Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku

Przedmiot:

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowo - budowlanych w budynku

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Wiązownica
37-522 Wiązownica
ul. Warszawska 15
Telefon: (016) 622 36 31, 622 36 22, 622 36 76
Fax: (016) 622 36 32
Województwo: podkarpackie
Miasto: Wiązownica
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-11 10:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

Zapytanie ofertowe

 

1. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo   zamówień publicznych (teks jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami)

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z wewnętrznym regulaminem udzielania zamówień publicznych, z zachowaniem zasady  konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców.

3. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie art. 32-35  ustawy Prawo zamówień  publicznych (teks jednolity: Dz.U z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) i nie przekracza równowartości  30 000 euro.

4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

I. ZAMAWIAJĄCY

   Gmina Wiązownica

   37-522 Wiązownica.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót remontowo - budowlanych  w budynku remizy OSP w miejscowości Szówsko.

2.   Przedmiot zamówienia obejmuje:

      -     tynki wewnętrzne,

      -     obłożenia ścian płytami g-k, na rusztach metalowych,

    -     wykonanie zabudowy stropu z płyt g-k na rusztach metalowych z dociepleniem z wełny mineralnej gr. 20 cm.

      -     dwukrotne malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi,

-    stolarka  drzwiowa,

-    posadzi panelowe z paneli o klasie ścieralności co najmniej AC4

-    montaż parapetów wewnętrznych z PCV,

-    wewnętrzna instalacja elektryczna,

-    wewnętrzna instalacja c.o.

3.   Szczegółowy  zakres robót remontowych został określony w zał.  do zapytania ofertowego.          

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do  30.11.2016 r.

IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:

 1. spełnia warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego - wzór    oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ,
 2. nie podlega wykluczeniu z postępowania z powodu okoliczności wskazanych w art. 24ust.1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt. 1-3 ustawy Pzp.- wzór oświadczenia stanowi załącznik do SIWZ.
 3.  wykonał w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, przynajmniej  1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu budowy, przebudowy, rozbudowy lub remoncie budynku  o wartości min. 30.000 zł brutto.

V. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.

1. Dokumenty wymagane od wykonawcy:

    1) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

    2) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia,

   3) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

       o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do

       rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w

       oparciu o art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 

        miesięcy przed upływem terminu składania ofert ,

    4) wykaz wykonanych zamówień w okresie ostatnich 5 lat z podaniem

        przedmiotu zamówienia, terminu wykonania, wartości zamówienia,

        podmiotu na rzecz którego robota budowlana została wykonana oraz

        dokumentów ( referencji) potwierdzających, że roboty zostały wykonanie

        należycie, zgodnie z przepisami i zasadami sztuki budowlanej oraz

        prawidłowo ukończone.

      oraz  pozostałe niezbędne dokumenty, które należy złożyć wraz z ofertą:

           -formularz ofertowy;

 • pełnomocnictwo w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art., 23 ust. 2 ustawy Pzp., w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

- pełnomocnictwo do podpisania dokumentów oferty, o ile prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie (KRS, Informacja z CEIDG) w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza,

 

Oferty Wykonawców, którzy przedłożą dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie wymaganych warunków zostaną dopuszczone do badania i oceny. Wykonawcy, którzy nie przedłożą dokumentów i oświadczeń potwierdzających spełnianie wymaganych warunków zostaną wykluczeni z postępowania.

 

VI. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzach załączonych do niniejszego zapytania.

Dokumenty oferty powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
 • podpisane  przez  osobę  upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

W łącznej cenie brutto za przedmiot zamówienia, wykonawca zobowiązany jest ująć wszystkie niezbędne koszty,  związane z realizacją zamówienia, w tym należny podatek VAT naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.

 

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.   Oferta powinna być złożona w terminie do dnia 11.10.2016 r. w  Sekretariacie Urzędu Gminy Wiązownica,  pok. Nr 22   I p.   do godz. 10.00

2.    Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

3.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

4.   Otwarcie i ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  11.10.2016 r. od godz. 10.15

VIII. OCENA OFERT

     Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

     Najniższa Cena     100%

     Za najkorzystniejszą ofertę  zostanie uznana oferta, która globalnie, po zsumowaniu cen będzie przedstawiała najniższą cenę brutto.

     Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwracania się do wykonawców o wyjaśnienie treści oferty lub wzywania do uzupełnienia dokumentów.

 

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców  w formie pisemnej.

W przypadku przesłania zawiadomienia o wyborze oferty za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną, zamawiający niezwłocznie potwierdzi ten fakt  pisemnie.

      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także  do pozostawienia postępowania bez wyboru  oferty.

 

Przetargi z podobnych kategorii

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.