Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Wykonanie klimatyzacji w pokoju

Przedmiot:

Wykonanie klimatyzacji w pokoju

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin
tel. 081 5375717
Województwo: lubelskie
Miasto: Lublin
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zaproszenie do składania ofert

 

 1. Zamawiający: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin

 1. Tryb udzielenia zamówienia: postępowanie jest prowadzone zgodnie z Zarządzeniem Rektora UMCS Nr 21/2014 z dnia 16.04.2014
 2. Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie klimatyzacji w pokoju 605 /Dziekan Wydziału Prawa i Administracji/”

 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1
 2. Gwarancja na wykonane przez Wykonawcę roboty – będzie obowiązywać do upływu terminu rękojmi za wady robót wykonanych, stanowiących przedmiot zamówienia.
 1. Osoby upoważnione do kontaktu:
  1. Mgr inż. Damian Iwanek - Dział Inwestycji i Remontów UMCS, tel. 081 5375717
 2. Termin wykonania zamówienia:  30 dni od podpisania umowy.

  6. Termin związania ofertą:

Okres związania ofertą wynosi 7 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

  7. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Ofertę należy sporządzić zgodnie z wzorcowym formularzem oferty stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.
 2. Oferta musi być złożona w formie pisemnej oraz winna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do występowania w imieniu dostawcy (do oferty winny być dołączone pełnomocnictwa, zgodnie z wymaganiami Kodeksu cywilnego). Wszystkie załączniki do oferty, stanowiące oświadczenia powinny być również podpisane przez upoważnionego przedstawiciela. Zakres reprezentacji przedsiębiorcy musi wynikać z dokumentów przedstawionych przez wykonawcę.
 3. Do oferty należy dołączyć aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
 4. Do oferty należy dołączyć kartę katalogową dobranego urządzenia
 5. Wszystkie strony oferty, a także miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, winny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.
 6. Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie lub innym opakowaniu, szczelnie zamkniętym, które będzie zaadresowane na Zamawiającego i będzie posiadać oznaczenia:

Wykonanie klimatyzacji w pokoju 605 Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie”

- „Nie otwierać przed: 12.10.2016r. godz. 10.15", oraz  nazwę i adres lub pieczęć  firmową Wykonawcy.

 1. Koszty opracowania i złożenia oferty ponosi Wykonawca.

     8. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: UNIWERSYTET MARII - CURIE SKŁODOWSKIEJ, pl. M. Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój 901, w terminie do dnia : 12.10.2016 r. do godz. 10:00

Oferty zostaną otwarte w dniu: 12.10.2016 r. o godz. 10:15 w pok. nr 901 w siedzibie   Zamawiającego.

     9. Kryteria oceny ofert.

 Kryterium wyboru oferty jest cena i spełnienie wymogów Zamawiającego.

   10. Zawarcie umowy: Zamawiający zawrze umowę według wzoru zawartego w Załączniku nr 3 z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

 

Załączniki:

Nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia – Specyfikacja

Nr 2 – Formularz oferty

Nr 3 - Wzór umowy      

Podobne przetargi

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.