Infolinia: 801 055 205, 58 732-70-70
Działamy już 14 lat!

Wyszukiwanie przetargów

Kategorie:

..pokażukryj podkategorie

Województwa:

Wyszukiwanie szczegółowe

Najczęściej czytane (dziś)

Przetargi z kategorii

Partnerzy serwisu

 • investmap.pl Actum - Administrowanie nieruchomościami
 • elektro.info.pl monitor-inwestycji.pl

Facebook

Przetarg: ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

Przedmiot:

ZAPYTANIE OFERTOWE - Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej

Data zamieszczenia: 2016-10-05
Dane kontaktowe Zamawiającego: Gmina Mirzec
Mirzec Stary 9
27-220 Mirzec
tel./fax 41 276 71 70
email: ug_mirzec@poczta.onet.pl
Województwo: świętokrzyskie
Miasto: Mirzec
Wadium: ---
Termin składania ofert: 2016-10-12 14:00:00 OGŁOSZENIE JEST JUŻ NIEAKTUALNE

ZAPYTANIE  OFERTOWE

o wartości poniżej 30 000 EURO (art. 4 pkt. 8 uPzp)

 

Gmina Mirzec zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” (odcinek o dł.616m)

I. Zamawiający:

Gmina Mirzec, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec

tel./fax 41 276 71 70, email: ug_mirzec@poczta.onet.pl

           

II. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiot zamówienia obejmuje:

 • budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mirzec Poddąbrowa 2 (odcinek o dł. 472,4 m)
 • budowę linii napowietrznej oświetlenia drogowego z przewodem AsXSn 2x25 ze stacji Mirzec Malcówki 1 (odcinek o dł. 143,6 m)
 • montaż uziemień i ograniczników przepięć w liniach oświetlenia drogowego
 • badania i pomiary w liniach oświetlenia drogowego
 • wycinkę gałęzi drzew na trasie linii
 • wyłączenia stacji i wykonanie usługi geodezyjnej (wytyczenie linii i  inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza)

 

III. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna być sporządzona na formularzu oferty stanowiący załącznik Nr 1 w formie pisemnej, w języku polskim, które zawiera nazwę i adres Wykonawcy.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczęcią firmową
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę Wykonawcy, numer telefonu, NIP,
 • posiadać wartość (cenę) wykonania zamówienia.

 

IV. Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:

 1. Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna spełnienie tegoż warunku poprzez złożenie aktualnego odpisu z właściwego rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert.
 2. Posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci elektrycznych i elektroenergetycznych,

Przed podpisaniem umowy Wykonawca zobowiązany jest do doręczenia:

 • aktualnego zaświadczenia z właściwej Izby o wpisaniu na listę członków,
 • polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanego przedmiotu zamówienia o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia.
 • informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową o wartości nie mniejszej niż wartość przedmiotu zamówienia.

 

V. Do oferty Wykonawca zobowiązuje się do przedłożenia:

 1. Formularza ofertowego - na podstawie Załącznik nr 1.
 2. Zaakceptowany i podpisany projekt umowy – Załącznik nr 2.
 3. Dokumentów o których mowa w pkt. IV ppkt. 1 i 2  Zapytania ofertowego

 

VI. Termin  wykonania:

Zamawiający wymaga aby cały przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do –  18.11.2016 r.

 

VII. Miejsce wykonania robót – Gmina Mirzec – sołectwo Mirzec I.

 

VIII. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty.

 1. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej, z najniższą ceną wykonania dokumentacji.
 2. Niekompletne oferty (bez podpisu, ceny, brak poświadczeń (referencji) oraz dokumentów o których mowa w pkt. IV i V) zostaną odrzucone.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.

 

IX. Termin i miejsce składania ofert/otwarcie ofert.

 

 1. Zamawiający prosi o przedłożenie oferty cenowej w terminie do dnia 12.10.2016r. do godziny 14:00.
 2. Oferta winna być przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy w Mircu, Mirzec Stary 9, 27-220 Mirzec (jednocześnie adres korespondencyjny).
 3. Ofertę należy złożyć w trwale zamkniętym opakowaniu z opisem – Oferta na realizację zadania pn: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza”.

 

X. Kontakt z Zamawiającym.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Pani Agnieszka Kukla – podinspektor ds. inwestycji w UG Mirzec, tel. 41 27 67 191 i Pan Ryszard Nowak – K-k Referatu Inwestycji i Rozwoju Gminy, tel. 41 27 67 188, fax. 41/2767190.

 

 XI. Tryb udzielania zamówienia:

 1. Zapytanie cenowe traktujemy jako rozeznanie cenowe dla udzielenia zamówienia  w oparciu  o art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz.U.2015.2164 tj. z późn.zm.).
 2. Zamówienie udzielone będzie zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie podlega przepisom Prawo zamówień publicznych.
 3. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
 4. Wykonawca, którego oferta została wybrana zostanie ponadto powiadomiony pisemnie lub telefonicznie o wyborze jego oferty oraz o terenie podpisania umowy.
 5. Do prowadzonego postępowania nie przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej (protest, odwołanie, skarga).

 

XII. Okres rękojmi i gwarancji:

W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty jako najkorzystniejszej Wykonawca udzieli 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady.

 

XIII. Informacje dodatkowe.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego na realizację zadania pn.: „Budowa oświetlenia drogowego przy drodze gminnej Nr 347020T na odcinku Mirzec Malcówki – Mirzec Langiewicza” bez podania przyczyn.

 

Podobne przetargi

© eurobudowa.pl 2004-2018

Współpracujemy z:

 • Money.pl
 • Gratka.pl
 • tabor24.pl
 • trader
 • rynekinstalacyjny.pl
 • InvestMap.pl

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Szczegóły w Polityce Prywatności.