Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Przedmiot:

Wymiana instalacji elektrycznej w lokalu mieszkalnym

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: ZBiLK Szczecin
70-546 Szczecin
ul. Mariacka 25
tel. 91 48 86 333
tel. 91 48 86 352
Województwo: zachodniopomorskie
Miasto: Szczecin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Wymiana instalacji elektrycznej  w lokalu mieszkalnym nr 2 przy  ul. Kaszubskiej 32  w Szczecinie.

1. Przedmiot zamówienia - szczegółowy zakres robót do wykonania zgodnie z przedmiarem robót i planem instalacji  elektrycznej  w mieszkaniu  stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia.
Zakres prac obejmuje :
1) Sprawdzenie istniejącego WLZ  od tablicy licznikowej TL-1f do projektowanej tablicy bezpiecznikowej TM w mieszkaniu nr 2 , wykonanie pomiarów elektrycznych WLZ i sporządzenie protokołów pomiarów;
2) Rozdzielenie szyny N na szyny N i PE;
3) Wymianę tablicy bezpiecznikowej w mieszkaniu na nowa TM 12 modułową wraz z zabezpieczeniami;
4) Demontaż starej  instalacji elektrycznej;
5) Ułożenie nowej instalacji elektrycznej podzielonej na dwa obwody z dwoma wyłącznikami;
6) Pomiary wykonanej instalacji elektrycznej  i sporządzenie protokołów pomiarów.

UWAGA:
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć atesty i aprobaty  na  wbudowane materiały. Instalację elektryczną należy wykonać w obwodach podanych na planie instalacji w mieszkaniu a ułożoną instalację zgłosić do odbioru przed zakryciem.

2. Termin –  20  dni  roboczych od dnia podpisania umowy
     min. okres gwarancji – 24 miesiące

3. Osobą do kontaktu w sprawie przedmiaru robót i realizacji prac jest inspektor Działu Technicznego ZBiLK Pan Jan Skwarczyński   
     tel. 91 42 43 454 , ul. Żubrów 1 w Szczecinie.
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują minimum jedną osobą z uprawnieniami  do jedną osobą z uprawnieniami do zajmowania się eksploatacją urządzeń i instalacji energii elektrycznej lub jedną osobą posiadającą  uprawnienia do zajmowania się dozorem  w zakresie obsługi, napraw i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów ww. specjalności oraz  przynależącą do właściwej izby samorządu zawodowego.
UWAGA:
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. z 2016r Nr 290) osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. Ponadto, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Przedmiar robót oraz plan instalacji elektrycznej w mieszkaniu można pobrać ze strony internetowej Zarządu Budynków i Lokali Komunalnych w Szczecinie www.zbilk.szczecin.pl albo odebrać w pokoju nr 9 przy ul. Mariackiej 25, po dostarczeniu dowodu wpłaty dokonanej w banku lub na poczcie – na konto nr  91 1020 4795 0000 9202 0292 7580 cena kompletu - 20,00 zł (słownie: dwadzieścia  złotych).
Termin:
składania ofert - 10.10 .2016r. do godz. 10:00,  Szczecin, ul. Mariacka 25 w pokoju nr 9. 
Dział Zamówień Publicznych , Beata  Wieczorek tel. 91 48 86 347
otwarcia ofert -  10. 10 .2016r. o godz. 10:15, Szczecin, ul. Mariacka 25 w pok. nr 14.

Forma oferty:
a) Na ofertę składa się oferta cenowa  (wg załączonego wzoru) i  kosztorys  ofertowy oraz kopia aktualnych uprawnień,  aktualnego  zaświadczenie  właściwej izby samorządu zawodowego.
 b) Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „oferta na wymianę instalacji elektrycznej  w lokalu mieszkalnym nr 2 przy ul. Kaszubskiej 32  w Szczecinie”.
Kryterium oceny oferty:
a)   Jedynym kryterium oceny ofert jest cena, określona jako ryczałt. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
b)    Cena ryczałtowa musi wynikać z kalkulacji zawartej w ofercie.
c)    Podane w przedmiarach robót podstawy nakładów w postaci odpowiednich tablic KNR użyte są jedynie w celu pełniejszego opisu robót. Podana podstawa nie stanowi obowiązującej dla wykonawcy podstawy przy kalkulacji ceny. Podstawą dla wykonawcy winna być jego własna kalkulacja wynikająca z rachunku ekonomicznego.

UWAGA!  Zamawiający zastrzega sobie prawo:
1) przeprowadzenia negocjacji, dotyczących zaoferowanej ceny,
2) unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.

Zamawiający nie będzie ponosić odpowiedzialności, za nieterminowe złożenie oferty, w szczególności w sytuacji, gdy oferta
nie zostanie złożona do pokoju nr 9 w ZBiLK przy       ul. Mariackiej 25 w Szczecinie, lecz wpłynie do Biura Obsługi Klienta.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy podpisania umowy przez Wykonawcę którego oferta została wybrana do realizacji prac, Wykonawca będzie wykluczony z ubiegania się o realizację zamówień ogłaszanych zgodnie z art.4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych. (Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zm.)

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.