Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymane dróg w sezonie zimowym 2016/2017

Przedmiot:

Zimowe utrzymane dróg w sezonie zimowym 2016/2017

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Kaliska
ul. Nowowiejska 2
83-260, Kaliska
telefon - 585 889 201
faks - 585 889 206
www.bip.kaliska.pl
b.sikora@kaliska.pl
Województwo: pomorskie
Miasto: Kaliska
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 12:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymane dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Kaliska
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 3.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa Zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2016/2017 na terenie Gminy Kaliska.3.2. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg na terenie Gminy Kaliska w sezonie zimowym 2016/2017.Zimowe utrzymanie dróg polegać będzie na odśnieżaniu dróg w sezonie zimowym 2016/2017, poprzez mechaniczne usuwanie na boki śniegu z jezdni i poboczy, a także zwalczaniu śliskości zimowej i gołoledzi, polegającej na zapobieganiu i usuwaniu jej za pomocą materiału uszarstniającego (mieszanka solno – piaskowa stosunek soli do piasku 1:4) zgodnie z obowiązującymi przepisami. W/w prace będą realizowane na terenie Gminy Kaliska w następujących sołectwach: Kaliska, Piece, Iwiczno, Czarne, Bartel Wielki, Studzienice, Dąbrowa, Cieciorka. Na zlecenie Zamawiającego do obowiązków Wykonawcy należeć będzie odśnieżanie zatok przystanków autobusowych, parkingów i placów gminnych w obrębie kościołów, cmentarzy, remiz i szkół, oraz wszystkich miejsc manewrowych służących do zawracania autobusów.3.3. Wymagania materiałowe oraz sprzętowe.Do wykonania zamówienia Wykonawca użyje własnego materiału uszarstniającego (mieszanka solno – piaskowa). Wykonawca uwzględni koszt zapewnienia materiału uszarstniającego w cenę usługi posypywania oraz posypywania z odśnieżaniem.Wykonawca we własnym zakresie zapewni mieszankę solno – piaskową i w swoim imieniu zapewni załadunek materiałów uszarstniających przeznaczonych do zwalczania i zapobiegania śliskości zimowej. Wykonawca zapewni we własnym zakresie miejsca składowe, z których będzie prowadził zimowe utrzymanie dla poszczególnych zadań.Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem do zimowego utrzymania dróg:a) co najmniej jednym samochodem o ładowności pow. 3,5 t z piaskarką oraz pługiem,b) co najmniej dwoma ciągnikami rolniczymi, każdy z pługiem, w tym jeden z piaskarką,c) co najmniej jednym pługiem wirnikowym,d) sprzętem do załadunku piasku oraz mieszanki solno – piaskowej.Rozliczenie odbywać się będzie na podstawie podanej w ofercie ceny jednostkowej za 1 roboczogodzinę pracy sprzętu:a) za posypywanie materiałem uszarstniającym,b) za posypywanie wraz z odśnieżaniem,c) za odśnieżanie,d) za pracę pługa wirnikowego.Pojazd wykonujący na drodze prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powinien zgodnie z art. 54 ustawy prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 58 poz. 515 z 2002 r.) być wyposażony i wysyłać żółty sygnał błyskowy odpowiadający warunkom określonym w § 38 i 39 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz. U. nr 32 poz. 262 z 2003 r.) w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.Natomiast części urządzeń zamontowanych na pojeździe wystające poza obrys pojazdu powinny odpowiadać warunkom określonym w § 9 wyżej wymienionego rozporządzenia.3.4. Warunki realizacji zamówienia.Wykonawca przystąpi do prowadzenia akcji ZUD wyłącznie na polecenie osoby wyznaczonej przez Zamawiającego. Drogi gminne i ulice należy odśnieżać obustronnie na całej szerokości. W przypadku braku opadów śniegu i gołoledzi, akcji zimowego utrzymania dróg nie prowadzi się. Wykonawcy przez okres wstrzymania akcji nie przysługuje wynagrodzenie. Zamawiający nie przewiduje również płatności z tytułu pełnionych dyżurów nocnych i dziennych oraz utrzymywania sprzętu i operatorów w gotowości. Wznowienie akcji następuje z chwilą stwierdzenia konieczności przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia swojej gotowości do prowadzenia zimowego utrzymania dróg od 20 października do 30 kwietnia w sezonie zimowym 2016/2017.Po rozpoczęciu ZUD Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swojej pracy na Dobowych raportach pracy sprzętu (Załącznik nr 9 do SIWZ). Dobowy raport pracy sprzętu Wykonawca ma obowiązek złożyć Zmawiającemu do akceptacji najpóźniej do godz. 12:00 następnego dnia roboczego. Złożenie poprawnie wypełnionego raportu, na którym osoba wyznaczona przez Zamawiającego potwierdzi prawidłowe wykonanie usługi będzie podstawą do finansowego rozliczenia usługi ZUD.Zamawiający przeprowadzał będzie na wybranych odcinkach dróg i ulic sprawdzenie użytych materiałów, sposobu prowadzenia prac w zakresie zimowego utrzymania dróg na danym zadaniu oraz zachowanie tego utrzymania, a przede wszystkim przejezdności dróg. Osobą z ramienia Zamawiającego, upoważnioną do prowadzenia kontroli i koordynowania akcji zimowego utrzymania dróg będzie pracownika Urzędu Gminy Kaliska.W przypadku, gdy Wykonawca ze względu na bardzo trudne warunki pogodowe nie jest w stanie prowadzić robót zgodnie z poleceniem, powinien zawiadomić kontrolującego o tym fakcie Koordynatora celem ustalenia i wspólnego wytyczenia dalszych kroków postępowania dla odpowiedniego utrzymania bądź doprowadzenia do należytego stanu zasypanych jezdni.Zamawiający wymaga, aby łączność z Wykonawcą była możliwa przez cała dobę przy pomocy telefonów stacjonarnych, komórkowych. Zamawiający wymaga również, aby w czasie prowadzenia akcji możliwa była bezpośrednia łączność Koordynatora z operatorami (telefon komórkowy, radiotelefon) sprzętu.3.5. Rozliczenie.Za wykonane usługi ZUD strony rozliczać się będą za pomocą faktur wystawionych przez Wykonawcę w dwutygodniowych okresach rozliczeniowych, na podstawie zatwierdzonych przez przedstawicieli Zamawiającego dobowych raportów pracy sprzętu i związaną z tym ilością wyjazdów w ciągu doby oraz stawek jednostkowych za przepracowany czas pracy sprzętu zgodnie z przyjętą ofertą.Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:a) Naprawa uszkodzonych, a zinwentaryzowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego.b) Demontaż, naprawa i montaż ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu oraz wypłata odszkodowań na rzecz osób trzecich.c) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego.d) Uporządkowanie terenu po wykonanych robotach, w tym odtworzenie stanu nawierzchni drogi i punktów granicznych w rejonie prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych.Zbiorcze zestawienie dróg na terenie Gminy Kaliska objętych przetargiem – stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

II.5) Główny kod CPV: 90630000-2
Dodatkowe kody CPV:90620000-9
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 30/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, iż w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną usługę związaną z zimowym utrzymaniem dróg o podobnym zakresie.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek jeżeli wykaże, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości nie mniejszej niż 100 000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia w/w warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:• Kierowcami z doświadczeniem przy zimowym utrzymaniu dróg – min. 1 sezon zimowy bądź dwuletni staż pracy na stanowisku kierowcy pojazdu pow. 3,5 t;• Co najmniej 1 samochodem o ładowności pow. 3,5 t z piaskarką oraz pługiem;• Co najmniej 2 ciągnikami rolniczymi, każdy z pługiem, w tym jeden z piaskarką;• Co najmniej 1 pługiem wirnikowym.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek ten może być spełniony łącznie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zaakceptowany wzór umowy - stanowiący załącznik nr 7 do SIWZ.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Termin płatności faktury 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/10/2016, godzina: 12:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.