Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę miejscowości

Przedmiot:

Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę miejscowości

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3
86-100 Świecie
Telefon: 52 33 24 596
Faks: 52 33 24 598
e-mail: zwik@zwik.com.pl
Województwo: kujawsko-pomorskie
Miasto: Wyrwa
Wadium: 5.000,00 zł
Termin składania ofert: 2016-10-14 09:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

 

OGŁOSZENIE  O  ZAMÓWIENIU

Nazwa zamówienia: „Budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę miejscowości Wyrwa.”

 1.  

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie  

Telefon:  52 33 24 596    Faks: 52 33 24 598

adres e-mail: zwik@zwik.com.pl

 1. Tryb zamówienia: przetarg nieograniczony.
 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać w siedzibie ZWiK przy ul. Parkowej 3                  w Biurze Obsługi Klienta, za pośrednictwem strony internetowej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji                Sp. z o.o. www.bip.zwik.com.pl lub za pośrednictwem poczty (na pisemny wniosek Wykonawcy).
 3. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci wodociągowej dla zasilania w wodę miejscowości Wyrwa.   

Zakres prac obejmuje:

- budowę przewodu zasilającego z rur: Ø 125/7,4 PE100 SDR17 PN 10 – długości ok. 293 mb (od węzła W II’ do węzła W IV),

- budowę odgałęzienia z rur Ø 110/6,6 PE100 SDR17 PN 10 – długości ok. 131 mb (od węzła W III do węzła                 W III’),

- zabudowę hydrantów nadziemnych DN 80 – 4 komplety,

- wykonanie przyłącza wody Ø 40 z rury PE 100 SDR 17 PN 10 TS – o długości ok. 20 mb oraz przyłącza wody Ø 63 PE100 SDR17 PN 10 – o długości ok. 97 mb.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, załącznik A, wzór umowy oraz SIWZ.

Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 1. Termin wykonania zamówienia: do dnia 15.11.2016 r.
 2. Warunki udziału w postępowaniu, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

 1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

Nie dotyczy.

 1. Wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia

- wiedza i doświadczenie

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest  krótszy–w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 300 mb                        o średnicy min. DN 125 PE oraz sieci wodociągowej o długości co najmniej 130 mb o średnicy min.                DN 110 PE wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane określających czy roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

W szczególności Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć
w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - kierownikiem budowy – posiadającym:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci wod-kan i 3–letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania pozwolenia).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.    

 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej                           w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość                 nie mniejszą niż 200.000 zł brutto. Zamawiający żąda opłaconej polisy na cały okres trwania umowy. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.  

6.4. W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu z postępowania należy przedłożyć niżej wymienione dokumenty:

- oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

- aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu-wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy

   

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 2. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie: 5.000,00 zł.
 3. Kryterium oceny ofert jest najniższa cena.
 4. Miejsce i termin składania ofert

 Miejsce: Świecie, ul. Parkowa 3 – Biuro Obsługi Klienta. Termin: 14.10.2016 r. godz. 9:00.

 1. Termin związania ofertą: 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.