Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 11 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Odnowienie elewacji budynku szkoły

Przedmiot:

Odnowienie elewacji budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: GMINA WODZISŁAW
ul. Krakowska 6
28-330 Wodzisław

Osoba do kontaktu:
Teresa Kamińska, tel. 41 380 61 20
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Wodzisław
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-10 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Przedmiot zamówienia: Odnowienie elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Piotrkowicach poprzez zmycie.

Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres robót:

- zabezpieczenie otworów okiennych i drzwiowych przed zabrudzeniem,

- oczyszczenie mechaniczne i zmycie elewacji z cienkowarstwowego tynku akrylowego przy użyciu myjki ciśnieniowej i płynu do mycia elewacji,

- uporządkowanie placu budowy.

Szczegółowy zakres robót opisuje przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2.

Termin wykonania zamówienia: 40 dni od podpisania umowy. Za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania ww. działalności oraz wiedzę i doświadczenie w tym zakresie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

- podinsp. ds. zamówień publicznych – P. Teresa Kamińska, tel. 41 380 61 20

Ze szczegółami zadania można zapoznać się w siedzibie Zamawiającego: ul. Krakowska 6, 28 330 Wodzisław, tel. (41) 380 61 20, w dni robocze (poniedziałek – piątek) w godz. 7:30 – 15:30.

Opis sposobu obliczenia ceny:

1. W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto za wykonanie robót, zgodnie z załączonym kosztorysem ofertowym (należy przyjąć ilości obmiarowe).

2. Dla porównania ofert Zamawiający przyjmie cenę ofertową brutto.

3. Przed obliczeniem ceny oferty Oferent powinien uzyskać niezbędne do sporządzenia oferty informacje mające wpływ na wartość zamówienia.

4. Podana cena jest ceną ryczałtową i nie będzie podlegać zmianie i waloryzacji.

5. Cenę należy skalkulować uwzględniając wszelkie koszty niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, wymagane opłaty oraz upusty i rabaty których Wykonawca zamierza udzielić.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy będzie płatne Wykonawcy w terminie 30 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Podstawą do wystawienia faktury jest podpisany bez uwag protokół odbioru robót.

Wykonawca jest związany złożoną ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert.

Sposób przygotowania oferty: Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy.

Ofertę można przesłać mailem, faxem lub listem lub złożyć osobiście na Sekretariat Urzędu Gminy w Wodzisławiu w terminie do dnia 10.10.2016 r. do godz. 12:00.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty: Najniższa cena.

Uwagi dla Wykonawców:

 1. Do oceny ofert zostaną przyjęte oferty złożone w terminie składania ofert, poprawne, nie zawierające błędów i kompletne.

 2. Pozostałe oferty nie będą brane pod uwagę przy ocenie.

 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2017

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.