Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługi świadczone przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Przedmiot:

Usługi świadczone przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Powiat Żarski
Al. Jana Pawła II 5
68-200, Żary
telefon - 684 790 600
faks - 684 790 601
www.powiatzary.pl
j.chomik@powiatzarski.pl
Województwo: lubuskie
Miasto: Żary
Wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:- część 1 ( zadanie 1) 2 000,00 zł.- część 2 ( zadanie 2) 5 000,00 zł - część 3 ( zadanie 3) 8 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w :- pieniądzu- poręczeniach bankowych lub porę
Termin składania ofert: 2016-10-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi świadczone przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2016/2017.
Numer referencyjny: WIGN.272.38.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2016/2017 z podziałem na części ( zadania):Część Nr 1 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego, na terenie gminy: Żary, Miasta Żary.Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.Część Nr 2 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego, na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużycki, Trzebiel, Tuplice.Wykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.Część Nr 3 Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brody, i Gminy TupliceWykaz dróg stanowi załącznik do niniejszej SIWZ2. STANDARTY UTRZYMANIA DRÓG W OKRESIE ZIMOWYM NA DROGACH ZARZĄDZANYCH PRZEZ POWIAT ŻARSKI – stanowi załącznik do niniejszej SIWZ.3.Zakres usług obejmuje:3.1. Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową.3.2.Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową.3.3. Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu3.4. Zamiatanie ulic min.dwa razy w miesiącu (usługa w ramach dyżurów), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni.3.5.Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej, w terminie do 10 kwietnia 2017 r.3.6.Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi.3.7. Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ”3.8. Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg.3.9. Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi,- numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD,- godzinę wyjazdu, rodzaj usługi, numery dróg, na których pojazd świadczył usługę oraz godzinę doprowadzenia stanu drogi do warunków określonych w specyfikacjach,- wydruk z systemu GPS3.10.Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót.3.11.Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg.3.12..Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 3.13.Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 4. Przy świadczeniu usług obowiązywać będą następujące terminy:- gotowość sprzętu na dzień 01 listopada 2016r.,- rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania,- w przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2016 roku.- zakończenie usługi poda zamawiający z jednodniowym wyprzedzeniem.5. Wykaz dróg miejskich i zamiejskich ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania dla poszczególnych części zamówienia, mapa powiatu żarskiego do akcji zimowej oraz specyfikacje techniczne określone są w załącznikach do niniejszej specyfikacji.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ciągłych opadów śniegu, gołoledzi. Zamówienie polega na powtórzeniu usług opisanych w pkt. 3 SIWZ.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data rozpoczęcia: 01/11/2016 data zakończenia: 31/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Suma gwarancyjna – 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek zostanie uznany za spełniony jeżeli wykonawca: 1) wykaże, że wykonał usługi przy zimowym utrzymaniu dróg na drogach kategorii nie niższej niż drogi powiatowe wraz z załaczeniem dowodów ( np. referencje), że usługi zostały wykonane należycie. Progu kwotowego zamawiajacy nie stawia. 2) wykaze że dysponuje: - piaskarka minimum 2 szt. - pług odśnieżny minimum 2 szt. - sprzęt do usuwania zasp śnieżnych (np. równiarka) minimum 1 szt. - wytwornica solanki minimum 1 szt. - ładowarka minimum 1 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załaczeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonanw należycie, wg załącznika nr 6 do SIWZ składanego na wezwanie Zamawiającego. 2. Wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wg załącznika nr 7 do SIWZ składanego na wezwanie Zamawiającego. 3. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia składanego na wezwanie Zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
a. wypełniony formularz ofertowy wg załącznika nr 1.b. w przypadku Wykonawców występujących wspólnie – pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. 12.7 niniejszej SIWZ c. parafowany wzór umowyd. dowód wniesienia wadium
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie:- część 1 ( zadanie 1) 2 000,00 zł.- część 2 ( zadanie 2) 5 000,00 zł - część 3 ( zadanie 3) 8 000,00 zł 2. Wadium może być wnoszone w : - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na konto Zamawiającego nr. 21 1020 5460 0000 5102 0006 0517. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do podanego w pkt. 17 ppkt 3) terminu znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego. 4.Zamawiający zwróci wadium zgodnie z przepisami art. 46 ust. 1, 1a i 2 ustawy. 5.Wykonawca traci wadium na rzecz zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i ust 5 ustawy. 6.Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust.1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.Oferta nie zabezpieczona wadium stanowić będzie podstawę od jej odrzucenia

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin zapłaty 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w niżej wymienionych przypadkach:1.1 ZMIANY OGÓLNE Możliwa jest:a) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy;b) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy.1.2 ZMIANY RZUTUJĄCE NA WYNAGRODZENIE Możliwa jest zmiana postanowień umowy: a) w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług(VAT). b) realizacją dodatkowych usług od dotychczasowego wykonawcy w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, tj. ciągłych opadów śniegu, gołoledzi. 2. Określa się następujący tryb dokonywania zmian postanowień umowy: 2.1 Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie, za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod rygorem nieważności. 2.2 Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia powyższych okoliczności. 2.3 Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/10/2016, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego, na terenie gminy: Żary, Miasta Żary.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową.2.Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową.3. Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu4. Zamiatanie ulic min.dwa razy w miesiącu (usługa w ramach dyżurów), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni.5.Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej, w terminie do 10 kwietnia 2017 r.6.Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi.7. Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ”8. Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg.9. Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi,- numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD,- godzinę wyjazdu, rodzaj usługi, numery dróg, na których pojazd świadczył usługę oraz godzinę doprowadzenia stanu drogi do warunków określonych w specyfikacjach,- wydruk z systemu GPS10.Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót.11.Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg.12.Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13.Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 14. Przy świadczeniu usług obowiązywać będą następujące terminy:- gotowość sprzętu na dzień 01 listopada 2016r.,- rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania,- w przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2016 roku.- zakończenie usługi poda zamawiający z jednodniowym wyprzedzeniem.15. Wykaz dróg miejskich i zamiejskich ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania dla poszczególnych części zamówienia, mapa powiatu żarskiego do akcji zimowej oraz specyfikacje techniczne określone są w załącznikach do niniejszej specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin zapłaty 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w południowej części Powiatu Żarskiego, na terenie gminy: Żary, Lipinki Łużycki, Trzebiel, Tuplice.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową.2.Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową.3. Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu4. Zamiatanie ulic min.dwa razy w miesiącu (usługa w ramach dyżurów), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni.5.Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej, w terminie do 10 kwietnia 2017 r.6.Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi.7. Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ”8. Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg.9. Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi,- numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD,- godzinę wyjazdu, rodzaj usługi, numery dróg, na których pojazd świadczył usługę oraz godzinę doprowadzenia stanu drogi do warunków określonych w specyfikacjach,- wydruk z systemu GPS10.Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót.11.Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg.12.Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13.Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 14. Przy świadczeniu usług obowiązywać będą następujące terminy:- gotowość sprzętu na dzień 01 listopada 2016r.,- rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania,- w przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2016 roku.- zakończenie usługi poda zamawiający z jednodniowym wyprzedzeniem.15. Wykaz dróg miejskich i zamiejskich ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania dla poszczególnych części zamówienia, mapa powiatu żarskiego do akcji zimowej oraz specyfikacje techniczne określone są w załącznikach do niniejszej specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin zapłaty 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w północnej części Powiatu Żarskiego na terenie Miasta i Gminy Lubsko, Miasta i Gminy Jasień, Gminy Brody, i Gminy Tuplice
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Utrzymywanie ciągłej przejezdności dróg i ulic poprzez odśnieżanie całej sieci dróg objętych umową.2.Zwalczanie śliskości pośniegowej i gołoledzi poprzez posypywanie całej sieci dróg objętych umową.3. Oczyszczanie podczas roztopów wpustów ulicznych z błota i śniegu4. Zamiatanie ulic min.dwa razy w miesiącu (usługa w ramach dyżurów), gdy przerwa w robotach ZUD wynosi 14 dni.5.Oczyszczenie wpustów ulicznych oraz usunięcie piasku pozostałego po akcji zimowej, w terminie do 10 kwietnia 2017 r.6.Zapewnienie materiałów służących do skutecznego zwalczania śliskości pośniegowej i gołoledzi.7. Całodobowe pełnienie dyżurów z gotowością sprzętu i transportu oraz natychmiastowe rozpoczynanie robót po wystąpieniu warunków zimowych opisanych w specyfikacjach: „ODŚNIEŻANIE DROGI” oraz „ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ”8. Prowadzenie ewidencji dziennej wykonywanych robót, rejestrowanie istotnych zdarzeń oraz opis stanu i przejezdności dróg.9. Do każdej faktury należy dołączyć potwierdzony wykaz, zawierający: - datę świadczenia usługi,- numery rejestracyjne pojazdów pracujących przy ZUD,- godzinę wyjazdu, rodzaj usługi, numery dróg, na których pojazd świadczył usługę oraz godzinę doprowadzenia stanu drogi do warunków określonych w specyfikacjach,- wydruk z systemu GPS10.Ponoszenie odpowiedzialności i pokrywanie w pełnej wysokości za szkody wynikające z nienależytego wykonania robót.11.Zapewnienie stałej łączności oraz przekazywanie do Starostwa Powiatowego w Żarach rzetelnych informacji na temat przejezdności dróg.12.Baza sprzętowa do prowadzenia robót ZUD powinna mieścić się na terenie objętym tymi robotami tj. na terenie Powiatu Żarskiego. Oddalenie bazy od strefy obsługiwanej sprzętem do ZUD o każde 10 km, musi być rekompensowane skierowaniem do pracy, bez dodatkowego wynagrodzenia, dodatkowych jednostek będących własnością Wykonawcy. Przy odległości większej niż 10 km obowiązuje wielokrotność podstawionych do realizacji zadania jednostek sprzętowych, będących własnością Wykonawcy. 13.Pozostawanie w całodobowej gotowości sprzętu i pracowników w okresie, gdy w danym dniu, w godzinach nocnych oraz rannych, nie zachodzi konieczność odśnieżania dróg lub likwidacji gołoledzi. 14. Przy świadczeniu usług obowiązywać będą następujące terminy:- gotowość sprzętu na dzień 01 listopada 2016r.,- rozpoczęcie usługi pracy sprzętu na wezwanie zamawiającego nie później niż w ciągu dwóch godzin od wezwania,- w przypadku braku pracy sprzętu, wyznacza się datę rozpoczęcia dyżurów na dzień 15 listopada 2016 roku.- zakończenie usługi poda zamawiający z jednodniowym wyprzedzeniem.15. Wykaz dróg miejskich i zamiejskich ich długości z podziałem na standardy zimowego utrzymania dla poszczególnych części zamówienia, mapa powiatu żarskiego do akcji zimowej oraz specyfikacje techniczne określone są w załącznikach do niniejszej specyfikacji.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
termin zapłaty 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.