Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 r.

Przedmiot:

Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2016/2017 r.

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Muszynie
ul. Piłsudskiego 39
33-370, Muszyna
telefon - 18 471 40 89
faks - 18 471 40 89
www.pgk.muszyna.pl
pgk.muszyna@wp.pl
Województwo: małopolskie
Miasto: Muszyna
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 13:50:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2016/2017 r.”
Numer referencyjny:
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: A. Przedmiotem zamówienia jest: „Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2016/2017 r.”B. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Kompleksowe zimowe utrzymanie dróg polegające na zapewnieniu przejezdności oraz ograniczeniu zakłóceń płynności ruchu drogowego wywołanych opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, marznącej mżawki lub śliskością zimową jezdni, poprzez usuwanie śniegu, zapobieganie powstawaniu i likwidowanie śliskości zimowej, usunięcie śniegu. Posprzątanie po zimowym utrzymaniu na drogach. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- warunki wykonania zostały ujęte w Specyfikacji Technicznej stanowiącej zał. nr 7 do SIWZ.Wykonawca jest zobowiązany do oceny sytuacji na ulicach i musi odpowiednio reagować poprzez wysyłanie stosownych jednostek. Za przejezdność ulic odpowiada Wykonawca.Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć wykonywane prace i najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu uwierzytelnioną kopię polisy ubezpieczeniowej z wyszczególnieniem działalności utrzymania zimowego dróg i odpowiedzialności cywilnej wobec osób trzecich (za szkody majątkowe i osobowe), bez ograniczenia liczby zdarzeń na okres obowiązywania umowy.Wymagania w zakresie łączności, które wykonawca winien zapewnić na dzień podpisania umowy:- całodobowa łączność z dyspozytorem przez telefon stacjonarny z faksem, plus telefon komórkowy,- łączność za pomocą tel. komórkowych; każda sprzętowa jednostka utrzymaniowa musi być wyposażona w telefon komórkowy (jeden numer na jednostkę)C. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania: ZADANIE NR 1Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 1L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 ul. Rolanda 0,52 V 292937K2 ul. Rolanda (k/P. Golańska) 0,10 VI 292937K3 ul. Rolanda – dz. nr 1218 (k/ P. Idzik) 0,35 VI 292941K ul. Rolanda – dz. nr1213 (k/p Ruchała) 0,15 VI dz. nr 12138 ul. Ogrodowa oraz drogi boczne 3,50 V 292941K9 ul. Ogrodowa – dz. nr. 1198/1 (k/ P. Piekarz) 0,25 VI 292941K10 ul. Ogrodowa –dz. nr 3744 (k/ P. Koza, Kasperkiewicz) 0,40 VI 292941K11 ul. Ogrodowa – dz. nr 1180 („Malnik”) 1,50 VI 292941K12 ul. Ogrodowa (k/P. Gucwa) 0,40 VI dz. nr.116614 ul. Ogrodowa –dz. nr 1177 ( k/ P. Gruca) 0,65 VI 292941K21 ul. Leśna – dz. nr 3731 (k/ P. Bawełkiewicz) 0,12 VI 292944K23 ul. Leśna 1,70 V 292944K24 ul. Podgórna 0,80 V 292943K25 ul. Kościuszki (k/P. Bajdas) 0,12 VI dz. nr 1000726 ul. Kościuszki – cmentarz 0,15 VI dz. nr 378527 ul. Słoneczna (k/P. Łękawski) 0,15 VI dz. nr 