Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych...

Przedmiot:

Usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji kotłowni olejowej

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: 32 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Zamościu
Marszałka Józefa Piłsudskiego 36
22-400, Zamość
telefon - 261 181 536
faks - 261 181 607
www.32wog.wp.mil.pl
32wog.zampub@wp.mil.pl
Województwo: lubelskie
Miasto: Zamość
Wadium: 1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : W zakresie części nr 1 - 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych) W zakresie części nr 2 - 1 800,00 zł (słownie: je
Termin składania ofert: 2016-10-14 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: CZĘŚC NR 1: Usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji kotłowni olejowej w Hrubieszowie przy ul. Chełmskiej 29. CZĘŚĆ NR 2: Usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji na terenie Strzelnicy Garnizonowej Srebrzyszcze garnizon Chełm.
Numer referencyjny: ZP/PN/37/2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie: CZĘŚC NR 1: Usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji kotłowni olejowej w Hrubieszowie przy ul. Chełmskiej 29. CZĘŚĆ NR 2: Usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji na terenie Strzelnicy Garnizonowej Srebrzyszcze garnizon Chełm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie dwóch części znajduje się w Rozdziale III SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 50700000-2

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/12/2019

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca w zakresie części nr 1 spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę tego samego rodzaju polegającą na prowadzeniu usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji kotłowni olejowej na kwotę, co najmniej 5 tys. zł brutto każda. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw kontrolno-pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D (Rozporządzenie Ministra Gospodarki pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 89 poz. 828/2003 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189 z późn. zm). Zamawiający uzna, że Wykonawca w zakresie zadania nr 2 spełnił ww. warunek, jeżeli wykaże, że: a) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę tego samego rodzaju polegającą na prowadzeniu usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji kotłowni olejowej, instalacji klimatyzacji, wentylacji na kwotę, co najmniej 5 tys. zł brutto każda. b) skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw kontrolno-pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D (Rozporządzenie Ministra Gospodarki pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 89 poz. 828/2003 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189 z późn. zm).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 13,14 i 21 ustawy wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.2) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiem z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.3) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne.4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.5) W przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, dokumenty wskazane w Rozdziale XII. B. pkt 3. ppkt. 1), 2),3),4) w odniesieniu do tych podmiotów. 6) W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, który nie jest podmiotem, na którego zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy - dokumenty wskazane w Rozdziale XII. B. pkt 3. ppkt. 1), 2),3),4) w odniesieniu do tego podwykonawcy. 7) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zastosowanie maja odpowiednie przepisy określone w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postepowaniu o udzielenie zamówienia. 8) W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia i dokumenty wymienione w Rozdziale XII. B. pkt 3. ppkt. 1), 2),3),4) składa każdy z wykonawców.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:W zakresie CZĘSCI NR 1:a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wskazujący, że wykonawca zrealizował minimum jedną usługę tego samego rodzaju tj. Prowadzenie usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji kotłowni olejowej na kwotę co najmniej 5 tys. zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wzór stanowi zał. nr 6 do SIWZ.b) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw kontrolno-pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D (Rozporządzenie Ministra Gospodarki pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 89 poz. 828/2003 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189 z późn. zm). – wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ.W zakresie CZĘSCI NR 2:a) wykazu usług wykonanych lub wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wskazujący, że wykonawca zrealizował minimum jedną usługę tego samego rodzaju tj. Prowadzenie usługi konserwacji, pogotowia technicznego, wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych w zakresie urządzeń i instalacji kotłowni olejowej, instalacji klimatyzacji, wentylacji na kwotę co najmniej 5 tys. zł brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje lub inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; - wzór stanowi zał. nr 6 do SIWZc) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami tj.: co najmniej 1 osobę posiadającą uprawnienia kwalifikacyjne do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, napraw kontrolno-pomiarowych, montażowych w zakresie urządzeń, instalacji i sieci gazowych serii E i D (Rozporządzenie Ministra Gospodarki pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji z dnia 28.04.2003r. (Dz. U. 89 poz. 828/2003 i nr 129, poz. 1184 oraz z 2005r. nr 141, poz. 1189 z późn. zm). – wzór stanowi zał. nr 5 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Przystępując do postępowania każdy z Wykonawców zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości : W zakresie części nr 1 - 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych) W zakresie części nr 2 - 1 800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset złotych) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r poz. 259.). 