Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły

Przedmiot:

Wymiana stolarki okiennej w budynku szkoły

Data zamieszczenia: 2016-10-04
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Pobiedziskach
ul. Kostrzyńska 23
62-010 Pobiedziska
tel/fax: 61 81 77 142
e-mail: sekretariat@pobiedziska.szkola.pl
Województwo: wielkopolskie
Miasto: Pobiedziska
Wadium: -
Termin składania ofert: 2016-10-10 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) zwracamy się z zapytaniem o złożenie oferty na wymianę stolarki okiennej w budynku ZS w Pobiedziskach ul. Kostrzyńska 25.

2. Przedmiot zamówienia:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w:

Załącznik nr 4 – Inwentaryzacja oraz projekt wymiany stolarki okiennej

Załącznik nr 5 – Pozwolenie nr 132/A/2016.

Wszystkie okna montowane w pomieszczeniach muszą posiadać współczynnik przenikalności co najmniej K=1,1.

Do zakresu wykonanych robót wchodzi:

- zabezpieczenie pomieszczeń przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

- ostrożne wykucie z murów podokienników i starych okien.

- osadzenie okien i podokienników z obróbką (szpachlowanie na gładko i malowanie należy do zadań zamawiającego).

Wyszczególnienie robót:

- montaż ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem.

- wykonanie i uzupełnienie uszkodzonych tynku od wewnątrz i na zewnątrz.

- oczyszczenie powierzchni stolarki okiennej po jej montażu 

- oczyszczenie pomieszczeń w których były wykonywane prace.

- oczyszczenie terenu ze starych okien, podokienników i innych zanieczyszczeń powstałych w trakcie prac (koszt wykonawcy).

Okna i użyte materiały muszą być wykonane i zamontowane z obowiązującymi normami, przepisami techniczno budowlanymi w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu mają służyć.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe i nie używane.

3. Termin realizacji zamówienia i obowiązywania umowy:

Od dnia podpisania umowy do 22-12-2016r.

4. Sposób przygotowania oferty:

a) oferty należy sporządzić na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem

b) należy umieścić ją w zabezpieczonej kopercie, z opisem zawierającym:

- adres zamawiającego

- adres oferenta

- nazwę zamówienia, tj.: "Wymiana stolarki okiennej ZP.30.06.2016"

c) oferta musi składać się z:

- wypełnionej karty oferty z formularzem cenowym (załącznik nr.1)

- oświadczenia oferenta (załącznik nr.2)

- kserokopii polisy ubezpieczeniowej OC i potwierdzenia opłaty na minimalną kwotę wartości składanej oferty

- przynajmniej dwóch referencji lub potwierdzeń z których będzie wynikało, wykonanie prac wymiany stolarki drewnianej w budynku wpisanym do rejestru zabytków.

5. Cena oferty będzie ceną ryczałtową.

6. Wykonawca w celu oszacowania wartości zamówienia przed złożeniem oferty powinien dokonać własnych pomiarów i oględzin.

7. Zamawiający zastrzega, że:

a) prowadzone postępowanie dotyczy zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30.000 EURO,

b) postępowanie nie jest przetargiem w rozumieniu prawa zamówień publicznych, przepisów prawa cywilnego lub innych przepisów powszechnie obowiązujących,

c) od rozstrzygnięcia Zamawiającego nie przysługują jakiekolwiek środki ochrony prawa,

d) postępowanie może zostać zakończone (przerwane) w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

8. Kryterium wyboru Wykonawcy jest najniższa cena brutto.

a) cena winna być wyrażona w złotych polskich PLN.

b) zamawiający dokona oceny ofert nieodrzuconych.

c) przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium najniższej ceny -100%.

d) dokonanie oceny ofert nastąpi przez punktowanie w/w kryterium w skali 0-100 punktów

wg następującej formuły:

            (Cn/Cof.b)xl00 pkt = ilość punktów

gdzie:

Cn- najniższa cena oferty brutto

Cof.b - cena brutto oferty badanej

100 - wskaźnik stały

e) Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

9. Termin i miejsce złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć do dnia 10.10.2016r. do godziny 10.00 w sekretariacie siedziby Zamawiającego. Oferty złożone po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.