3657/3 ul. Słoneczna (k/P.Jasinski 0,40 VI dz. nr 366128 ul. Polna (k/P.Luberadzki) 0,30 VI dz. nr 3676/229 ul. Grunwaldzka dz.nr. 1220 (obok Cmentarza) 0,30 VI 292956K30 ul. Grunwaldzka boczna - (k/ P. Grzesiaka) 0,58 VI dz. nr. 370431 ul. Grunwaldzka - (k/P. Pawłowska) 0,40 VI Dz .nr.1219/132 ul. Grunwaldzka boczna - (k/ P. Skwarło) 0,55 VI dz. nr. 369433 ul. Grunwaldzka boczna – (k/ P. Herbut) 0,13 VI dz. nr. 3693/134 ul. Grunwaldzka – (k/ P. Hopej) 0,15 VI dz. nr.3696/1RAZEM: 13,67 ZADANIE NR 2Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 2L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Żegiestów – "Rusinówka" 0,40 V 292881K2 Żegiestów – dz. nr 310 (k/ Kościoła wraz z parkingiem) 0,14 V 292886K3 Żegiestów - droga wzdłuż torów kolejowych 0,20 VI 292885K4 Żegiestów- droga w kierunku zabudowań nr 91,92, stary cmentarz 0,18 VI 292882K5 Żegiestów – cmentarz 0,20 VI 292884K6 Żegiestów – k/ Klubu Rolnika 0,30 VI 292882K7 Żegiestów - Oczyszczalnia 0,30 VI dz. nr. 2818 Żegiestów Zdrój - Plebania 0,20 VI 292886K9 Żegiestów - „Zosieńka” 0,10 VI dz. nr. 462/5 dz. nr.459/310 Żegiestów Zdrój – Dom Zdrojowy 0,20 VI dz. nr.580/211 Żegiestów – (k/P. Skalniaka) 0,14 VI dz. nr 338/112 Żegiestów – (k/P. Majerski) 0,13 VI dz. nr 351/3 dz. nr 351/413 Żegiestów - „Przekaźnik” 0,12 VI dz. nr 31914 Żegiestów – (k/P. Płowiec) 0,08 VI dz. nr 123/3 dz. nr.123/415 Żegiestów Łopata – (k/P. Maciejewska) 0,32 VI dz. nr 64 dz. nr 4616 Żegiestów – (k/P. Chmielowska) 0,12 VI dz. nr 48417 Żegiestów – (k/P. Sotomska) 0,30 VI dz. nr 426/118 Żegiestów – (k/P. Sowy) 0,70 VI dz. nr 269Razem: 4,13 ZADANIE NR 3Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 3L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Andrzejówka-Wieś 1,83 V 292890K2 Andrzejówka „Ługi” 1,40 V 292888K3 Andrzejówka „Łopata” 1,50 V 292891K4 Andrzejówka – dz. nr 346 (k/P. Kluska) 0,40 VI 292890K5 Andrzejówka – dz. nr 206 (k/P. Kopacz) 0,80 VI 292890K6 Andrzejówka – dz. nr 215 (k/P. Jurczyński) 0,60 VI 292890K7 Andrzejówka – dz. nr 300 (Kościół) 0,20 VI 292890K8 Andrzejówka - dz. nr 358 (k/ P. Amorozo, P. Lewicka) 0,20 VI 292889K9 Andrzejówka - „Ługi” - Ośrodek dz. nr 148/1 0,20 VI 292888K10 Andrzejówka – (k/P. Jakiel) 0,10 VI dz. nr 34611 Andrzejówka – (k/P. Cechini) 0,20 VI dz.nr 292/2 dz.nr 292/312 Andrzejówka – (k/P. Koral) 0,07 VI dz.nr.364/2 dz.nr.339/1Razem: 7,5 ZADANIE NR 4Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 4L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Leluchów – Kościół 0,15 V dz. nr 163/11 Leluchów – przystanek autobusowy 0,20 V dz. nr 1131 Leluchów – Parking 0,20 VI 1 Leluchów – Dubne 5,10 IV 292934K 292935KRazem: 5,65 ZADANIE NR 5Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 5L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Wojkowa 4,00 IV 292930KRazem: 4,00 Uwaga – (dot. całości zamówienia) materiały należy stosować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 października 2005 r. w sprawie rodzajów i warunków stosowania środków, jakie mogą być usuwane w drogach publicznych oraz ulicach i placach (Dz. U. z dnia 24 listopada 2005 r.).