3. Wadium wniesione w pieniądzu wpłaca się przelewem z rachunku Wykonawcy na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta 59 1010 1339 0057 5713 9120 2000 z dopiskiem „wadium w post. nr ZP/PN/37/2016 – Usługa konserwacji w zakresie części nr ……4. Prawidłowo złożone wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert tj. do dnia 14.10.2016r. r. do godz.: 11.00. 5. Wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w Rozdziale XIV pkt 3 SIWZ, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).6. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy PZP.7. W przypadku składania oferty wspólnej, wadium wniesione przez jednego z Wykonawców uważa się za wniesione prawidłowo. 8. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 9. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczania na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określają odpowiednie przepisy ustawy Pzp.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do treści zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących okolicznościach i warunkach:1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, na mocy których na Zamawiającego lub Wykonawcę nałożony zostanie obowiązek zrealizowania przedmiotu zamówienia w sposób różniący się od zaoferowanego w ofercie lub obowiązek zmiany trybu wykonania usługi – z zastrzeżeniem, że zmiana przepisów nie była uchwalona przed wszczęciem postępowania o udzielenia zamówienia, w wyniku którego zawarto niniejsza umowę;2) zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku:a) zmian w planie finansowym Zamawiającego tj.: ograniczenia lub braku środków finansowych w planie finansowym Zamawiającego na rok następny na realizację zadania stanowiącego przedmiot umowy - skutkujących zmniejszeniem wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1 umowy, do wysokości wartości realizowanego lub zrealizowanego zakresu rzeczowego w ramach limitu środków finansowych zabezpieczonych w planie finansowym Zamawiającego;3) zmian w wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia w następujących przypadkach:a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;d) w przypadku, o którym mowa w pkt 2) lit.a);4) zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:a) gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnym terminie nie leży w interesie Zamawiającego - o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego;b) gdy podczas realizacji umowy wystąpią nieprzewidziane na etapie zawierania umowy okoliczności, które uniemożliwią zrealizowanie przedmiotu zamówienia w sposób przewidziany w ofercie, a udzielenie w tym zakresie innego zamówienia publicznego w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych będzie niemożliwe lub niecelowe ze względu na interes publiczny – o okres uzasadniony w/w okolicznościami;c) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie – o okres działania siły wyższej oraz potrzeby do usunięcia skutków jej działania.5) zmiany Podwykonawcy:a) w przypadku, gdy Zamawiający dopuści zmianę podwykonawcy, z zastrzeżeniem iż, zmiana podwykonawcy w sytuacji, kiedy Wykonawca opierał się na nim wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu, musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji, wyłącznie wtedy, gdy nowo wskazany podwykonawca spełniał będzie warunki w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;b) w przypadku, gdy powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji, z zastrzeżeniem, że zmiana musi być uzasadniona na piśmie przez Wykonawcę i wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 14 dni od daty przedłożenia propozycji zmiany z zastrzeżeniem, że Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1. Pzp, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 14/10/2016, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: świadczenie usług konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji kotłowni olejowej w Hrubieszowie przy ul. Chełmskiej 29
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji kotłowni olejowej w Hrubieszowie przy ul. Chełmskiej 29. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III pkt 1 SIWZ
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2019
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: świadczenie usług konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji na terenie Strzelnicy garnizonowej Srebrzyszcze garnizon Chełm.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacji, pogotowia technicznego oraz wykonywanie napraw awaryjnych i konserwacyjnych urządzeń i instalacji na terenie Strzelnicy garnizonowej Srebrzyszcze garnizon Chełm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale III pkt 2 SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50700000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/12/2019
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
cena 60
czas reakcji 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.