Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w sezonie zimowym 2016/2017 z...

Przedmiot:

Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 4 części

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085, Opole
telefon - 077 4016344; 4545505, 4016330
faks - 077 4544468
www.gddkia.gov.pl
przetargi@opole.gddkia.gov.pl
Województwo: opolskie
Miasto: Opole
Wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla części dla której składana jest oferta w wysokości Część nr 1 – 2 500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszyCzęść nr 2 – 1 500,00 zł słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy
Termin składania ofert: 2016-10-11 10:50:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w GDDKiA O/Opole w sezonie zimowym 2016/2017 z podziałem na 4 części”
Numer referencyjny: O.Op.D-3.2413.29.2016
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
4


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Prowadzenie Punktów Zimowego Utrzymania Dróg Krajowych w GDDKiA O/Opole w sezonie zimowym 2016/2017 w okresie od dnia 21.10.2016 r. do dnia 16.04.2017 r. z podziałem na 4 części:Część nr 1 - Prowadzenie punktów zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Kędzierzynie Koźlu• PZUD prowadzony na Obwodach Drogowych Nr 1 i Nr 2 w Starym Koźlu ul. Braci Wolnych 37, 47- 223 Stare Koźle –Punkt wiodący• PZUD prowadzony na Obwodzie Drogowym nr 3 w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce OpolskieCzęść nr 2 - Prowadzenie punktu zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Kluczborku• PZUD prowadzony w Rejonie w Kluczborku ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork. Część nr 3 - Prowadzenie punktu zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie• PZUD prowadzony w Rejonie Nysa ul. Al. Wojska Polskiego 27, 48-300 NysaCzęść nr 4 - Prowadzenie punktów zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Opolu• PZUD prowadzony na Obwodzie Drogowym nr 1 w Brzeg ul. Grobli 12b, 49-306 Brzeg• PZUD prowadzony na Obwodzie Drogowym nr 3 w Opolu – Bierkowicach, ul. Żerkowicka 1c, 45-851 Opole-Bierkowice – Punkt wiodący2. Zamówienie obejmuje: a) czynności związane z dysponowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad pracą wykonywaną przez Wykonawców usług zimowego utrzymania dla ww. części,b) koordynacja prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez Wykonawców usług ZUD w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem odpowiedniego Rejonuc) obsługa informacyjna punktu w tym: odbieranie i przekazywanie meldunków i informacji,d) obsługa punktu zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 rano dnia wolnego od pracy do 6.00 rano następnego dnia w systemie wielozmianowym.

II.5) Główny kod CPV: 93900000-7

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 16/04/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności w związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200 000 PLN
Informacje dodatkowe W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w pkt III.1.2 musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie,
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Wykonawca musi posiadać doświadczenie polegające na wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednej usługi polegającej na dysponowaniu, koordynowaniu i nadzorze w imieniu zarządcy drogi, nad pracą wykonywaną przez Wykonawców usług zimowego utrzymania na drogach klasy min. G , przez co najmniej jeden sezon zimowy tj. od 01.11 do 31.03, o wartości min. 30 000,00 złb) Wykonawca musi wskazać osoby, które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, uprawnieniami, i doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na funkcję wymienione poniżej, wskaże osoby, które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:1. Dyżurny Punktu Zimowego Utrzymania Dróg - liczba osób: 3 na każdy Punkt Zimowego Utrzymania Dróg - wykształcenie: min średnie ,- doświadczenie przy koordynowaniu pracą zimowego utrzymania dróg min w jednym sezonie zimowym tj. od 01-11 do 30-03
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe: W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: - warunek określony w pkt III.1.3.a) musi spełniać jeden z Wykonawców samodzielnie, - warunek określony w pkt III.1.3.b) Wykonawcy muszą spełniać łącznie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 7.2.2b IDW;b) wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1)Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii;2) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS które mogą być poświadczone przez wykonawcę) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. o ile prawo do ich podpisania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą;3) Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak,
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla części dla której składana jest oferta w wysokości Część nr 1 – 2 500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszyCzęść nr 2 – 1 500,00 zł słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy Część nr 3 – 1 500,00 zł słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy Część nr 1 – 2 500,00 zł słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy:a) pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: w Banku Gospodarstwa Krajowego nr 22 1130 1219 0026 3102 9790 0001 (w tytule przelewu należy wpisać nazwę lub nr postępowania co umożliwi identyfikację wpłaty b) poręczeniach bankowych;c) poręczeniach pieniężnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;d) gwarancjach bankowych;e) gwarancjach ubezpieczeniowych;f) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 poz. 1804 oraz z 2015 poz. 978 i 1240 ).