II.5) Główny kod CPV: 90620000-9
Dodatkowe kody CPV:90630000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane wogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne zjego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
data zakończenia: 31/03/2017

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert w oparciu o złożone wraz z ofertą oświadczenia lub dokumenty wg. metody „spełnia/nie spełnia”.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu wstępnego potwierdzenia braku podstaw do wykluczeniu wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 SIWZ Wykonawca składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (Wstępne Oświadczenie).2. W celu wstępnego wykazania spełniania warunków udziału w postepowaniu, Wykonawca składa wraz z ofertą wypełnione oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. 3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia wskazanych w rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także Wstępne Oświadczenia dotyczące tych podmiotów.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, Wstępne Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Wstępne Oświadczenie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.5. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczeniu wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie oświadczenie, o których mowa w zdaniu pierwszym, składa każdy z Wykonawców. – załącznik nr 56. W celu definitywnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w rozdziale 4 pkt.1 ppkt.1 oraz braku podstaw do wykluczeniu wskazanych rozdziale 4 pkt.1 ppkt. 2 Zamawiający może przed udzieleniem zamówienia wezwać Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ. Niniejsze postanowienie nie nakłada na Zamawiającego obowiązku takiego wezwania, a jedynie uprawnienie.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale 5 SIWZ potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu i spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.8. W celu definitywnego tj. zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 5 pkt. 6 SIWZ potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, na żądanie Zamawiającego, które to wezwanie ma charakter uprawnienia Zamawiającego, a nie jego obowiązku, przedkłada:a) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13), 14) i 21) ustawy PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.b) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy PZP, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności d) Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 9. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 10. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 22 a ust. 1, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.11. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, dokumenty, o których mowa w rozdziale 5, składa każdy z nich.12. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.13. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być sporządzone w języku polskim, na maszynie, komputerze lub odręcznie w sposób zapewniający czytelność tekstu.14. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 15. W zakresie nie uregulowanym niniejszą SIWZ mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego.1. Zamawiający wymaga także dołączenia do oferty:1) Wypełnionego druku oferty (załącznik nr 1),2) Wypełnionego formularza cenowego odrębnie dla każdego zadania – załącznik nr 6, 3) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty 4) W przypadku oferty składanej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla osoby uprawnionej do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowyObowiązujące zasady!1) Dokumenty muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, 2) Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale lub kopi poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
nie

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
nie dotyczy

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
nie
Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
nie
Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60
Wysokości kary umownej 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
nie dotyczy
