Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych wraz z infrastrukturą wraz z pozimowym...

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych wraz z infrastrukturą wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg i alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Administracja Zasobów Komunalnych
ul. Szkolna 13
43-230, Goczałkowice-Zdrój
telefon - 32 212 70 21
faks - 32 736 24 46
www.goczalkowicezdroj.pl
azk@goczalkowicezdroj.pl
Województwo: śląskie
Miasto: Goczałkowice-Zdrój
Wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:dla Zadania I – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),dla Zadania II – 300,00 zł (trzysta złotych).
Termin składania ofert: 2016-10-13 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych wraz z infrastrukturą oraz Parku Zdrojowego na terenie Gminy Goczałkowice-Zdrój wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg i alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości.
Numer referencyjny: AZK 220.001.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres usług objętych zamówieniem obejmuje dwa zadania:Zadanie I:a) usuwanie śniegu, błota pośniegowego, zasp, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej powstałej na skutek gołoledzi, lodowicy, śniegu, szadzi, szronu i oblodzenia nawierzchni drogowej poprzez odśnieżanie, posypywanie materiałami uszorstniającymi i chemicznymi (rozmrażającymi) wszystkich dróg gminnych, powiatowych, parkingów, chodników – z wyłączeniem chodników, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 13 września 1996r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 z późn. zm.),b) pozimowe oczyszczenie dróg, ulic, parkingów, chodników z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej, które to usługi winny być wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST), stanowiącą ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji.Zadanie II:a) usuwanie śniegu, błota pośniegowego, zasp, zapobieganie oraz likwidowanie śliskości zimowej powstałej na skutek gołoledzi, lodowicy, śniegu, szadzi, szronu i oblodzenia nawierzchni alejek parkowych i mostków poprzez odśnieżanie, posypywanie materiałami uszorstniającymi wszystkich alejek parkowych i mostków,b) pozimowe oczyszczenie alejek parkowych i mostków z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej, które to usługi winny być wykonane zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST), stanowiącą ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji.Wykaz dróg gminnych dla zadania I wraz z ich długością oraz z przynależnym standardem utrzymania, stanowi ZAŁĄCZNIK NR 2 do specyfikacji.Wykaz dróg powiatowych dla zadania I wraz z ich długością oraz z przynależnym standardem utrzymania i opisem tegoż standardu, stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3 do specyfikacji. Wykaz alejek parkowych i mostków dla zadania II, stanowi ZAŁĄCZNIK NR 3a (1), (2) do specyfikacji. Powierzchnia alejek parkowych i mostków do zimowego utrzymania wynosi – ok. 10 500 m2., długość alejek ok. 3,5km, szerokość alejek ok. 3m.Zamawiający nie ponosi kosztów pozimowego oczyszczania dróg, ulic, parkingów, chodników z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej, w tym kosztów związanych z transportem i utylizacją zebranych odpadów oraz kosztów utrzymania całodobowego pogotowia dla potrzeb zimowego utrzymania dróg.Zamawiający nie ponosi kosztów pozimowego oczyszczania alejek parkowych i mostków w Parku Zdrojowym z materiałów użytych do zwalczania śliskości zimowej, w tym kosztów związanych z transportem i utylizacją zebranych odpadów oraz kosztów utrzymania całodobowego pogotowia dla potrzeb zimowego utrzymania Parku Zdrojowego.