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie Dyżurnych Punktu Zimowego Utrzymania Dróg 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 11/10/2016, godzina: 10:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Prowadzenie punktów zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Kędzierzynie Koźlu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Prowadzenie punktów zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Kędzierzynie Koźlu• PZUD prowadzony na Obwodach Drogowych Nr 1 i Nr 2 w Starym Koźlu ul. Braci Wolnych 37, 47- 223 Stare Koźle –Punkt wiodący• PZUD prowadzony na Obwodzie Drogowym nr 3 w Strzelcach Opolskich ul. 1-go Maja 57, 47-100 Strzelce OpolskieZamówienie obejmuje: a) czynności związane z dysponowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad pracą wykonywaną przez Wykonawców usług zimowego utrzymania dla ww. części,b) koordynacja prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez Wykonawców usług ZUD w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem odpowiedniego Rejonuc) obsługa informacyjna punktu w tym: odbieranie i przekazywanie meldunków i informacji,d) obsługa punktu zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 rano dnia wolnego od pracy do 6.00 rano następnego dnia w systemie wielozmianowym.
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93900000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie Dyżurnych Punktu Zimowego Utrzymania Dróg 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa:
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie punktu zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Kluczborku• PZUD prowadzony w Rejonie w Kluczborku ul. Dworcowa 2, 46-200 Kluczbork. Zamówienie obejmuje: a) czynności związane z dysponowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad pracą wykonywaną przez Wykonawców usług zimowego utrzymania dla ww. części,b) koordynacja prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez Wykonawców usług ZUD w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem odpowiedniego Rejonuc) obsługa informacyjna punktu w tym: odbieranie i przekazywanie meldunków i informacji,d) obsługa punktu zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 rano dnia wolnego od pracy do 6.00 rano następnego dnia w systemie wielozmianowym
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93900000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie Dyżurnych Punktu Zimowego Utrzymania Dróg 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Prowadzenie punktu zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Prowadzenie punktu zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Nysie• PZUD prowadzony w Rejonie Nysa ul. Al. Wojska Polskiego 27, 48-300 NysaZamówienie obejmuje: a) czynności związane z dysponowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad pracą wykonywaną przez Wykonawców usług zimowego utrzymania dla ww. części,b) koordynacja prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez Wykonawców usług ZUD w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem odpowiedniego Rejonuc) obsługa informacyjna punktu w tym: odbieranie i przekazywanie meldunków i informacji,d) obsługa punktu zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 rano dnia wolnego od pracy do 6.00 rano następnego dnia w systemie wielozmianowym
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93900000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie Dyżurnych Punktu Zimowego Utrzymania Dróg 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Prowadzenie punktów zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Opolu
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zamówienie obejmuje: a) czynności związane z dysponowaniem, koordynowaniem i nadzorem nad pracą wykonywaną przez Wykonawców usług zimowego utrzymania dla ww. części,b) koordynacja prowadzenia zimowego utrzymania dróg przez Wykonawców usług ZUD w uzgodnieniu z upoważnionym przedstawicielem odpowiedniego Rejonuc) obsługa informacyjna punktu w tym: odbieranie i przekazywanie meldunków i informacji,d) obsługa punktu zimowego utrzymania dróg odbywać się będzie w dni robocze w godzinach od 22.00 do 6.00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy tj. soboty, niedziele i święta w godzinach od 6.00 rano dnia wolnego od pracy do 6.00 rano następnego dnia w systemie wielozmianowym. Prowadzenie punktów zimowego utrzymania dróg krajowych będących w zarządzie GDDKiA O/Opole – Rejon w Opolu• PZUD prowadzony na Obwodzie Drogowym nr 1 w Brzeg ul. Grobli 12b, 49-306 Brzeg• PZUD prowadzony na Obwodzie Drogowym nr 3 w Opolu – Bierkowicach, ul. Żerkowicka 1c, 45-851 Opole-Bierkowice – Punkt wiodący
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 93900000-7
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 16/04/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena 60
Doświadczenie Dyżurnych Punktu Zimowego Utrzymania Dróg 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.