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu podpisanego przez dwie strony, sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zgodnie z art. 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu zakończenia umowy w drodze aneksu do umowy w przypadku zaistnienia okoliczności niżej wyszczególnionych: a) Działania siły wyższej,b) Innych okoliczności, których wystąpienia nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.c) W przypadku wad opisu przedmiotu zamówienia niemożliwych do usunięcia.d) Jakiegokolwiek opóźnienia, utrudnienia lub przeszkód spowodowanych przez lub dających się przypisać zamawiającemu lub innemu zleceniodawcy czy wykonawcy, zatrudnionemu przez Zamawiającego.e) Aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów.f) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia usług.g) Zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy. h) Rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.3. Przez okoliczność siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec.4. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę, a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.5. Na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy może zostać dokonane w drodze aneksu do umowy skrócenie terminu umownego jej realizacji.6. Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy. Ponadto zmiana umowy może być dokonana w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a w szczególności: a) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,b) z uwagi na niezależne od stron umowy zmiany dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy,c) wystąpienia konieczności zmiany Podwykonawcy dla części zamówienia, którą Wykonawca wskazał w ofercie, że powierzy ją do wykonania Podwykonawcy, za zgodą Zamawiającego i z zachowaniem zasad dot. Podwykonawców określonych we wzorze umowy,d) gdy konieczność zmiany, w tym w zakresie wysokości wynagrodzenia, związana jest ze zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa (np. w zakresie zmiany wysokości stawki podatku VAT).7. Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania nie wpłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o zamówienie ani wynik postępowania. Takimi zmianami są zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np.: zmiana konta, siedziby firmy, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 8. Zamawiający może dopuścić zlecenie podwykonawcom zakresu usług, których Wykonawca nie zamierzał (nie wykazał w ofercie) wykonywać przy udziale Podwykonawców. W przypadku, gdy Wykonawca polegał na zasobach Podwykonawcy (osobach zdolnych do wykonania zamówienia) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, zmiana Podwykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem, że nowy Podwykonawca spełnia minimalne warunki podane w SIWZ dla przeprowadzonego postępowania.9. W ciągu 3 dni od chwili uświadomienia sobie, że może wystąpić zmiana Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze ubiegania się o możliwość zmiany, do czego Wykonawca może uważać się upoważniony i następnie dostarczy Zamawiającemu tak szybko, jak to uzasadnione w danych okolicznościach - wyczerpujące i szczegółowe uzasadnienie swojego wniosku, aby mógł on być przeanalizowany w terminie. Zamawiający przyzna taką możliwość zmiany, jaka może być dopuszczona, albo powiadomi Wykonawcę, że nie przysługuje mu prawo do przedłużenia terminu wykonania umowy.10. Ewentualne przedłużenie terminu realizacji umowy winno zostać poprzedzone przygotowaniem stosownego protokołu konieczności i udokumentowaniem okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez strony aneksu do umowy w formie pisemnej.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 12/10/2016, godzina: 13:50,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> 6. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu zamówienia rozpoczyna się od dnia podpisania umowy (od dnia podpisania umowy obowiązuje Wykonawcę dyspozycyjność, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o faktycznym terminie rozpoczęcia - zależy od warunków atmosferycznych).2. Zamówienie należy wykonać do dnia 31 marca 2017 r. (dyspozycyjność od daty podpisania umowy do 15 kwietnia 2017 r.).3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w szczególności zmiany osób nadzorujących, terminu realizacji itp. jeżeli wystąpią przesłanki tj. konieczność tej zmiany będzie wynikać z okoliczności których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zmiana nie może być niekorzystna dla Zamawiającego. 