Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej pawilonu mieszkalnego

Przedmiot:

Remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej pawilonu mieszkalnego

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Karny w Gębarzewie
62 – 241 Żydowo
tel. 61 429-23-30
tel. 61 429-23-29
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Gębarzewo
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-10 15:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
”Zamówienie Publiczne poniżej 30 000 euro,
kierowane do podmiotów wskazanych,  w art. 4d ust.1  pkt. 8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

 

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora Zakładu Karnego w Gębarzewie Nr 67/2014 z dnia 17.06.2014 r. w sprawie Regulaminu pracy oraz składu komisji przetargowej w ZK w Gębarzewie, Regulaminu udzielania zamówień publicznych przez ZK w Gębarzewie oraz Instrukcji udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro, zmienionego zarządzeniem nr 9/2015 z dnia 13.03.2015r. oraz nr 15/2015 z dnia 08.05.2015r. oraz działając w oparciu o art. 4d ust. 1 pkt. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych       (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 1020 z późń. zm.) Zakład Karny w Gębarzewie zwraca się o przedstawienie ofert cenowych w przedmiocie- remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej  pawilonu mieszkalnego C, na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie.
 

1. Przedmiot zamówienia:

 
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej  pawilonu mieszkalnego C na terenie Zakładu Karnego w Gębarzewie.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie niniejszym zaproszeniem,  w szczególności z opisem zamówienia (załącznik nr 1) i przedmiarem robót (załącznik nr 1a), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązującymi normami z należytą starannością oraz zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca, w trakcie realizacji zamówienia zobowiązany będzie do odpłatnego zatrudnienia osób pozbawionych wolności ( minimum 30 %). Warunki oraz zasady zatrudnienia oraz rozliczania osób pozbawionych wolności uzgodnione będą pomiędzy Wykonawcą a Zakładem Karnym w Gębarzewie.
 

2.Termin wykonania zamówienia:

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy, aczkolwiek dokładny termin rozpoczęcia prac zostanie uzgodniony z właściwym przedstawicielem Zamawiającego.
Termin ostateczny zakończenia prac to:  do  dnia 21 grudnia  2016 roku.
 
3.    Informuję, że zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami.
Wykonawca, który zaproponuje najkorzystniejszą dla Zamawiającego cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia, otrzyma zlecenie jego realizacji. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
 
4.    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:  Cena - 100%
 
      Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty będzie kierował się wyłącznie najniższą ceną brutto oferty zaproponowaną przez Wykonawcę. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą pod względem ceny. W przypadku złożenia co najmniej dwóch najkorzystniejszych ofert- identycznych pod względem ceny Zamawiający przeprowadzi tzw. dogrywkę tj. wykonawcy, którzy złożyli dwie takie same oferty cenowe, złożą ofertę po raz kolejny, z tym że kolejna oferta musi opiewać na kwotę niższą aniżeli w przypadku złożenia pierwszej oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość prowadzenia negocjacji w zakresie warunków realizacji zamówienia z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

6.Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty jak i możliwość odstępstwa od wyboru którejkolwiek z ofert.

 

7. Zamawiający zastrzega, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych, prawo unieważnienia postępowania o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 1020, z późń. zm.) określonego w art. 4 pkt. 8 w/w. ustawy, bez podawania przyczyn.

 

8. Koszt przygotowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

 
9.    Miejsce i termin składania ofert:
 
      Oferty należy  składać w Sekretariacie znajdującym się na terenie jednostki w dni powszednie tygodnia w godzinach urzędowania Zamawiającego tj. 07.15 – 15.15
      do dnia  10 października  2016r.  do godz. 15.00  na adres:
 
Zakład Karny w Gębarzewie
62 – 241 Żydowo
 
      Koperta ma być zaadresowana według wzoru:
Zakład Karny w Gębarzewie, 62-241 Żydowo
Oferta na  Zamówienie publiczne poniżej 30 000 euro,
kierowane do podmiotów wskazanych,  w art. 4d ust. 1 pkt. 8  PZP;
remont instalacji elektrycznej i teletechnicznej pawilonu mieszkalnego C  na terenie   Zakładu  Karnego  w Gębarzewie”.
* Miejscem składania ofert jest Sekretariat Zakładu Karnego. Na wykonawcy ciąży obowiązek aby  oferta składana w postępowaniu trafiła do Sekretariatu..                   
 

5.Zamawiający informuje, że ocenie podlegać będą tylko te oferty, które wpłyną do Zamawiającego w okresie od dnia wszczęcia niniejszego zapytania do dnia w którym upłynie termin składania ofert. Oferta złożona po wskazanym terminie zostanie zwrócona na adres Wykonawcy. Zamawiający poinformuje wszystkich uczestników, którzy złożą oferty o dokonanym wyborze. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający uzgodni miejsce oraz termin zawarcia umowy.

 
  1. Osobą do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania jest/są:
            stanowisko                   kierownik D/Kw oraz inspektor D/Kw
imię i nazwisko            Michał Spychała oraz  Beata Politowicz
tel.                                61 429-23-30; 61 429-23-29
w terminach:     od poniedziałku do piątku w godzinach 0715- 1515

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.