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2, 90611000-3
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 15/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe: Umowa zostaje zawarta na cas określony.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający uzna za spełniony jeśli wykonawca:a) dla zadania I:wykaże, że wykonał co najmniej 1 zamówienie na usługi (wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), polegające na zimowym utrzymaniu dróg wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości, o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto; i załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty).b) dla zadania II:wykaże, że wykonał co najmniej 1 zamówienie na usługi (wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie), polegające na zimowym utrzymaniu parku wraz z pozimowym uprzątnięciem alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości, o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto; i załączy dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, (przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty).c) dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, i. tzn. dysponuje minimum następującym sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia:dla Zadania I:  samochód patrolowy, szt. 1 samochód samowyładowczy, szt. 1 ciągnik z pługiem lemieszowym, szt. 2 rozrzutnik do ciągnika, szt. 2 koparko-ładowarka, szt. 1 pługo – piaskarko – solarka dozująca i rozsypująca materiały, szt. 1 pług wirnikowy + nośnik szt. 1 pojazd specjalistyczny do oczyszczania ulic (zamiatarka) szt. 1 ciągnik wraz z osprzętem o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 1 500 kg. szt. 1dla Zadania II: samochód samowyładowczy o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 3 500kg, szt. 1 ciągnik z pługiem lemieszowym o łącznej rzeczywistej masiecałkowitej do 1 500kg, szt. 1 ciągnik z pługiem wirnikowym o łącznej rzeczywistej masiecałkowitej do 1 500kg, szt. 1 rozrzutnik do ciągnika, szt. 1 pojazd specjalistyczny do oczyszczania alejek parkowych (zamiatarka) o łącznej rzeczywistej masie całkowitej do 1 500kg, szt. 1 Uwaga ! w przypadku składania oferty na więcej niż jedno Zadanie Wykonawca musi dysponować odpowiednim sprzętem na każde Zadanie oddzielnie. Podane ilości sprzętu, jakim muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości sprzętu, która pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej.ii. tzn. dysponuje minimum następującym potencjałem kadrowym:dla Zadania I: min. 3 operatorów (kierowców) sprzętu specjalistycznego służącego do usuwania śliskości zimowej, którzy posiadają uprawnieniami do kierowania pojazdem + min. 2 pracowników fizycznych. Wykonawca winien wskazać kierownika nadzorującego wykonanie całości usługi. Jeden (1) operator (kierowca) sprzętu specjalistycznego służącego do usuwania śliskości zimowej winien być zatrudniony na umowę o pracę.dla Zadania II:min. 2 operatorów (kierowców) sprzętu specjalistycznego służącego do usuwania śliskości zimowej, którzy posiadają uprawnieniami do kierowania pojazdem + min. 2 pracowników fizycznych. Wykonawca winien wskazać kierownika nadzorującego wykonanie całości usługi. Jeden (1) operator (kierowca) sprzętu specjalistycznego służącego do usuwania śliskości zimowej winien być zatrudniony na umowę o pracę.Uwaga ! w przypadku składania oferty na więcej niż jedno Zadanie Wykonawca musi dysponować odpowiednimi osobami na każde z nich oddzielnie. Podane ilości osób, jakimi muszą dysponować Wykonawcy, są minimalnymi wymaganiami, co oznacza, że w interesie Wykonawcy leży zapewnienie takiej ilości osób, która pozwoli na sprawne prowadzenie akcji zimowej. d) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.Zgodnie z art. 22d ust 2 PZP Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.2. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.3. Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:a) dla zadania I:wykaże, że wykonał co najmniej 1 zamówienie na usługi, polegające na zimowym utrzymaniu dróg wraz z pozimowym uprzątnięciem dróg z materiałów użytych do zwalczania śliskości, o wartości co najmniej 50 000,00 zł netto; - wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6 „Doświadczenie zawodowe”. b) dla zadania II:wykaże, że wykonał co najmniej 1 zamówienie na usługi, polegające na zimowym utrzymaniu parku wraz z pozimowym uprzątnięciem alejek parkowych z materiałów użytych do zwalczania śliskości, o wartości co najmniej 30 000,00 zł netto; - wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 6a „Doświadczenie zawodowe”.2. Wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 9 dla zadania I oraz ZAŁĄCZNIK NR 9a dla zadania II.3. Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wzór wykazu stanowi ZAŁĄCZNIK NR 7 dla zadania I oraz ZAŁĄCZNIK NR 7a dla zadania II.4. Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi ZAŁĄCZNIK NR 8 dla zadania I oraz ZAŁĄCZNIK NR 8a dla zadania II.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wypełnioną ofertę: 1. dla Zadania I wg wzoru oferty stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 10 do niniejszej specyfikacji wraz z formularzem ofertowym – wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4 do niniejszej specyfikacji;2. dla Zadania II wg wzoru oferty stanowiącej ZAŁĄCZNIK NR 10a do niniejszej specyfikacji wraz z formularzem ofertowym – wg wzoru stanowiącego ZAŁĄCZNIK NR 4a do niniejszej specyfikacji;Wykonawca, na podstawie art. 24 ust. 11 PZP, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust 1 pkt 23 PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.Pełnomocnictwo, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:dla Zadania I – 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych),dla Zadania II – 300,00 zł (trzysta złotych).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
warunki płatności 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Zamawiający wymaga wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy.2. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana dla danego zadania, zobowiązany będzie wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny brutto podanej w ofercie.3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy można wnieść w formach wymienionych w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp.4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formach wymienionych w art. 148 ust. 2 ustawy Pzp.5. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi być dostarczony do Zamawiającego najpóźniej w dniu zawarcia umowy.

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Wzór umowy stanowi złącznik nr 11 dla zadania I i załącznik nr 11a dla zadania II. Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy zgodnie z wymogami art. 144 ustawy PZP w przypadku: wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy tj. a.urzędowej zmiany stawki podatku VAT za usługę objętą niniejszą umową, b. wystąpienia siły wyższej w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Możliwa jest zmiana terminu wykonania umowy, ewentualne wstrzymanie/wznowienie robót, ze względu na: a)jeżeli czas występowania warunków zimowych będzie dłuższy niż przewidziano w umowie, z zachowaniem zasady wydłużenia umowy o ilość dni występowania warunków zimowych. Zmiana może wystąpić jedynie na wniosek zamawiającego. Zmiany do umowy nie mogą naruszać postanowień zawartych w art. 144 ust. 1 ustawy PZP. Strona występująca o zmianę postanowień zawartej umowy zobowiązana jest do udokumentowania zaistnienia okoliczności. Wniosek o zmianę postanowień zawartej umowy musi być wyrażony na piśmie. Wszelkie zmiany treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 13/10/2016, godzina: 9:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.