Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

  • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
  • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Przebudowa kanału remontowego

Przedmiot:

Przebudowa kanału remontowego

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
50-316 Wrocław
ul. Bolesława Prusa 75-79
Tel. 71 32 50 817(818)
fax 71 32 50 805
Województwo: dolnośląskie
Miasto: Wrocław
Wadium: 8000zł
Termin składania ofert: 2016-10-17 11:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE


Przebudowa kanału remontowego w warsztacie wózków tramwajowych w ZT nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu (PN/24/2016)
(Postępowanie prowadzone jest na podstawie postępowanie jest prowadzone na podstawie procedury określonej Zarządzeniem Nr 5/12 Prezesa Zarządu – Dyrektora Naczelnego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółka z o. o. we Wrocławiu z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez MPK Sp. z o.o. we Wrocławiu – zamówienie sektorowe)
1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa kanału remontowego w warsztacie wózków tramwajowych w ZT nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu.
2. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: CPV: 45210000-2.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wymagania i oczekiwania Zamawiającego zostały podane we Wzorze Umowy (WU – II część SIWZ) oraz Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ – III część SIWZ – Dokumentacja projektowa oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych), które stanowią integralną część SIWZ.
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
6. Wymagany termin realizacji:
7. Termin wykonania zamówienia: 3 miesiące od daty przekazania terenu budowy.
8. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 Pzp
2) wykażą, że spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. Działalność nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełnienia tego warunku;
b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości nie niższej niż 250.000,00 zł w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;
c) zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie budynków o wartości nie mniejszej niż 280.000 zł brutto,
3) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 7.1.2. IDW w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4) Zamawiający informuje, że „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 7.2. IDW wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zmawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;
6) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków
PN/24/2016
Przebudowa kanału remontowego w warsztacie wózków tramwajowych w ZT nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu
Strona 2 z 4
udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 Pzp.
7) Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”, w oparciu o złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w pkt 9 IDW.
9. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
1) W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu każdy Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty oświadczenie Wykonawcy potwierdzającego spełnienie warunków udziału w postepowaniu określonych w IDW (w oryginale) – zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do IDW. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców.
2) Zamawiający żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW.
3) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. IDW, dotyczące tych podmiotów.
4) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postepowaniu Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
a) Wykazu wykonanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie robót budowlanych, polegających na budowie lub przebudowie budynków o wartości nie mniejszej niż 280.000 zł brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty – zgodnie z treścią załącznika Nr 5 do IDW.
b) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
5) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający przed udzieleniem zamówienia może wezwać wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów:
a) Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 Pzp, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r., poz. 1114 ze zm.)
b) Listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej/informacji o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej (w oryginale) – zgodnie z treścią załącznika Nr 4 do IDW. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Listę/Informację składa każdy z Wykonawców.
6) Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o który, mowa w pkt 9.1. IDW, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania. Jeżeli oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
7) Pozostałe informacje.
a) Wyżej wymienione dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę, z zastrzeżeniami, o których mowa w pkt 9.1. IDW (poświadczenie
PN/24/2016
Przebudowa kanału remontowego w warsztacie wózków tramwajowych w ZT nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu
Strona 3 z 4
za zgodność z oryginałem musi być dokonane przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy). Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.
b) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania części przedmiotu zamówienia przy udziale podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zmierza powierzyć podwykonawcy (dotyczy tych wykonawców, którzy przewidują wykonanie części zamówienia przez podwykonawców – zgodnie z treścią załącznika Nr 6 do IDW). W przypadku braku informacji na temat powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcy Zamawiający uzna, że Wykonawca będzie realizował zamówienie bez jego udziału.
c) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (w takim przypadku do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – jeżeli nie wynika ono z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą - pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie).
d) Jeżeli oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o zamówienie publiczne zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
e) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów określonych w pkt 9.5.1. IDW. składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Wykonawca może też wskazać bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych, a w szczególności rejestry publiczne, z których zamawiający może uzyskać aktualne odpis – warunkiem jest, aby wskazane bazy danych/rejestry udostępniały informacje w języku polskim.
f) Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
10. Wadium:
1) Zamawiający żąda wniesienia wadium w wysokości 8.000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100), do upływu terminu składania ofert (w przypadku składania ofert na kilka Zadań istotne jest wskazanie, że każde zadanie jest zabezpieczone w odpowiedniej wysokości wadium. W związku z powyższym, zabezpieczając ofertę na każde z zadań w formie innej niż pieniądz, np. gwarancją bankową/ubezpieczeniową, można zabezpieczyć wadium odrębnymi gwarancjami dla każdego zadania osobno lub jedną gwarancją z uwzględnieniem przyporządkowania części kwoty wadium do każdego z zadań odrębnie).
2) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).
3) Wadium wniesione w formie pieniężnej należy wpłacić na rachunek Zamawiającego – MPK Wrocław Sp. z o.o.: Powszechna Kasa Oszczędnością Bank Polski S.A., nr: 58 1020 5226 0000 6902 0336 1680 wraz z dopiskiem „Przetarg nieograniczony – Przebudowa kanału remontowego w warsztacie wózków tramwajowych w ZT nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu PN/24/2016”.
4) W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji (bankowej/ubezpieczeniowej), gwarancja taka musi być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i musi zawierać następujące elementy:
a) Nazwę podmiotu dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego) oraz gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) wraz ze wskazaniem ich siedzib.
b) Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją.
c) Kwotę gwarancji.
d) Termin ważności gwarancji.
e) Zobowiązanie gwaranta zawierające następujące lub analogiczne oświadczenie:
PN/24/2016
Przebudowa kanału remontowego w warsztacie wózków tramwajowych w ZT nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu
Strona 4 z 4
„Zobowiązujemy się nieodwołalnie i bezwarunkowo wypłacić Państwu/Beneficjentowi cała kwotę zobowiązania na pierwsze pisemne żądanie wraz z oświadczeniem, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia zaszły okoliczności uzasadniające zatrzymanie przez Zamawiającego wadium na podstawie art. 46 ust. 4a lub ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2164 ze zm.)”.
5) Postanowienia pkt 11.4.1.-5. IDW stosuje się odpowiednio do poręczeń bankowych, poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej i poręczeń udzielanych przed podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
6) Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, jeżeli jego oferta przed upływem terminu składania ofert nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości.
7) W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej za skutecznie wniesione Zamawiający uzna wadium, które w oznaczonym dniu otwarcia ofert będzie znajdywać się na rachunku Zamawiającego. Zaleca się, by do oferty załączyć oryginał lub kopię potwierdzenia wniesienia wadium.
8) W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji zaleca się załączenia do oferty oryginału gwarancji (dokument nie może być trwale spięty z ofertą) lub jej kopii. W przypadku załączenia do oferty kopii gwarancji – oryginał gwarancji musi zostać przedłożony Zamawiającemu zgodnie z brzmieniem pkt 11.6. IDW.
11. Kryteria oceny ofert: cena oferty – 100%.
12. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 12 (kancelaria) do dnia 17.10.2016 r. do godz. 11:00 w zamkniętych kopertach oznaczonych „Przebudowa kanału remontowego w warsztacie wózków tramwajowych w ZT nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich we Wrocławiu PN/24/2016, Nie otwierać przed godz. 13:00 dnia 17.10.2016 r.”.
13. Otwarcie ofert nastąpi 17.10.2016 r. o godz. 13:00 w siedzibie Zamawiającego (ul. B. Prusa 75-79) w pok. 9 (sala konferencyjna).
14. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
15. Uprawnieni do kontaktów z Wykonawcami:
 w sprawach dot. przedmiotu zamówienia, Bogusław Szczepaniak, tel. 71 339 44 37,
 w sprawach dot. procedury prowadzonego postępowania, Witold Woźny, tel. 71 325 08 17 (818),
data zamieszczenia ogłoszenia: 03.10.2016 r.

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

  • Money.pl
  • Gratka.pl
  • tabor24.pl
  • trader
  • rynekinstalacyjny.pl
  • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.