4. Szczegółowe przesłanki zmiany umowy określono w istotnych postanowieniach umowy.1. Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, uwzględniając wszystkie pozycje ujęte w planie akcji zimowej i szczegółowej specyfikacji technicznej stanowiącymi załączniki do specyfikacji; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, oraz wszystkie usługi nie wymienione w projekcie ani innych dokumentach, a niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia2. Ewentualne upusty oferowane przez oferenta, muszą być zawarte w cenach jednostkowych; cena jednostkowa po zastosowaniu upustu nie może być niższa, niż koszty wytworzenia lub koszty własne. 3. Podana cena jest obowiązująca w całym okresie ważności oferty i może podlegać waloryzacji w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT. 4. Wszystkie wartości cenowe w ramach przetargu będą określone w złotych polskich (zł), a wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.6. W przypadku wystąpienia omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, Zamawiający poprawia omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny zgodnie z art. 87 p.z.p.7. Cena ofertowa powinna być określona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.8. Cena ofertowa winna być wyliczona przez Wykonawcę jako iloczyn: średni koszt utrzymania 1 km drogi w obwodzie x ilość kilometrów w obwodzie x planowany okres świadczenia usługi tj. 60 dni akcja jednokrotna, 30 dni akcja wielokrotna 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny całkowitej brutto przy realizacji przedmiotu zamówienia obliczone przez wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami określonymi w rozdziale 14 SIWZ i podanej w „formularzu ofertowym”(załącznik nr 1 do SIWZ) oraz kryterium „wysokość kary umownej”.Nr Nazwa kryterium waga1 Cena oferty (z podatkiem VAT) na którą powinny się składać wszelkie koszty ponoszone przez wykonawcę 60 pkt2 Wysokości kary umownej – zwłoki w wykonywaniu pracy w % całej kwoty zadania, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, o której mowa we wzorze umowy § 15 ust 1 pkt. b 40 pkt2. Punkty przyznawane za podane w pkt. 1 kryteria będą liczone według następujących wzorów oraz sposobów:Nr kryterium wzór1 Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 60Gdzie Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofertCof – cena podana w ofercie2 Sposób oceny:Punktacja za wysokość kary minimum 0,1% maksimum 0,5% będzie obliczana na podstawie wzoru:K= 100 * Kr/Kn * 0,40gdzie:K – łączna liczba punktów otrzymanych za kryterium wysokość karyKr- wysokość kary rozpatrywanej ofertyKn- najwyższa zaoferowana wysokość kary0,40- waga kryterium1. Punktacja końcowa oferty zostanie ustalona jako suma punktów otrzymanych za wszystkie kryteria obliczona wg wzoru P=C+KP – ostateczna liczba punktówC- liczba punktów otrzymana za kryterium cenaK- liczba punktów otrzymana za kryterium wysokość kary umownej2. Oferta złożona przez Wykonawcę może otrzymać łącznie 100 pkt.3. Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów.4. W toku dokonywania badania i oceny ofert zamawiający może żądać udzielenia przez wykonawcę wyjaśnień treści złożonych przez niego ofert.5. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do każdego wyniku do dwóch miejsc po przecinkuZamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.Zamawiający nie przewiduje:1) składania ofert wariantowych,2) zawarcia umowy ramowej,3) ustanowienia dynamicznego systemu zakupów,4) dialogu technicznego,5) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej,6) rozliczenia w walucie innej niż złoty polski.
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
Część nr: 1    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2016/2017 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 1L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 ul. Rolanda 0,52 V 292937K2 ul. Rolanda (k/P. Golańska) 0,10 VI 292937K3 ul. Rolanda – dz. nr 1218 (k/ P. Idzik) 0,35 VI 292941K ul. Rolanda – dz. nr1213 (k/p Ruchała) 0,15 VI dz. nr 12138 ul. Ogrodowa oraz drogi boczne 3,50 V 292941K9 ul. Ogrodowa – dz. nr. 1198/1 (k/ P. Piekarz) 0,25 VI 292941K10 ul. Ogrodowa –dz. nr 3744 (k/ P. Koza, Kasperkiewicz) 0,40 VI 292941K11 ul. Ogrodowa – dz. nr 1180 („Malnik”) 1,50 VI 292941K12 ul. Ogrodowa (k/P. Gucwa) 0,40 VI