Starachowicach, ul. Na Szlakowisku 8, 27-200  Starachowice.

 1. Kryteria oceny ofert: najniższa cena z wagą 100%.
 2. Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
 3. Termin związania ofertą: 30  dni od dnia terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili, bez podania przyczyny.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.