Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Naprawa bramy wewnętrznej

Przedmiot:

Naprawa bramy wewnętrznej

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Centralny Zarząd Służby Więziennej
02-251 Warszawa
ul. Rakowiecka 37a
tel. (22) 640 83 21 / (22) 848 35 21

Areszt Śledczy w Grójcu
tel. 048/ 664-27-52 wew. 16
Województwo: mazowieckie
Miasto: Grójec
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 12:30:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

OGŁOSZENIE

Areszt Śledczy w Grójcu („Zamawiający”)

zaprasza wykonawców do składania ofert

w przedmiocie realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „naprawa bramy wewnętrznej”.

.

 

Do ogłoszonej procedury wyboru wykonawcy nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo Zamówień Publicznych.

 

Rodzaj zamówienia – dostawy

 

Określenie przedmiotu zamówienia:

Remont i modernizacja  bramy wewnętrznej.

 1. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia:

- wymiana skrzydła bramy wraz z furtką,  wraz ze zwieńczeniem będzie wynosić ok. 3,2m wysokość od poziomu terenu/5,7m szerokość/,

- wykonanie prac ślusarskich, malarskich bramy

- wykonanie pełnej automatyki  bramy i furtki

- wykonanie zabezpieczenia bramy poprzez zamontowanie zwieńczenia dwoma zwojami przestrzennymi z drutu ostrzowego o średnicy 0,73m. Zwoje będą umieszczone w odstępie 0,5 m od siebie

- wszystkie zamontowane w czasie remontu urządzenia oraz użyte materiały powinny posiadać wymagane atestaty, certyfikaty, lub aprobaty techniczne oraz min. 24 – miesięczną gwarancję.

 

 1. Określenie zakresu robót:

- wykonanie projektu remontu bramy po uprzednim przeprowadzeniu wizji lokalnej.

- wykonanie niezbędnej instalacji kablowej

- wykonanie ażurowego wypełnienia bramy i furtki

- wykonanie pełnej automatyki bramy i furtki

- wykonanie zabezpieczenia bramy zgodnie z wymogami dla zabezpieczeń techniczno ochronnych w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej

- wykonanie dokumentacji powykonawczej

 1. Wszyscy zainteresowani proszeni są o kontakt w sprawie wizji lokalnej.

 

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Prace będą realizowane do siedziby Aresztu Śledczego w Grójcu, ul Armii Krajowej 21, w okresie od dnia: 17.10.2016 r.  do dnia: 18.11.2016 r.

 

Wymagania stawiane Wykonawcy:

1. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość i zgodność z warunkami technicznymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,

3.  Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.

4.  Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5.  Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6.  Przed przystąpieniem do prac objętych umową wymagane jest przedstawienie listy pracowników, którzy będą realizowali zamówienie oraz zestawienie pojazdów i narzędzi, które będą na ich wyposażeniu.

7. Wykonawca zobowiązany będzie do udzielenia Zamawiającemu minimum 24-miesięcznej gwarancji na wykonane prace i wbudowane materiały i urządzenia.

8. Wykonawca będzie zobligowany do wykonania dwóch przeglądów gwarancyjnych w okresie gwarancji.

9. Warunki płatności: płatność przelewem w terminie 30 dni od daty przyjęcia faktury przez Zamawiającego.

 

Przy wyborze i ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

- najniższa cena brutto.

 

wraz z ofertą należy przedłożyć:

 1. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert oraz dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień / pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub z przedstawionych dokumentów rejestrowych.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi wykonawca. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Zamawiającego i nie wnosi do nich zastrzeżeń, oraz zdobył konieczne informacje do przygotowania oferty

Zamawiający określa termin składania ofert w formie pisemnej na dzień 12.10.2016 r. do godz. 1230  w Sekretariacie Zamawiającego – adres j/w. Dopuszcza się składanie ofert poczta elektroniczną: dkw_grojec@sw.gov.pl i faxem. 048 664-27-25

Osobą odpowiedzialną za kontakt z oferentami jest Tomasz Płatos,

tel. 048/ 664-27-52 wew. 16

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyny.

Informacja o wyniku postępowania będzie udzielana tylko na prośbę zainteresowanej osoby, pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.