dz. nr.116614 ul. Ogrodowa –dz. nr 1177 ( k/ P. Gruca) 0,65 VI 292941K21 ul. Leśna – dz. nr 3731 (k/ P. Bawełkiewicz) 0,12 VI 292944K23 ul. Leśna 1,70 V 292944K24 ul. Podgórna 0,80 V 292943K25 ul. Kościuszki (k/P. Bajdas) 0,12 VI dz. nr 1000726 ul. Kościuszki – cmentarz 0,15 VI dz. nr 378527 ul. Słoneczna (k/P. Łękawski) 0,15 VI dz. nr 3657/3 ul. Słoneczna (k/P.Jasinski 0,40 VI dz. nr 366128 ul. Polna (k/P.Luberadzki) 0,30 VI dz. nr 3676/229 ul. Grunwaldzka dz.nr. 1220 (obok Cmentarza) 0,30 VI 292956K30 ul. Grunwaldzka boczna - (k/ P. Grzesiaka) 0,58 VI dz. nr. 370431 ul. Grunwaldzka - (k/P. Pawłowska) 0,40 VI Dz .nr.1219/132 ul. Grunwaldzka boczna - (k/ P. Skwarło) 0,55 VI dz. nr. 369433 ul. Grunwaldzka boczna – (k/ P. Herbut) 0,13 VI dz. nr. 3693/134 ul. Grunwaldzka – (k/ P. Hopej) 0,15 VI dz. nr.3696/1RAZEM: 13,67
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60
Wysokość kary umownej 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 2    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2016/2017 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 2L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Żegiestów – "Rusinówka" 0,40 V 292881K2 Żegiestów – dz. nr 310 (k/ Kościoła wraz z parkingiem) 0,14 V 292886K3 Żegiestów - droga wzdłuż torów kolejowych 0,20 VI 292885K4 Żegiestów- droga w kierunku zabudowań nr 91,92, stary cmentarz 0,18 VI 292882K5 Żegiestów – cmentarz 0,20 VI 292884K6 Żegiestów – k/ Klubu Rolnika 0,30 VI 292882K7 Żegiestów - Oczyszczalnia 0,30 VI dz. nr. 2818 Żegiestów Zdrój - Plebania 0,20 VI 292886K9 Żegiestów - „Zosieńka” 0,10 VI dz. nr. 462/5 dz. nr.459/310 Żegiestów Zdrój – Dom Zdrojowy 0,20 VI dz. nr.580/211 Żegiestów – (k/P. Skalniaka) 0,14 VI dz. nr 338/112 Żegiestów – (k/P. Majerski) 0,13 VI dz. nr 351/3 dz. nr 351/413 Żegiestów - „Przekaźnik” 0,12 VI dz. nr 31914 Żegiestów – (k/P. Płowiec) 0,08 VI dz. nr 123/3 dz. nr.123/415 Żegiestów Łopata – (k/P. Maciejewska) 0,32 VI dz. nr 64 dz. nr 4616 Żegiestów – (k/P. Chmielowska) 0,12 VI dz. nr 48417 Żegiestów – (k/P. Sotomska) 0,30 VI dz. nr 426/118 Żegiestów – (k/P. Sowy) 0,70 VI dz. nr 269Razem: 4,13
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60
Wysokość kary umownej 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 3    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2016/2017 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 3L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Andrzejówka-Wieś 1,83 V 292890K2 Andrzejówka „Ługi” 1,40 V 292888K3 Andrzejówka „Łopata” 1,50 V 292891K4 Andrzejówka – dz. nr 346 (k/P. Kluska) 0,40 VI 292890K5 Andrzejówka – dz. nr 206 (k/P. Kopacz) 0,80 VI 292890K6 Andrzejówka – dz. nr 215 (k/P. Jurczyński) 0,60 VI 292890K7 Andrzejówka – dz. nr 300 (Kościół) 0,20 VI 292890K8 Andrzejówka - dz. nr 358 (k/ P. Amorozo, P. Lewicka) 0,20 VI 292889K9 Andrzejówka - „Ługi” - Ośrodek dz. nr 148/1 0,20 VI 292888K10 Andrzejówka – (k/P. Jakiel) 0,10 VI dz. nr 34611 Andrzejówka – (k/P. Cechini) 0,20 VI dz.nr 292/2 dz.nr 292/312 Andrzejówka – (k/P. Koral) 0,07 VI dz.nr.364/2 dz.nr.339/1Razem: 7,5
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60
Wysokość kary umownej 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 4    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2016/2017 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 4L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Leluchów – Kościół 0,15 V dz. nr 163/11 Leluchów – przystanek autobusowy 0,20 V dz. nr 1131 Leluchów – Parking 0,20 VI 1 Leluchów – Dubne 5,10 IV 292934K 292935KRazem: 5,65
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60
Wysokość kary umownej 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:
Część nr: 5    Nazwa: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna w sezonie zimowym 2016/2017 r.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zimowe utrzymanie dróg - sezon zimowy 2016/2017Zadanie nr 5L.p. Nazwa drogi/ulicy Długość drogi w km Standard utrzymania Numer drogi1 Wojkowa 4,00 IV 292930KRazem: 4,00
2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90620000-9, 90630000-2
3) Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania: data zakończenia: 31/03/2017
5) Kryteria oceny ofert:
Kryteria Znaczenie
Cena oferty 60
Wysokość kary umownej 40
6) INFORMACJE DODATKOWE:

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.